Duizenden nemen deel aan de jaarlijkse Gay Pride Parade in Jeruzalem, 2 juni 2022.
(Photo: Yonatan Sindel/Flash90)

Meer dan 7.000 Israëli’s liepen vorige week mee in de Jerusalem Pride Parade, vierden de LGBTQ+ levensstijl en pleitten voor meer rechten voor de Israëlische homogemeenschap.

Bron: Allisrael News

Vrijdag houdt Tel Aviv zijn jaarlijkse Pride Parade tijdens een weeklange reeks van evenementen, die mensen van over de hele wereld aantrekt.

Tel Aviv Pride is elk jaar een van de grootste evenementen van de stad.

In 2019, vlak voor COVID, waren er meer dan 250.000 aanwezigen.

Hoewel dergelijke evenementen een bewijs zijn van een levendige Israëlische democratie die vrijheid van meningsuiting en vrijheid van samenkomst aan iedereen toestaat, zijn ze ook een teken van hoe ver Israël is afgedwaald van zijn bijbelse fundamenten.

WAT LEERT DE BIJBEL?

Op de allereerste bladzijden van de Bijbel – Genesis hoofdstuk 1 en 2 – legt Mozes uit dat God mannen en vrouwen naar Zijn evenbeeld schiep, dat Hij de instelling van het huwelijk specifiek schiep om tussen man en vrouw te zijn, en dat God seksuele intimiteit specifiek ontwierp als een prachtige zegen tussen man en vrouw.

(Gen. 1:26-28, 31 HSV)
26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

(Gen. 2:18-23 HSV)
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.
20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.
23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.

(Gen. 2:24-25 HSV)
24
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

De Bijbel vermijdt het onderwerp van aantrekking tot hetzelfde geslacht niet. Integendeel, het beschrijft homoseksualiteit als een zonde.

Waarom?

Omdat het ingaat tegen Gods specifieke en opzettelijke ontwerp en plan om juist die mannen en vrouwen te zegenen die Hij schiep en met wie Hij in innige gemeenschap wil zijn.

DE POLITIEKE CULTUUR VAN ISRAËL NEGEERT DE BIJBEL GROTENDEELS

Toch zien maar weinig Israëli’s de LGBTQ+ levensstijl als een rebellie tegen de God van Israël.

Sterker nog, de politieke cultuur van Israël heeft de homoseksuele gemeenschap grotendeels omarmd en de leringen van de Hebreeuwse Bijbel genegeerd.

Zoals ‘All Israel News’ vorige week meldde, vertelde Knesset-voorzitter Mickey Levy de deelnemers aan de Jerusalem Pride Parade: “Je hebt het recht om lief te hebben wie je wilt, je hebt het recht om te trouwen met wie je wilt, je hebt het recht om een gezin te stichten zoals ieder ander. Dit zijn geen privileges; dit zijn basisrechten voor iedere burger in het land.”

De Yesh Atid partij – geleid door minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid – is de tweede grootste politieke partij in het land met 19 zetels in de Knesset en gaat er prat op dat het de meest homo-ondersteunende partij in Israël is.

“Yesh Atid heeft meer dan enige andere partij in de afgelopen zes jaar gevochten voor de LGBT-gemeenschap,” zei voormalig MK Yael German.

De Israëlische vice-minister van Buitenlandse Zaken Idan Roll – lid van de Knesset van de Yesh Atid-partij – is homoseksueel, getrouwd met een man en vader van twee kinderen.

Israël’s minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz is de eerste openlijk homoseksuele leider van een Israëlische politieke partij, die in 2019 aan het hoofd komt te staan van de linkse Meretz-partij.

Maar de eerste openlijk homoseksuele minister die in het kabinet werd benoemd, was Amir Ohana van de rechtse Likoedpartij in 2019.

Zeer weinig Israëlische orthodoxe of ultraorthodoxe Joden die geloven in en streven naar het volgen van de Torah, bespreken het onderwerp uitvoerig, of proberen de kwestie in de Knesset aan de orde te stellen.

WEINIG PRO-ISRAËL CHRISTENEN BESPREKEN HET ONDERWERP

Er zijn ook maar weinig pro-Israël christenen die over dit onderwerp spreken.

Waarom?

Daar zijn verschillende redenen voor. Veel aanhangers van Bijbelse waarden willen niet intolerant overkomen.

Maar het zou hier niet om tolerantie moeten gaan.

In een democratie heeft de LGBTQ+ gemeenschap het volste recht om op te komen voor hun standpunten en waarden.

Volgelingen van Jezus die in een democratie leven, zouden “tolerant” moeten zijn voor het recht van mensen om hun zaak te bepleiten.

