JALAA MAREY / AFPA bord geschreven in het Hebreeuws, Engels en Arabisch dat een militair gebied aanduidt, kijkt uit over de Middellandse Zee in het noordelijke Israëlische Rosh Hanikra, aan de grens tussen Libanon en Israël, op 7 oktober 2022.

JALAA MAREY / AFPA sign written in Hebrew, English, and Arabic designating a military area, overlooks the Mediterranean Sea in northern Israel’s Rosh Hanikra, at the border between Lebanon and Israel, on October 7, 2022.

Nederlands + English

Critici van de overeenkomst dringen erop aan dat hierover een referendum wordt gehouden.

Door i24News

Israëls opperrechter Esther Hayut en rechter Uzi Vogelman hebben donderdag twijfels geuit over de argumenten tegen de zeegrensdeal met Libanon die onlangs door de Israëlische regering is goedgekeurd.

Tijdens een hoorzitting van het Hooggerechtshof over de overeenkomst voerde een advocaat van het Kohelet Forum aan dat de Israëlische basiswet een referendum vereist om de overeenkomst goed te keuren die Libanon naar verwachting volgende week zal ondertekenen, wanneer de Amerikaanse bemiddelaar Amos Hochstein naar het Midden-Oosten reist.

Critici van het akkoord wijzen erop dat het inhoudt dat Israël een deel van zijn territoriale wateren opgeeft, wettelijk niet mogelijk is zonder nationale stemming.

Hayut zei, ondanks het feit dat de overeenkomst Libanon rechten geeft op gaswinning in de Israëlische territoriale wateren, de overeenkomst de wettelijke status quo handhaaft. Dit betekent dat de betwiste, bijna twee vierkante mijl water, niet zal worden overgedragen aan Libanon totdat het een latere overeenkomst bereikt over de definitieve zeegrens met Israël.

Vogelman trok ondertussen de argumenten van de Lavi-organisatie in twijfel, wiens advocaat zei dat een overgangsregering onder leiding van de Israëlische premier Yair Lapid het akkoord ter goedkeuring aan het Israëlische parlement moest voorleggen. Deze bewering was gebaseerd op het precedent van eerdere internationale overeenkomsten waarover het parlement van het land stemde.

Vogelman wees erop dat de interim-regering verklaarde dat er “dringende veiligheids-, diplomatieke en economische redenen” waren om de overeenkomst goed te keuren vóór de komende verkiezingen in november en de daaropvolgende benoeming van een nieuwe regering.

Eerder op donderdag verdedigde Lapid de overeenkomst in een interview met de Russische zender RTVi als een “uitzonderlijk gunstige overeenkomst voor Israël, zijn economie en veiligheid”.

 

ENGLISH

Critics of the agreement insist that a referendum needs to be held on the matter

By i24Newa

Israel’s Chief Justice Esther Hayut and Justice Uzi Vogelman on Thursday expressed doubts about the arguments against the maritime border deal with Lebanon recently approved by the Israeli government.

During a High Court of Justice hearing on the agreement, an attorney for the Kohelet Forum argued that Israel’s Basic Law required a referendum to approve the deal that is expected to be signed by Lebanon next week, when the US mediator Amos Hochstein travels to the Middle East.

Critics of the agreement point out that it includes Israel giving up a part of its territorial waters, which can’t be done legally without a national vote.

However, Hayut said that despite the deal giving Lebanon gas exploration rights in Israel’s territorial waters, the deal upholds the legal status quo. This means that the disputed nearly two square miles of water will not be transferred to Lebanon until it reaches a subsequent agreement on the final maritime border with Israel.

Meanwhile, Vogelman questioned the arguments of the Lavi organization, whose lawyer said that a caretaker government headed by Israeli Prime Minister Yair Lapid had to bring the accord to Israel’s parliament for approval. This claim was based on the precedent of previous international agreements which the country’s parliament voted on.

Vogelman pointed out that the interim government stated that there were “urgent security, diplomatic and economic reasons” for approving the deal before the upcoming elections in November and the following appointment of a new government.

Earlier on Thursday, Lapid defended the deal in an interview with the Russian RTVi channel as an “exceptionally beneficial agreement for Israel, its economy, and security.”