Istanbul (Shutterstock)

Nederlands + English

Israël heeft 100 Israëli’s die zich momenteel in Turkije bevinden, rechtstreeks gevraagd om onmiddellijk naar huis terug te keren, te midden van een “concrete en onmiddellijke” Iraanse dreiging, meldde Channel 12 maandagavond.

Door WIN – David Hellerman

“Blijkbaar is er aanwijzingen over Iran die van plan is om nu in te grijpen.”

Iran zal naar verwachting wraak nemen voor de moord op een hoge officier van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in Teheran. De IDF heeft zijn luchtverdediging al opgevoerd als voorzorgsmaatregel tegen een mogelijke raket- of drone-aanval.

Het rapport merkte op dat de Mossad reeds een aantal Iraanse pogingen heeft verijdeld om Israëlische zakenlieden te ontvoeren of te doden, en dat Teheran nu van plan is gewone Israëliërs als doelwit te nemen.

Kanaal 12 merkte ook op dat de Turkse autoriteiten ook werken tegen de Iraanse dreiging.

De Nationale Veiligheidsraad dringt er bij Israëli’s op aan niet onnodig naar Turkije te reizen.

Verder dringt de Raad er bij Israëli’s, die momenteel in Turkije zijn, op aan de aandacht van anderen niet op hun nationaliteit te vestigen, contact met vreemden te vermijden, geen persoonlijke informatie prijs te geven en te beschikken over de telefoonnummers van Israëlische vertegenwoordigers en plaatselijke hulpdiensten.

IRGC-kolonel Hassan Sayyad Khodaei is doodgeschoten door onbekende aanvallers op motorfietsen die hem voor zijn huis in het centrum van Teheran in een hinderlaag lokten.

Volgens berichten was Khodaei de plaatsvervangend commandant van IRGC-eenheid 840, die verantwoordelijk zou zijn voor ontvoeringen en moorden over de hele wereld. In de afgelopen jaren zijn Iraanse complotten tegen Israëliërs verijdeld in Cyprus, de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië, Kenia en Columbia.

Andere bronnen vertelden de New York Times dat Khodaei een sleutelfiguur was in het voorzien van Hezbollan en Iraanse medestrijders in Syrië van geavanceerde drone-technologie en tactisch advies.

The Times – die zich beroept op een niet-geïdentificeerde inlichtingenambtenaar van onbekende nationaliteit – meldde woensdag dat Israël Washington ervan in kennis had gesteld dat het verantwoordelijk was voor de aanslag. Israël beschuldigt de VS van het lek, zeggende dat het Israëlische levens in gevaar brengt en Teheran’s motivatie voor wraak vergroot.

 

ENGLISH:

Israel has directly asked 100 Israelis currently in Turkey to return home right away amid a “concreted and immediate” Iranian threat, Channel 12 reported on Monday night.

By WIN – David Hellerman

“Evidently, there is [Iranian] infrastructure that has planned to act right now,” the report said.

Iran is expected to retaliate for the assassination of of a senior Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) officer in Tehran. The IDF has already boosted its air defenses as a precaution against a possible missile or drone attack.

The report noted that the Mossad has already foiled a number of Iranian attempts to abduct or kill Israeli businessmen, and that Tehran now intends to target ordinary Israelis.

Channel 12 also noted that Turkish authorities are also working against the Iranian threat.

The National Security Council is urging Israelis not to travel to Turkey unnecessarily.

Further, the Council urges Israelis currently in Turkey to not draw the attention of others to their nationality, to avoid contact with strangers, to not give out personal information, and to have the phone numbers of Israeli representatives and local emergency services.

IRGC Col. Hassan Sayyad Khodaei was shot to death by unknown assailants on motorbikes who ambushed him outside of his home in central Tehran.

Reports indicated that Khodaei was the deputy commander of the IRGC’s Unit 840, which is said to be responsible for abductions and assassinations around the world. In recent years, Iranian plots against Israelis have been thwarted in Cyprus, the United Arab Emirates, Ethiopia, Kenya and Columbia.

Other sources told the New York Times that Khodaei was a key figure in providing Hezbollan and Iranian proxies in Syria with advanced drone technology and tactical advice.

The Times — citing an unidentified intelligence official of unspecified nationality — reported on Wednesday that Israel notified Washington it was responsible for the hit. Israel blames the U.S. for the leak, saying it endangers Israeli lives and increases Tehran’s motivation for revenge.