Bouwvakkers bouwen een nieuwe gemeenschap in Samaria. (Flash90/Yonatan Sindel).
Construction workers building a new community in Samaria. (Flash90/Yonatan Sindel).

Nederlands + English

Bouwen is “geen belemmering voor vrede”, zegt Erdan tegen de Veiligheidsraad.

Door Mike Wagenheim, JNS

In een zeldzaam moment van overeenstemming riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dinsdag alle partijen in het Israëlisch-Palestijnse conflict op om “af te zien van unilaterale acties die de spanningen verder doen oplaaien”.

Voorafgaand aan de maandelijkse geplande vergadering van de Veiligheidsraad over het Israëlisch-Palestijnse dossier op dinsdag, las de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten, Lana Nusseibeh, wiens land de raad in juni voorzit, een verklaring voor die was opgesteld na het noodoverleg van vrijdag achter gesloten deuren over het toenemende geweld in het gebied.

Alle 15 leden van de raad, inclusief de Verenigde Staten en Rusland, stemden in met de taal, die “de verplichtingen en toezeggingen van de Israëlische en Palestijnse autoriteiten benadrukte om terrorisme in al zijn vormen te bestrijden en te veroordelen”, terwijl de gewelddadige botsingen in het weekend aanhielden.

De verklaring van dinsdag verwees naar een zeldzame, grotendeels symbolische presidentiële verklaring van 20 februari, aangenomen door de raad, waarin de plannen van de Israëlische regering om enkele buitenposten van “nederzettingen” te legaliseren, werden veroordeeld.

Leden van de Veiligheidsraad “benadrukken de verplichtingen en toezeggingen van de Israëlische en Palestijnse autoriteiten om terrorisme in al zijn vormen te bestrijden en te veroordelen op een manier die in overeenstemming is met het internationale recht. Ze benadrukken verder hoe belangrijk het is om degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke gewelddaden ter verantwoording te roepen”, aldus de presidentiële verklaring.

Dinsdag voegde Nusseibeh eraan toe dat de raad “extra stappen aanmoedigde om een ​​duurzame kalmte te herstellen en de spanningen te de-escaleren, en alle partijen opriep af te zien van unilaterale acties die de spanningen verder doen oplaaien.”

Tor Wennesland, de speciale VN-vertegenwoordiger voor het vredesproces in het Midden-Oosten, vertelde raadsleden tijdens de zitting van dinsdag dat de afgelopen twee weken “verschrikkelijk waren” en dat hij “ernstig bezorgd was over de escalerende spiraal van geweld”.

Hij bestrafte Israël ook voor wat hij beschouwde als de “meedogenloze uitbreiding van Israëlische nederzettingen”, die, zei hij, “geweld aanwakkert”.

Geen cyclus van geweld

Gilad Erdan, Israëls ambassadeur bij de VN, wierp tegen dat Israëlische bouwvergunningen in Judea en Samaria “geen belemmering vormen voor vrede, en de bouw zal niet stoppen. Huizen bouwen in bestaande gemeenschappen in Judea en Samaria is geen opruiende stap.”

Erdan voegde eraan toe dat “Judea en Samaria het hart van het Joodse volk is. We worden ‘Joden’ genoemd omdat we uit Judea komen.”

Hij probeerde ook het verhaal van een cyclus van geweld in de regio tegen te gaan, waarbij hij opmerkte dat terroristen die Israëli’s vermoorden “het resultaat zijn van giftige Palestijnse opruiing en dat Israël actie onderneemt om zichzelf te verdedigen. Er is geen ‘cyclus!’”

Erdan probeerde de kritiek van de raad te weerleggen dat de samenstelling van de huidige Israëlische regering de spanningen aanwakkert.

“Palestijnse terreuraanslagen zijn meedogenloos geweest, ongeacht de verschillende regeringen van Israël. Rechts, links, centristisch – het maakt de Palestijnen niets uit’, zei Erdan. “Het maakt niet uit wie de premier is of wie er in het kabinet zit, de Palestijnse opruiing gaat door en als gevolg daarvan blijft de Palestijnse terreur bestaan.”

Robert Wood, de Amerikaanse vertegenwoordiger tijdens de zitting van dinsdag, zei dat hij de redenen voor het pessimisme over de mogelijkheden voor vrede begreep na getuige te zijn geweest van de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken.

“Het geweld van de afgelopen week moet dienen als een oproep tot actie voor ons allemaal in deze raad om onze inspanningen voor vrede te verdubbelen”, zei Wood. “De Verenigde Staten zullen blijven samenwerken met Israël en de Palestijnse Autoriteit om stappen te bevorderen die gericht zijn op het verminderen van spanningen en het herstellen van vertrouwen, wat de voorwaarden kan scheppen om de partijen weer aan tafel te krijgen.”

Tegelijkertijd kondigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aan dat de regering-Biden haar steun aan de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) met $ 16 miljoen had verhoogd ten opzichte van het niveau van 2022, waardoor de totale hulp voor het jaar op een record van $ 223 miljoen kwam.

“Regionale actoren en de bredere internationale gemeenschap moeten dringend overwegen om UNRWA meer financiële steun te geven”, zei Wood.

UNRWA dient om Palestijnse vluchtelingen van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog en hun nakomelingen voor eeuwig in een toestand van staatloosheid te houden, en verleent hun een unieke vluchtelingenstatus die voor geen enkele andere afstammeling van vluchtelingen waar ook ter wereld beschikbaar is. Het VN-agentschap is door de VS en bondgenoten beschuldigd van het helpen aanwakkeren van het aanhoudende conflict en van het aanzetten tot geweld via het UNRWA-schoolcurriculum.

