Printscreen YouTube 

Nederlands + English

Er zijn ongeveer 165.000 Ethiopiërs in Israël.

Bron: i24News – Ariel Levin-Waldman

Ver weg van hun Israëlische thuisland vechten en sterven Israëlische burgers voor hun geboorteplaats.

Een van hen was Ayisheshim Yohannes. Hij emigreerde ongeveer twintig jaar geleden uit Ethiopië, maar keerde terug om te vechten in de bloedige burgeroorlogen van de Afrikaanse natie. Twee weken geleden stierf hij in Amhara, in het noorden van Ethiopië.

i24NEWS ontmoette de zonen van Ayisheshim, Tamir en David, die ons vertelden hoe hun vader niet kon negeren wat er in zijn geboorteplaats gebeurde. Dus keerde hij terug naar Ethiopië en sloot zich aan bij de Fano-militie, die het opnam tegen de regeringstroepen.

Ayisheshim had in het Israëlische leger gediend en was een politieagent. Zijn opleiding en ervaring onderscheidden hem en hij klom snel op in de gelederen van de militie, waar hij uiteindelijk meer dan 1000 Fano-militairen mocht leiden.

Het conflict krijgt weinig aandacht in het Westen: Ethiopië verkeert sinds 2018 in staat van een burgeroorlog en deze maand probeerde de regering de Fano-militie – hun voormalige bondgenoot – te ontwapenen, waardoor het conflict in Amhara weer oplaaide.

Voor veel Israëli’s is dit verre conflict te dicht bij huis.

“Het was heel belangrijk voor hem, zelfs nog belangrijker dan zijn kinderen of zijn familie,” vertelde Tamir aan i24NEWS over zijn vader. “Het was zijn thuisland. Hij had nog familie in Ethiopië en zij hadden een militaire achtergrond. Ze hadden altijd gevochten voor hun vaderland en om goed te doen.”

Er zijn ongeveer 165.000 Ethiopiërs in Israel; de meesten van hen wonen hier al tientallen jaren. Maar dat betekent niet dat hun harten – of families – niet verdeeld zijn tussen hun vroegere en huidige thuis – vooral niet als het nieuws van hun familieleden zo verschrikkelijk is.

Tamir vertelde wat zijn familieleden hem vertelden. “Ze zeggen dat de situatie niet goed is. De regering vermoordt gewoon mensen, onschuldige mensen. Vrouwen, ouderen. Mijn familie heeft het gevoel dat ze in gevaar zijn. Ze hebben het gevoel dat er niemand is die de regering kan tegenhouden, dat niemand de touwtjes in handen heeft.”

Deze oproepen hebben Ayisheshim, en anderen zoals hij, ertoe gebracht om vrouw en kinderen achter te laten en naar een actief oorlogsgebied te reizen – verscheurd tussen het gezin dat hij had opgebouwd, veilig in het centrum van Israël, en de familie waar hij vandaan kwam, blootgesteld aan oorlog.

David vertelde ons dat zijn vader het gevoel had dat hij de familie die hij zelf had verlaten moest beschermen, omdat er geen overheidsinstantie was die ingreep.

De Israëlische regering heeft tot nu toe beperkte reddingsmissies uitgevoerd. In augustus vloog ze ongeveer 200 Israëlische burgers en Joden uit Ethiopië, maar Israel heeft verdere missies afgewezen, omdat de staat probeert uit te zoeken wie er Joods is en dus in aanmerking komt voor immigratie.

Voor veel Ethiopiërs is dit echter geen beleidskwestie, maar eerder een afspiegeling van het gebrek aan belangstelling bij de rest van de wereld voor de oorlog die hun leven heeft verwoest.

“Ik wil dat de hele wereld weet wat daar aan de hand is. Ze vermoorden gewoon mensen, alsof het niets is, en de wereld zwijgt,” vertelt David.

“Er is helemaal niets in de media,” voegt Tamir eraan toe. “Vergelijk dat eens met andere oorlogen, zoals in Oekraïne, waar de media van uur tot uur verslag doen. Maar over Ethiopië wordt nauwelijks gesproken.”

Voor een deel is dat te wijten aan een digitale black-out: De Ethiopische regering heeft in de loop van het conflict meerdere keren het internet afgesloten en houdt nog steeds zware controle over sociale media. Maar in de lokale gemeenschap in Israël heerst bittere woede over het feit dat het conflict wordt genegeerd als ‘gewoon weer een Afrikaanse oorlog’.

