Yonatan Sindel/Flash90Wetgever Idit Silman leidt een commissievergadering in de Knesset, het parlement van Israël,
in Jeruzalem op 30 november 2021.

Nederlands + English

‘Ik weet dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. In deze Knesset kan een andere regering worden gevormd’

Bron: i24News

Israëls coalitieregering verloor woensdag haar parlementaire meerderheid nadat haar voorzitter, Knesset-wetgever Idit Silman, aankondigde dat ze ontslag neemt uit de alliantie.

Silman, een politica binnen de rechtse Israëlische Yamina-partij, noemde de ontwikkelingen om de Israëlische “Joodse identiteit” aan te tasten als een reden voor haar vertrek uit de coalitie.

“Ik zal niet meewerken aan het aantasten van de Joodse identiteit van de Staat Israël en het volk van Israël. Ik zal blijven proberen mijn vrienden te overtuigen naar roots terug te keren om een rechtse regering te vormen,” zei Silman in een verklaring.

“Ik weet dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. Een andere regering kan worden gevormd in deze Knesset.”

Op zondag kreeg de coalitie te maken met een intern geschil nadat Silman kritiek had geuit op minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz over zijn voornemen om chametz – producten, die meel bevatten en die verboden zijn tijdens de Joodse feestdag Pesach, wel toe te laten in de Israëlische ziekenhuizen.

Silman hekelde de beslissing als zijnde “een persoonlijke verwonding” van leden van de coalitie.

“Het volk van Israël heeft bepaalde normen en waarden waar hele generaties zich aan hebben opgeofferd, en wij in de huidige regering zullen niet meewerken aan de ondermijning ervan en we moeten het publiek respecteren,” zei ze.

Mocht een ander lid van de regerende coalitie aftreden, dan zal de regering van Israël uiteenvallen en zal het land een nieuwe verkiezingsronde houden.

 

ENGLISH:


Yonatan Sindel/Flash90Lawmaker Idit Silman leads a committee meeting at the Knesset, Israel’s parliament,
in Jerusalem on November 30, 2021.

‘I know I am not the only one who feels this way. Another government can be formed in this Knesset’

Source: i24News

Israel’s coalition government lost its parliamentary majority on Wednesday after its chair, Knesset lawmaker Idit Silman, announced that she is resigning from the alliance.

Silman, a politician within Israel’s right-wing Yamina party, cited moves to damage Israel’s “Jewish identity” as a reason for her departure from the coalition.

“I will not abet the harming of the Jewish identity of the State of Israel and the people of Israel. I will continue to try to persuade my friends to return home and form a right-wing government,” Silman said in a statement.

“I know I am not the only one who feels this way. Another government can be formed in this Knesset.”

On Sunday, the coalition faced an internal dispute after Silman criticized Health Minister Nitzan Horowitz over his intention to allow chametz – products containing flour which are forbidden during the Jewish holiday of Passover – in Israel’s hospitals.

Silman denounced the move as “a personal injury” to members of the coalition.

“The people of Israel have certain values that entire generations have killed themselves on, and we in the current government will not be part of their overthrow and we must respect the public,” she said.

Should another member of the ruling coalition resign, Israel’s government will fall apart and the country will hold another round of elections.