Khan al-Ahmar, een Palestijns dorp dat geacht wordt illegaal te zijn gebouwd in zone C.
Khan al-Ahmar, a Palestinian village considered to have been constructed in Area C illegally

Screenshot: Regavim

Nederlands + English

In een vertrouwelijk document van de missie van de Europese Unie in Oost-Jeruzalem wordt gesteld dat het principe “connecting people, connecting land” moet worden toegepast op “alle interventies in gebied C met als algemeen doel de integratie van gebied C met gebied A en B”.

Door: Hayom News

Veertig leden van de Knesset hebben dinsdag een open brief gestuurd aan de leiders van de Europese Unie, waarin zij protesteren tegen het onlangs openbaar gemaakte EU-document waarin een strategie wordt geschetst om de Palestijnse aanwezigheid in door Israël gecontroleerd gebied in Judea en Samaria uit te breiden.

We hebben “kennis genomen van een officieel beleidsdocument van de Europese Unie, een document waarvan de ernst niet kan worden overschat, een document dat geen ruimte laat voor twijfel over de eenzijdigheid en vijandigheid van de EU ten opzichte van de staat Israël en het Joodse volk,” schreven de Knesset-leden.

Hun brief was gericht aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie; Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad; en Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement.

“Het document gaat volledig voorbij aan de historische verbondenheid van ons volk met ons vaderland, negeert volledig de politieke akkoorden en de status van de staat Israël in gebied C en tracht de grenzen van 1949 vast te stellen als de permanente grenzen van Israël met definitieve status – met volledige minachting voor de Joodse gemeenschappen in het gebied,” vervolgde de brief.

Het vertrouwelijke document van de missie van de Europese Unie in Oost-Jeruzalem, dat door JNS werd verkregen, toont aan dat Brussel actief samenwerkt met en namens de Palestijnse Autoriteit om gebied C van Judea en Samaria over te nemen, met als algemeen doel de integratie van het gebied met de gebieden A en B.

Het document is waarschijnlijk in juni opgesteld, maar kwam pas deze week aan het licht.

Verwijzend naar de oproep in het document om Israëlische archeologische activiteiten in gebied C te controleren, schreven de Knessetleden:

“Deze unieke oproep heeft maar één doel: het ondermijnen van de diepe en onverwoestbare band tussen het Joodse volk en zijn land en vaderland.”

Ze vervolgden: “U zult nooit één simpel feit kunnen veranderen: de stenen van Judea en Samaria – de stenen van Jeruzalem – spreken onze oude taal; en zoals een van onze grote dichters, Natan Alterman, schreef: ‘Geen enkele natie keert haar eigen erfgoed de rug toe,’.

“Uw inspanningen om de inbeslagname van Area C door de Palestijnse Autoriteit te bespoedigen, waarbij de universele beginselen van milieubescherming en behoud van archeologische vindplaatsen met voeten worden getreden, vormen een uiterst ernstige schending van de relatie tussen Israël en de Europese Unie, waardoor onvervangbare schade wordt toegebracht aan natuurlijke en archeologische schatten in heel Judea en Samaria,” aldus de wetgevers.

“We hebben ons blijkbaar vergist door te denken dat racistische, religieuze haat tegen Joden en Israël tot het verleden behoorde. Het bedroeft ons om telkens weer te ontdekken dat onder het dunne vernisje van de beleefdheid en manieren van de EU en de schijnbare zorg voor de mensenrechten, dezelfde oude bloedbelastingen te vinden zijn, samen met dezelfde vlammen van primitieve haat die dit keer niet de individuele Jood willen vervolgen, maar de kleine Joodse staat,” schreven de Knessetleden.

De brief sluit af met een oproep aan de EU om alle illegale bouwwerkzaamheden op soeverein Israëlisch grondgebied te stoppen, vooral Area C; een einde te maken aan de schade die door de EU gefinancierde illegale activiteiten toebrengen aan het erfgoed en de natuur in Judea en Samaria; op te houden met het financieren van delegitimeringsgroepen (BDS) die antisemitisme tegen de staat Israël bevorderen; en op te houden met het financieren van Israëlische organisaties die de belangen van het buitenlands beleid van de EU bevorderen.

NIEUW: Onderaan het artikel kunt u uw eventuele reactie geven.

 

*************************************************

ENGLISH

A confidential paper composed by the European Union’s mission in east Jerusalem contends that the “connecting people, connecting land” principle should be applied to “all interventions in Area C with the overall objective to integrate Area C with Area A and B.”

By: Hayom News

Forty Knesset members sent an open letter to European Union leaders on Tuesday, protesting the recently exposed EU document outlining a strategy to expand the Palestinian presence in Israeli-controlled territory in Judea and Samaria.

We “learned of an official policy document of the European Union, a document the gravity of which cannot be overstated, one that leaves no room for doubt as to the one-sidedness and animosity of the EU towards the State of Israel and the Jewish people,” the Knesset members wrote.

Their letter was addressed to Ursula von der Leyen, president of the European Commission; Charles Michel, president of the European Council; and Roberta Metsola, president of the European Parliament.

“The document completely ignores our people’s historical affinity to our homeland, completely ignores the political agreements and the status of the State of Israel in Area C and seeks to establish the 1949 borders as Israel’s final-status permanent borders–in complete disregard of the Jewish communities in the area,” the letter continued.

The confidential document composed by the European Union’s mission in east Jerusalem and obtained by JNS shows that Brussels is actively working with and on behalf of the Palestinian Authority to take over Area C of Judea and Samaria, with the overall objective of integrating the region with Areas A and B.

The document was likely written in June but only came to light this week.

Referring to the document’s call to monitor Israeli archaeological activity in Area C, the Knesset members wrote:

“This singular call has but one goal: to subvert the deep and indestructible bond between the Jewish people and its country and homeland.”

They continued: “You will never be able to change one simple fact: The stones of Judea and Samaria–the stones of Jerusalem–speak our ancient language; and as one of our great poets, Natan Alterman, wrote: ‘No nation turns its back on its own heritage,’

“Your efforts to expedite the Palestinian Authority’s seizure of Area C, while trampling underfoot the universal principles of environmental protection and preservation of archaeological sites, constitute an extremely grave breach of the relationship between Israel and the European Union, causing irreplaceable damage to natural and archaeological treasures throughout Judea and Samaria,” the lawmakers said.

“We were apparently mistaken in thinking that racist, religious hatred of Jews and Israel was a thing of the past. It saddens us to discover time and time again that under the thin veneer of the EU’s civility and manners and the seeming concern for human rights, the same old blood libels can be found, along with the same flames of primitive hatred that seek this time to persecute–not the individual Jew, but the tiny Jewish state,” the Knesset members wrote.

The letter concludes by calling on the EU to halt all illegal construction in sovereign Israeli territory, especially Area C; halt the damage done by EU-funded illegal activity to heritage sites and nature in Judea and Samaria; desist from funding delegitimization groups that promote antisemitism against the State of Israel; and cease funding Israeli organizations that promote EU foreign policy interests.

NEW: At the bottom of the article you can submit your possible comment.