Maar joden en christenen – en conservatieve moslims – die andere opvattingen en waarden op na houden, moeten niet bang zijn om hun opvattingen en waarden te uiten.

Bijbel gelovigen moeten nooit bang zijn om het Woord van God te onderwijzen, en dat te doen met liefde en mededogen voor hen die het er niet mee eens zijn.

Zwijgen helpt niet.

De God van Israël beveelt ons het Woord van God te prediken en te onderwijzen, want hoe kunnen mensen Gods leefregels volgen als ze die niet kennen?

De discussie over Gods plan voor huwelijk en seksualiteit overlaten aan verbitterde gekken en extremisten die haatdragend en venijnig zijn tegen homoseksuelen is verkeerd.

CHRISTENEN MOETEN HAAT EN GEWELDDADIG EXTREMISME ALTIJD AFWIJZEN

Haat, wreedheid en extremisme moeten altijd aan de kaak gesteld en veroordeeld worden.

Christenen moeten elke vorm van fysiek geweld, bedreigingen, intimidatie en andere illegale handelingen tegen de homoseksuele gemeenschap krachtig en consequent veroordelen en afwijzen als verkeerd, immoreel en verwerpelijk.

Degenen die zich bezighouden met dergelijke gewelddadige activiteiten moeten gearresteerd en vervolgd worden in de ruimste zin van de wet.

Punt uit.

Eerlijk gezegd ben ik diep bedroefd dat Israëli’s trots door de straten van Jeruzalem en Tel Aviv marcheren in weerwil van de God van Israël en de Schriften die Hij ons gaf als een handleiding voor een gezond, vreugdevol en godvruchtig leven.

Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat de Israëlische regering zoveel politiemensen inzet om geweld te voorkomen.

“In 2015 stak een Israëlische man de 16-jarige Shira Banki dood en verwondde verschillende anderen tijdens de Jerusalem Pride Parade. De Washington Post meldde vorige week dat de aanvaller onlangs was vrijgelaten voor een soortgelijke aanval op deelnemers aan de parade in 2005.”

De Post voegde eraan toe dat de Israëlische politie afgelopen donderdag “een 21-jarige Europese burger die in Jeruzalem verblijft, heeft aangehouden op verdenking van het sturen van bedreigingen aan een organisator van de parade en aan verschillende parlementsleden die LGBTQ-rechten steunen.”

Geweld hoort niet thuis in een vrije samenleving.

Ik dank God – en de politie – dat er vorige week geen geweld is geweest en ik bid dat er in de komende weken geen aanslagen zullen plaatsvinden.

DE WAARHEID SPREKEN IN LIEFDE

Laatste punt: In het Nieuwe Testament wordt volgelingen van Jezus bevolen “de waarheid in liefde te spreken”. (Ef. 4:15), Het onderwijzen van Bijbelse principes over huwelijk en seksualiteit mag dan niet populair zijn in deze tijd.
Maar we moeten het toch doen – de waarheid onderwijzen met vriendelijkheid, respect en onvoorwaardelijke liefde.
Dat is wat Jezus voor ons als voorbeeld heeft gesteld.
Laten we Zijn voorbeeld volgen.

Joel C. Rosenberg
Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een New York Times best-selling auteur, Midden-Oosten analist, en Evangelisch leider, en woont in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

 

 

*********************************************

Thousands take part in the annual Gay Pride Parade in Jerusalem, June 2, 2022.
(Photo: Yonatan Sindel/Flash90)

ENGLISH

More than 7,000 Israelis marched in the Jerusalem Pride Parade last week, celebrating the LGBTQ+ lifestyle and advocating for more rights for Israel’s gay community.

Source: Allisrael News

On Friday, Tel Aviv will hold its annual Pride Parade during a week-long series of events, which attracts people from all over the world.

Tel Aviv Pride is one of the city’s biggest events each year.

In 2019, just before COVID, more than 250,000 attended.

While such events are evidence of a vibrant Israeli democracy that allows freedom of speech and freedom of assembly to everyone, they are also a sign of just how far Israel has strayed from its biblical foundations.

WHAT DOES THE BIBLE TEACH?

In the very first pages of the Bible – Genesis chapters 1 and 2 – Moses explains that God created men and women in His image, that He specifically created the institution of marriage to be between men and women, and that God specifically designed sexual intimacy as a beautiful blessing between men and women.

