Nederlands + English

Is Yeshua online?

Door Firm Israel – Estera Wieja 

In de wereld van vandaag is het niet verwonderlijk dat velen online naar antwoorden over Yeshua (Jezus) zoeken. Maar wat sommige wenkbrauwen kan doen fronsen, is het feit dat de naam Yeshua de meest gezochte religieuze term was in Israël!

Hoe gebeurt dat in een natie die overwegend, en zeer uitgesproken, joods en moslim is? Of zou dit eigenlijk de belangrijkste reden kunnen zijn?

In een land waar religieuze overtuiging vaak bepalend is voor je status in de samenleving of zelfs in je eigen familie, is het niet altijd welkom om te veel vragen te stellen. Maar internet discrimineert niet en heeft vaak meer antwoorden dan je rabbijn of je imam.

Toen het evangelie digitaal ging

In elke generatie reist het evangelie de wereld rond. Het is nederig en opwindend om te horen over de vele geweldige manieren waarop de Heilige Geest het goede nieuws heeft verspreid.

Pas de laatste paar decennia zijn er kleine groepen bijeengekomen in het geheim en enorme stadions gevuld met hongerige menigten. Er zijn outreaches geweest op straathoeken en vanaf tv-schermen. Het evangelie is gedrukt, opgenomen, gefilmd en meer.

Volgelingen van Yeshua hebben het Goede Nieuws gecommuniceerd in gebarentaal voor doven en in braille voor blinden. We hebben het in honderden talen vertaald, en zelfs in dialecten en straattaal. Verder hebben we het gezongen, gespeeld, geschilderd… de lijst gaat maar door.

De generatie van onze ouders en grootouders heeft vaak jarenlang vastgehouden aan één exemplaar van de Bijbel, terwijl ze aantekeningen tussen de pagina’s plakten en verzen benadrukten. Nu lezen of luisteren veel van hun zonen en dochters naar de Bijbel op hun telefoon. Nu het leven van iedereen digitaal gaat, gaat het evangelie ook digitaal.

Een bediening die bij de tijd blijft

Een geestelijke bediening in Israël heeft de toegenomen interesse in Yeshua online erkend en ze wisten dat ze proactief moesten zijn. Ze hebben een website gemaakt om informatie te verstrekken en bronnen aan te bieden aan iedereen die zoekt, terwijl ze ook de mogelijkheid krijgen om contact te maken.

Joden voor Jezus, een groep Joodse mensen die geloven dat Yeshua de Messias is, ontwikkelde de website yeshuanekuda.co.il om Israëli’s te helpen antwoorden te vinden zonder kritisch te worden bekeken vanwege het stellen van vragen.

YeshuaNekuda is een ruimte waar mensen naar hartenlust informatief materiaal kunnen lezen, luisteren en bekijken. Maar ze kunnen ook contact opnemen met de gelovigen die de site runnen om elk onderwerp met betrekking tot Yeshua en het Nieuwe Testament te bespreken.

Joden voor Jezus is een bediening die het Joodse volk helpt te begrijpen dat het accepteren van Jezus als de Messias niet in strijd is met hun Joodse identiteit. In feite leren ze dat het tegendeel waar is – Yeshua vervulde de profetieën waaraan ze vasthouden en Hij is het antwoord op hun gebeden.

Online zoektocht naar Yeshua

Gelovigen hebben het internet en digitale technologieën bijna sinds hun lancering gebruikt om de boodschap van het evangelie te verspreiden. Internet werd al snel wereldwijd en bijna alledaags, dus wat is een betere manier om mensen van heinde en verre te bereiken?

Maar hoewel online inspanningen om het evangelie te delen het potentieel hebben om een ​​groot en divers publiek te bereiken, staan ​​ze ook voor uitdagingen. In tegenstelling tot persoonlijke evenementen bieden online outreaches beperkte persoonlijke interactie.

Daarom willen Joden voor Jezus via hun website bereikbaar zijn voor iedereen die op zoek is naar een gesprek.

Als het gaat om zo’n gevoelig onderwerp als geloof, in het Midden-Oosten is internet vaak het middel bij uitstek voor de zoekers. Dus als Israëli’s er niet zeker van zijn om hardop vragen over Yeshua te stellen, staan ​​Joden voor Jezus klaar om ze online te beantwoorden.

