Dr. Ohad Einav en Dr. Ziv Asa samen (Hadassah Woordvoerderskantoor)
Dr. Ohad Einav and Dr. Ziv Asa together (Hadassah Spokesperson’s Office)

Nederlands + English

Israëlische doktoren bevestigen het hoofd van de Palestijnse jongen opnieuw aan zijn nek tijdens een levensreddende operatie.

De 12-jarige Palestijnse Arabische jongen werd gered door artsen in het Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem nadat hij was aangereden door een auto terwijl hij op zijn fiets zat.

Door World Israel News

De ouders van de 12-jarige Suleiman Hassan, een Palestijnse Arabische jongen uit de Jordaanvallei, hadden nooit gedacht dat het alledaagse ritje op zijn fiets in de buurt van zijn huis zo dramatisch zou aflopen.

De jongen, die zoals elke dag een luchtje ging scheppen op zijn fiets, was onlangs betrokken bij een verkeersongeval en raakte zeer ernstig gewond. Alleen de spoedoperatie die hij onderging bij Hadassah Ein Kerem redde zijn leven, zei het medisch centrum in een persbericht.

Nadat Hassan was aangereden door een auto, werd hij met een trauma-unit naar Hadassah Ein Kerem gebracht, toen voor het reddingsteams in het gebied duidelijk was dat zijn leven in gevaar was vanwege zijn kritieke verwonding en letsel aan de verbinding tussen zijn hoofd en nek, verklaarde het ziekenhuis.

Dr. Ohad Einav, een specialist van de orthopedische afdeling van Hadassah Ein Kerem die de jongen samen met Dr. Ziv Asa opereerde, zei: “De belangrijkste verwonding die de jongen opliep was een breuk in de verbinding tussen het hoofd en de nek, samen met een scheur van alle ligamenten (gewrichtsbanden). Daarnaast was er een oppervlakkige verwonding aan de buik. Door het ernstige letsel kwam het hoofd bijna helemaal los van de basis van de nek.

“Na een grondig onderzoek van zijn toestand besloten we een operatie uit te voeren waarbij we het hoofd aan de nek vastzetten,” zei Dr. Einav.

“We vochten voor het leven van de jongen, een groot operatiekamerteam, inclusief operatiekamerverpleegkundigen en anesthesisten, gevolgd door het team van de intensive care en de chirurgische afdeling.”

Hij legde verder uit: “Dit is een zeldzaam en ongewoon geval met 50% kans op overlijden. De procedure zelf is zeer gecompliceerd en duurde enkele uren, terwijl we in de operatiekamer nieuwe hechtplaten en vasthechtingen gebruikten in het beschadigde gebied. Juist vanwege dit soort gevallen heb ik ervoor gekozen om me te specialiseren in trauma.

“Het geeft enorm veel voldoening dat we de jongen konden redden dankzij de meest innovatieve kennis en technologie in de operatiekamer. Dat is het doel van ons allemaal in het traumacomplex.

“Gelukkig was de operatie een groot succes en hebben we het leven van de jongen gered. Hij werd naar huis ontslagen met een halsspalk en natuurlijk onder de toegewijde medische zorg en monitoring van het ziekenhuispersoneel en mijzelf.”

De vader van Suleiman, die het bed van zijn zoon niet verliet tijdens de dagen van ziekenhuisopname en herstel van de operatie, bedankte de chirurgen en andere medewerkers die hielpen het leven van zijn zoon te redden, volgens medewerkers van Hadassah.

“Ik zal jullie mijn hele leven bedanken voor het redden van mijn lieve enige zoon. Zegen jullie allemaal, dankzij jullie kreeg hij zijn leven terug, zelfs toen de kansen klein waren en het gevaar overduidelijk. Wat hem gered heeft, was professionaliteit, technologie en snelle besluitvorming door het trauma- en orthopedieteam. Ik kan alleen maar zeggen: hartelijk dank.”

*************************************

ENGLISH

12-year-old Palestinian Arab boy saved by doctors at Jerusalem’s Hadassah Hospital after he was hit by a car while riding his bicycle.

By World Israel News

The parents of 12-year-old Suleiman Hassan, a Palestinian Arab boy from the Jordan Valley, never imagined that the routine ride on his bicycle near his home would end so dramatically.

The boy, who, like every other day, went out on his bicycle to get some air, was involved in a traffic accident recently and was very seriously injured. Only the emergency surgery he underwent at Hadassah Ein Kerem saved his life, the medical center said in a press release.

After being struck by a car, Hassan was airlifted to the trauma unit at Hadassah Ein Kerem, when it was clear to rescue forces in the area that his life was in danger due to his critical injury and damage to the connection between his head and neck, the hospital explained.

Dr. Ohad Einav, a specialist from the orthopedic department at Hadassah Ein Kerem who operated on the child together with Dr. Ziv Asa, said, “The most significant and main injury suffered by the boy was a fracture in the connection between the head and neck, along with a tear of all the ligaments. Additionally, there was a superficial injury to the abdomen. Due to the serious injury, the head almost completely detached from the base of the neck.

“After a thorough examination of his condition, we decided to perform surgery during which we attached the head to the neck,” Dr. Einav said.

“We fought for the boy’s life, a large operating room team, including operating room nurses and anesthesiologists, followed by the intensive care and surgical department team.”

He further explained: “This is a rare and unusual case with a 50% chance of mortality. The procedure itself is very complicated and took several hours, while in the operating room we used new plates and fixations in the damaged area. It was precisely because of such cases that I chose to specialize in trauma.

“Our ability to save the child thanks to the most innovative knowledge and technology in the operating room is immensely satisfying. That’s the goal of all of us in the trauma complex.

“Fortunately, the operation was a great success and we saved the boy’s life. He was discharged home with a cervical splint and, of course, under the dedicated medical care and monitoring of the hospital staff and myself.”

Suleiman’s father, who did not leave his son’s bedside during his days of hospitalization and recovery from the surgery, thanked the surgeons and other staff members who helped save his son’s life, according to Hadassah staff.

“I will thank you all my life for saving my dear only son. Bless you all, thanks to you he regained his life even when the odds were low and the danger was obvious. What saved him were professionalism, technology, and quick decision making by the trauma and orthopedics team. All I can say is a big thank you.”