Hadera centrale credit: Shutterstock

Nederlands + English

De stijging van de elektriciteitsprijzen met 8,2% in januari had vermeden kunnen worden als de omschakeling van de elektriciteitsproductie van kolen naar gas sneller was verlopen.

Door: Globes

Op 1 januari 2023 zullen de Israëlische elektriciteitstarieven met 8,2% stijgen, nadat ze in augustus 2022 al met 8,6% waren gestegen. Officieel is de reden voor de stijgingen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne (Red.IsraelCNN “is niet bewezen”) en de daaruit voortvloeiende wereldwijde energiecrisis, waarbij de steenkoolprijzen het afgelopen jaar met 150% zijn gestegen, terwijl 22% van Israëls elektriciteit nog steeds met steenkool wordt geproduceerd.

Meer dan tien jaar na Israëls grote offshore aardgasvondsten in de Tamar- en Leviathan-velden is het land er nog steeds niet in geslaagd het aangegeven streefdoel te bereiken om de elektriciteitsproductie op basis van steenkool geleidelijk af te schaffen ten gunste van Israëls eigen offshore aardgas, dat schoner en goedkoper is en niet onderhevig aan de schommelingen van de wereldmarkten.

Maar de elektriciteitscentrales van Hadera en Ashkelon zijn nog steeds niet volledig omgeschakeld van kolen- naar aardgasproductie en de Israëlische elektriciteitsverbruikers moeten duur betalen voor deze vertraging. De tariefstijging van 8,6% volgende maand had kunnen worden afgeremd als de regering besluit de opschorting van de heffing op de invoer van kolen te verlengen, wat de staatskas 500 miljoen NIS zou kosten.

Tegen de huidige prijzen kost elke kWh uit steenkool geproduceerde elektriciteit 0,25 NIS meer dan een kilowatt uit aardgas. Israël produceert momenteel 15 miljard kWh uit steenkool. Met andere woorden, de extra kosten die de elektriciteitssector betaalt voor het gebruik van steenkool in vergelijking met gas bedragen 3,75 miljard NIS per jaar. Alle omschakelingen van kolen naar aardgas in de elektriciteitscentrales in Israël zouden begin 2026 voltooid moeten zijn, wat ver achterloopt op het schema.

Volgens het oorspronkelijke plan had de Orot Rabin-centrale van Hadera met de opening van nieuwe productie-eenheden al bijna volledig moeten zijn omgeschakeld op elektriciteitsproductie op basis van aardgas. De eerste nieuwe eenheid had in september 2022 en de tweede eenheid in maart 2023 in bedrijf moeten worden genomen.

Deze doelstellingen liggen ver achter op het schema en bronnen dicht bij de zaak hebben “Globes” verteld dat er bijkomende problemen zijn. Wanneer de nieuwe eenheden in bedrijf zijn, zullen zij 15% minder elektriciteit uit aardgas produceren dan de huidige eenheden uit steenkool, wat resulteert in een tekort aan beschikbare elektriciteit op het nationale net tijdens de piekuren (meestal wanneer het erg warm is in de zomer of erg koud in de winter).

De Public Utilities Authority (Electricity) geeft de Israel Electric Corp. (IEC) de schuld, die op zijn beurt General Electric (GE) de schuld geeft van de vertragingen bij de levering van nieuwe turbines.

IEC is in gesprek met GE om een nieuw tijdschema op te stellen voor de levering van de turbines, die in de komende twee weken door de regelgevers zou moeten worden goedgekeurd. Het tijdschema is nog niet bekendgemaakt, maar uit informatie die Globes heeft vernomen, blijkt dat het proefdraaien voor de eerste nieuwe gaseenheid eind februari zullen beginnen, 5 maanden later dan de vorige doelstelling. Ondertussen betaalt GE boetes voor de vertragingen.