“Niemand daar is een heilige, maar mijn vader ging erheen om een andere oplossing voor dit conflict te laten zien. Het is daar een heel primitieve wereld, niet zoals Europeanen – ze hebben een heel andere mentaliteit. Hij geloofde dat hij dat kon veranderen. Dat je over een uitweg kon onderhandelen. Ik weet dat dit was wat hij wilde omdat hij een man van vrede en eenheid was.

Het is onmogelijk om te zeggen hoeveel mannen als Ayisheshim er nu zijn – er is duidelijk geen registratie enkel mond-tot-mondnieuws is de enige informatie die ze krijgen.

Maar voor de families die ze achterlaten, hebben ze een boodschap: hun geliefden vochten en stierven voor een zaak waarin ze geloofden – een zaak die dichter bij Israël staat dan de meeste andere.

 

***********************************************

ENGLISH

There are approximately 165,000 Ethiopians in Israel

Source: i24News – Ariel Levin-Waldman

Far away from their Israeli homeland, Israeli citizens fight and die for their birthplace.

One of them was Ayisheshim Yohannes—he emigrated from Ethiopia about twenty years ago—but returned to fight in the African nation’s bloody civil wars. Two weeks ago, he died in Amhara, northern Ethiopia.

i24NEWS met Ayisheshim’s sons, Tamir and David, who told us how their father couldn’t ignore what was happening in his birthplace. So he returned to Ethiopia and joined the Fano militia, which was battling government forces.

Ayisheshim had served in the Israeli army and was a career police officer. His training and experience set him apart, and he quickly rose through the militia ranks, eventually leading over 1,000 Fano militiamen

The conflict gets little press in the West: Ethiopia has been in a state of civil war since 2018, and this month the government attempted to disarm the Fano militia—their former ally—reigniting the conflict in Amhara.

For many Israelis, this faraway conflict is too close to home.

“It was very important to him, even more than his children or his family,” Tamir told i24NEWS about his father. “It was his homeland. He still had family in Ethiopia, and they had a military background. They had always fought for their homeland and to do good.”

There are approximately 165,000 Ethiopians in Israel; most of them have lived here for decades. But that doesn’t mean their hearts—or families—are undivided between their former and current homes—especially when the news from their relatives is so grim.

Tamir recounted some of what his relatives told him. “They say the situation is not good. The government is just killing people, innocent people. Women, the elderly. My family feels that they’re in danger. They feel there is no one to stop the government, no one is in control.”

Those calls are what led Ayisheshim, and others like him, to leave his wife and children and travel an active war zone—torn between the family he built, safe in Israel’s center—and the family he came from, exposed to war.

David told us that his father felt that with no state agency stepping in, he needed to protect the family he had left himself.

The Israeli government has conducted limited rescue missions so far. In August, it flew about 200 Israeli citizens and Jews out of Ethiopia, but has ruled out any further missions, as the state looks to address just who counts as Jewish—and therefore qualifies for immigration.

But to many Ethiopians, it’s not a matter of policy, and rather reflects a lack of interest from the rest of the world on the war that shattered their lives.

“I want the whole world to know what’s going on over there. They are just killing people, murdering like it’s nothing, and the world is silent,” David tells us.

“There’s nothing at all in the media,” Tamir adds. “Compare that to other wars like Ukraine where there’s wall to wall coverage. But on Ethiopia, there is barely a word.”

In part, that’s been due to a digital blackout: Ethiopia’s government has shut down the internet multiple times over the course of the conflict, and still maintains heavy controls over social media. But in the local community in Israel, there is bitter anger that the conflict is being ignored as ‘just another African war.’

“No one over there right now is a saint, but my father went there to show another way in this conflict. It’s a very primitive world there, it’s not like Europeans—they have a very different mindset. He believed he could go and change that. That you could negotiate a way out. I know this was what he wanted because he was a man of peace and unity.

It is impossible to say how many men like Ayisheshim are out there now—there is obviously no registry, and word of mouth is the only exposure they get.

But for the families they leave behind, they have a message: their loved ones fought and died for a cause they believed in—a cause that is closer to Israel than most.