Zoekers naar Yeshua krijgen online ondersteuning

Volgens recente onderzoeken is Generatie Z (mensen geboren tussen 1997 en 2012) gemiddeld 6 tot 8 uur per dag online. Daarvan wordt vier uur specifiek besteed aan sociale media.

Dat is minstens een uur meer dan Millennials (geboren tussen 1981-1996), en twee uur meer dan Gen X (geboren tussen 1965-80). Maar zelfs die aantallen nemen toe.

Dus, het blijft waar, dat als we mensen willen ontmoeten waar ze zijn… zijn ze online. En de geestelijke bedieningen in Israël verspillen geen tijd. We bidden dat yeshuanekuda.co.il de bestemmingspagina zal zijn voor iedereen die online naar Yeshua zoekt.

 

****************************************

ENGLISH

Is Yeshua Online?

By Firm Israel – Estera Wieja 

In today’s world, it’s not surprising that many search for answers about Yeshua (Jesus) online. But what may raise some eyebrows is the fact that the name Yeshua was the most searched for religious term in Israel!

How does that happen in a nation that is predominantly, and very vocally, Jewish and Muslim? Or could this actually be the main reason why?

In a country where religious affiliation can often determine your status in the society or even in your own family, asking too many questions is not always welcomed. But the internet does not discriminate, and often has more answers than your rabbi or your imam.

When the Gospel Went Digital

In every generation, the Gospel travels around the world. It is humbling and exciting to hear of the many great ways that the Holy Spirit has spread the Good News.

In just the last couple of decades there have been small groups meeting in secret and huge stadiums filled with hungry crowds. There have been outreaches on street corners and from tv screens. The Gospel has been printed, recorded, filmed, and more.

Followers of Yeshua have communicated the Good News in sign language for the deaf and in Braille for the blind. We have translated it into hundreds of languages, and even dialects and slang. Furthermore, we have sang it, acted it out, painted it… the list continues.

The generation of our parents and grandparents have often held on to one copy of the Bible for years, sticking notes between its pages and highlighting verses. Now, many of their sons and daughters read or listen to the Bible on their phones. As everyone’s life goes digital, so does the Gospel.

A Ministry That Keeps Up with the Times

A ministry in Israel has recognized the increased interest in Yeshua online and they knew they needed to be proactive. They created a website to provide information and offer resources to all who are searching, while also giving them an opportunity to connect.

Jews for Jesus, a group of Jewish people who believe Yeshua is the Messiah, developed the yeshuanekuda.co.il website to help Israelis find answers without getting scrutinized for asking questions.

YeshuaNekuda is a space where people can read, listen, and watch informative materials to their heart’s desire. But they can also reach out to the believers running the site to discuss any topic related to Yeshua and the New Testament.

Jews for Jesus is a ministry that helps the Jewish people understand that accepting Jesus as the Messiah does not conflict with their Jewish identity. In fact, they teach that the opposite is true – Yeshua fulfilled the prophesies they hold on to and He is the answer to their prayers.

Online Quest for Yeshua

Believers have used the internet and digital technologies to spread the message of the Gospel almost since their launch. Internet quickly became global and almost commonplace, so what better way to reach people far and wide.

But while online efforts to share the Gospel have the potential to reach a large and diverse audience, they also face challenges. In contrast with in-person events, online outreaches offer limited personal interaction.

That is why Jews for Jesus want to be available through their website to anyone seeking a conversation.

When it comes to such a sensitive subject as beliefs in the Middle East, the internet is often the tool of choice for the seekers. So if Israelis don’t feel confident to ask questions about Yeshua out loud, Jews for Jesus are ready to answer them online.

Yeshua Seekers Get Online Support

According to recent surveys, Generation Z (people born between 1997 and 2012) spend on average 6 to 8 hours online every day. Of that, four hours are spent specifically on social media.

That is at least one hour more than Millennials (born between 1981-1996), and two hours more than Gen X (born between 1965-80). But even those numbers are increasing.

So, the truth of the matter remains. If we want to meet people where they are… they are online. And the ministries in Israel are not wasting any time. We pray that yeshuanekuda.co.il will be the landing page for all those searching for Yeshua online.