“Then God said, ‘Let us make mankind in Our image, in Our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.’ So God created mankind in His own image, in the image of God He created them; male and female He created them. God blessed them and said to them, ‘Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it.’….God saw all that He had made, and it was very good.” (Gen. 1:26-28, 31)

“The Lord God said, ‘It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. ’Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals. But for Adam no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep; and while he was sleeping, He took one of the man’s ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib He had taken out of the man, and He brought her to the man. The man said, ‘This is now bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called ‘woman,’ for she was taken out of man.” (Gen. 2:18-23)

“That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame.” (Gen. 2:24-25)

The Bible does not avoid the topic of same sex attraction.

Rather, it describes homosexuality as sin.

Why?

Because it goes against God’s specific and intentional design and plan to bless the very men and women that He created and with whom He wants to be in close fellowship.

ISRAEL’S POLITICAL CULTURE LARGELY IGNORES THE BIBLE

Yet few Israelis view the LGBTQ+ lifestyle as a rebellion against the God of Israel.

Indeed, Israeli’s political culture has largely embraced the gay community and ignored the teachings of the Hebrew Bible.

As ALL ISRAEL NEWS reported last week, Knesset Speaker Mickey Levy told participants in the Jerusalem Pride Parade, “You are entitled to love who you want, you are entitled to marry who you love, you are entitled to raise a family like anyone else. These are not privileges; these are basic rights for every citizen in the country.”

The Yesh Atid party – led by Foreign Minister Yair Lapid – is the second largest political party in the country with 19 seats in the Knesset and boasts that it is the most-gay-supportive party in Israel.

“Yesh Atid has fought for the LGBT community more than any other party in the past six years,” said former MK Yael German.

Israel’s Deputy Foreign Minister Idan Roll – a member of Knesset from the Yesh Atid party – is gay, married to a man and the father of two children.

Israel’s Health Minister Nitzan Horowitz is the first openly gay leader of an Israeli political party, emerging as the head of the left-wing Meretz party in 2019.

But the first openly gay minister appointed to the Cabinet was Amir Ohana from the right-wing Likud party in 2019.

Very few Israeli Orthodox or ultra-Orthodox Jews who believe in and seek to follow the Torah discuss the topic much, or seek to engage the issue in the Knesset.

FEW PRO-ISRAEL CHRISTIANS DISCUSS THE SUBJECT

Very few pro-Israel Christians tend to discuss the topic either.

Why?

There are a range of reasons. Many who hold to biblical values don’t want to appear as intolerant.

But the issue here should not be tolerance.

In a democracy, the LGBTQ+ community has every right to advocate for their views and values.

Followers of Jesus living in a democracy should be “tolerant” of people’s right to make their case.

Yet Jews and Christians – and conservative Muslims – who hold different views and values should not be afraid to express their views and values.

Bible believers should never be afraid to teach the Word of God, doing so with love and compassion for those who disagree.

Silence is not helpful.

The God of Israel commands us to preach and teach the Word of God because how, then, can people follow God’s precepts for life if they don’t know them?

Leaving the discussion of God’s plan for marriage and sexuality to bitter lunatics and extremists who are hateful and vicious against homosexuals is wrong.

CHRISTIANS MUST ALWAYS REJECT HATRED AND VIOLENT EXTREMISM

Hatred, cruelty and extremism should always be denounced and rejected.

Christians must firmly and consistently denounce and reject every form of physical violence, threats, intimidation and other illegal acts against the gay community as wrong, immoral and reprehensible.

Those who engage in such violent activity should be arrested and prosecuted to the fullest extent of the law.

Period.

To be honest, I am deeply saddened to see Israelis proudly marching in the streets of Jerusalem and Tel Aviv in defiance of the God of Israel and the scriptures that He gave us as an instruction book for healthy, joyful, godly lives.

At the same time, I am grateful that the Israeli government deploys so many police officers to prevent violence.

“In 2015, an Israeli man stabbed 16-year-old Shira Banki to death and wounded several others at the Jerusalem Pride Parade.” The Washington Post reported last week that the assailant “had recently been released for a similar attack on parade participants in 2005.”

The Post added that last Thursday Israeli police “apprehended a 21-year-old European citizen residing in Jerusalem on suspicion of sending threats to an organizer of the parade and to several members of parliament who support LGBTQ rights.”

Violence has no place in a free society.

I thank God – and the police – that there was no violence last week and I pray no attacks occur in the weeks ahead.

SPEAKING THE TRUTH IN LOVE

Last point: In the New Testament, followers of Jesus are commanded to “speak the truth in love.” (Eph. 4:15)
Teaching biblical principles of marriage and sexuality may not be popular in this day and age.
But we must do so anyway – teaching the truth with kindness, respect and unconditional love.
That’s what Jesus modeled for us.
Let us follow His lead.

Joel C. Rosenberg
Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.