Er is ook een geschil over de tijd die nodig is vanaf het moment dat de nieuwe eenheden in bedrijf worden genomen tot het moment dat ze volledig commercieel kunnen worden gebruikt en de elektriciteit ervan naar het nationale net kan worden geleid. IEC schat dat er ongeveer twee maanden nodig zijn, terwijl GE zegt dat er zes maanden nodig zijn. GE heeft zelfs aangeboden aan IEC een bepaalde faciliteit te verkopen die de inloopperiode versnelt van 6 naar 4 maanden.

Bovenop dit alles zullen de kosten van het volgende conversieproject naar verwachting honderden miljoenen shekels duurder uitvallen. Uit een recente evaluatie blijkt dat de bouwprijzen tientallen procenten duurder kunnen worden in vergelijking met het vorige plan.

IEC zei: “Met de overgang van steenkool naar aardgas wordt geen vermindering van de elektriciteitsproductie verwacht. Wij merken op en benadrukken dat de vertraging bij de bouw van de eenheden in Orot Rabin te wijten was aan factoren die niet afhankelijk zijn van de handelswijze van IEC. Bijvoorbeeld het terugroepen van GE-apparatuur en de wereldwijde scheepvaartcrisis.

 

ENGLISH

January’s 8.2% hike in electricity prices could have been avoided if the switch to electricity production from coal to gas had moved ahead faster.

On January 1 2023 Israeli electricity rates will rise by 8.2%, having already risen by 8.6% in August 2022. Officially the reason for the rises is the war between Russia and Ukraine and the resulting global energy crisis, with coal prices soaring 150% over the past year while 22% of Israel’s electricity is still produced from coal.

More than a decade after Israel’s major offshore natural gas discoveries in the Tamar and Leviathan fields, the country has still not managed to achieve its declared aim of phasing out coal-fueled electricity production in favor of Israel’s own offshore natural gas, which is cleaner and cheaper, and not subject to the volatility of global markets.

But the Hadera and Ashkelon power stations have still not been fully converted from coal to natural gas production and Israeli electricity consumers must pay dearly for this delay. The 8.6% tariff rise next month could have been softened if the government decides to extend the suspension of excise on coal imports at a cost of NIS 500 million to the state’s coffers.

At present prices, every kWh of electricity produced from coal costs NIS 0.25 more than a kilowatt produced from natural gas. Israel currently produces 15 billion kWh from coal. In other words, the excess cost paid by the electricity sector for the use of coal compared to gas amounts to NIS 3.75 billion annually. All the conversions from coal to natural gas at power stations in Israel should be completed by the beginning of 2026, well behind schedule.

According to the original plan, Hadera’s Orot Rabin power station should have already almost been fully converted to electricity production from natural gas with the opening of new production units. The first new unit should have begun operating by September 2022 and the second unit in March 2023.

These targets are well behind schedule and sources close to the matter have told “Globes” that there are additional problems. The new units when operating will produce 15% less electricity from natural gas than the current units are producing from coal, resulting in a shortfall in available electricity on the national grid during peak use times (usually when it is very hot in the summer, or very cold in the winter).

The Public Utilities Authority (Electricity) blames the Israel Electric Corp. (IEC) on the matter, which in its turn blames General Electric (GE) for delays in supplying new turbines.

IEC is in talks with GE to set a new timetable for supply of the turbines, which should be approved by the regulators in the next two weeks. The schedule has not yet been disclosed, but from information learned by Globes, it appears that trial runs for the first new power unit from gas will begin at the end of February, 5 months later than the previous target. In the meantime, GE is paying fines for the delays

There is also a dispute regarding the length of time required from the moment of initial operations of the new units until it is possible to reach full commercial use and conduct electricity from it to the national grid. IEC estimates that about two months should be allowed, while GE says that six months are required. GE has even offered to sell to IEC a service that speeds up the run-in period from 6 months to 4 months.

On top of all this, the cost of the next conversion project is expected to be hundreds of millions of shekels more expensive. A recent assessment suggests that the construction prices may become tens of percent more expensive compared with the previous plan.

IEC said, “With the transition from coal to natural gas, no reduction in electricity output is expected. We note and emphasize that the delay in establishing the units at Orot Rabin was due to factors that are not dependent on IEC’s conduct. For example, the recall of GE equipment, and the global shipping crisis.”