In de raadsvergadering van dinsdag merkte Nusseibeh, zeer kritisch over Israël, op: “De gebeurtenissen van vorige week duiden op een gevaarlijke escalatie, zoveel is duidelijk. Maar we moeten erkennen dat ze het logische resultaat zijn van een stervend vredesproces.”

Ze drong er bij de raad op aan om “de duidelijk mislukte status-quo achter zich te laten”, waarbij de situatie “het punt nadert waarop geen terugkeer meer mogelijk is, met het risico dat elke schijn van stabiliteit en veiligheid volledig instort.”

Verwijzend naar “het spookbeeld van de Intifada en het wijdverbreide geweld dat Israël en het door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebied in zijn greep hield”, drong Nusseibeh er bij de internationale gemeenschap op aan om tegenover de betrokken partijen in de regio te benadrukken dat “opruiing leidt tot opruiing, geweld leidt tot geweld en veiligheid is kortstondig”. bij gebrek aan gerechtigheid, rechtsstaat en verantwoordingsplicht.”

*************************************

ENGLISH

The construction is “not an impediment to peace,” Erdan tells the Security Council.

By Mike Wagenheim, JNS

In a rare moment of agreement, the United Nations Security Council called on Tuesday for all parties in the Israeli-Palestinian conflict to “refrain from unilateral actions that further inflame tensions.”

Before Tuesday’s monthly scheduled Security Council meeting on the Israeli-Palestinian file, United Arab Emirates Ambassador Lana Nusseibeh, whose country chairs the council in June, read out a statement compiled following Friday’s emergency closed-door consultations on the increasing violence in the area.

All 15 members of the council, including the United States and Russia, agreed to the language, which “emphasized the obligations and commitments of Israeli and Palestinian authorities to fight and condemn terrorism in all its forms,” as violent clashes continued over the weekend.

Tuesday’s statement referenced a rare, largely symbolic Feb. 20 presidential statement adopted by the council, which condemned Israeli government plans to legalize some “settlement” outposts.

Security Council members “emphasize the obligations and commitments of Israeli and Palestinian authorities to fight and condemn terrorism in all its forms in a manner consistent with international law. They further emphasize the importance of holding accountable those responsible for such acts of violence,” the presidential statement read.

On Tuesday, Nusseibeh added that the council “encouraged additional steps to restore a durable calm and de-escalate tensions, and called on all parties to refrain from unilateral actions that further inflame tensions.”

Tor Wennesland, the UN special representative for the Middle East peace process, told council members during Tuesday’s session that the last two weeks “have been terrible” and that he was “gravely concerned by the escalating spiral of violence.”

He also chastised Israel for what he deemed to be the “relentless expansion of Israeli settlements,” which, he said, “fuels violence.”

No cycle of violence

Gilad Erdan, Israel’s ambassador to the UN, countered that Israeli building permits in Judea and Samaria “are not an impediment to peace, and the building will not stop. Constructing homes in existing communities across Judea and Samaria is not an inflammatory step.”

Erdan added that “Judea and Samaria is the heartland of the Jewish people. We are called ‘Jews’ because we are from Judea.”

He also sought to counter the narrative of a cycle of violence in the region, noting that terrorists murdering Israelis are “as a result of poisonous Palestinian incitement and Israel is taking action to defend itself. There is no ‘cycle!’”

Erdan sought to counter council criticism that the makeup of the current Israeli government is fueling tensions.

“Palestinian terror attacks have been relentless, regardless of Israel’s various governments. Right-wing, left-wing, centrist—it makes no difference to the Palestinians,” said Erdan. “No matter who the prime minister is or who sits in the Cabinet, Palestinian incitement persists and as a result, Palestinian terror persists.”

Robert Wood, the U.S. representative at Tuesday’s session, said he understood the reasons for pessimism surrounding the possibilities for peace after witnessing the events of the last two weeks.

“The violence of the past week must serve as a call for action for all of us in this council to redouble our efforts toward peace,” said Wood. “The United States will continue to work with Israel and the Palestinian Authority to promote steps aimed at lowering tensions and restoring trust, which can create the conditions to bring the parties back to the table.”

At the same time, the U.S. State Department announced on Monday that the Biden administration had increased its support for the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) by $16 million over 2022 levels, bringing total assistance for the year to a record $223 million.

“Regional actors and the broader international community must urgently consider providing UNRWA with greater financial support,” said Wood.

UNRWA serves to keep Palestinian refugees of Israel’s War of Independence and their descendants in a condition of statelessness in perpetuity, and confers upon them a unique refugee status available to no other descendants of refugees anywhere else in the world. The UN agency has been accused by the U.S. and allies of helping to foment the ongoing conflict, and of incitement to violence through the UNRWA school curriculum.

In Tuesday’s council session, Nusseibeh, heavily critical of Israel, remarked, “Last week’s events mark a dangerous escalation, that much is clear. But, we must acknowledge that they represent the logical outcome of a moribund peace process.”

She urged the council to “move beyond the evidently-failed status quo,” with the situation “approaching the point of no return, risking a complete breakdown of any semblance of stability and security.”

Referencing “the specter of the Intifada and the widespread violence that gripped Israel and Palestinian Authority-controlled territory,” Nusseibeh urged the international community to emphasize to the involved parties in the region that “incitement begets incitement, violence begets violence, and security is ephemeral in the absence of justice, rule of law and accountability.”