Israëlische truckers trekken naar Jeruzalem in het ‘Vrijheidskonvooi’ (Facebook)
Israeli truckers head to Jerusalem in the ‘Freedom Convoy’ (Facebook)

Nederlands + English

De geest van Hashem is op mij, omdat Hashem mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden als een vreugdebrenger voor de nederigen, om de gekwetsten van hart te verbinden, om vrijlating te verkondigen aan de gevangenen, bevrijding aan de gevangenen; Jesaja 61:1 (De Israël BijbelTM)

Bron: Israël365 Nieuws

Duizenden voertuigen vertrokken maandagochtend vanuit steden in heel Israël naar Jeruzalem om deel te nemen aan een “Vrijheidskonvooi,” waarin de regering werd opgeroepen om de noodtoestand op te heffen die was afgekondigd vanwege de pandemie, volgens de organisatoren van het evenement.

Het konvooi, dat vrachtwagens, tractoren, auto’s en motorfietsen omvat, is van plan om de hele dag naar de Knesset in Jeruzalem en tientallen bruggen te rijden. Het is georganiseerd rond een centrale boodschap: “Neem het heft in handen” – dat wil zeggen het opheffen van de noodtoestand en het intrekken van de zogenaamde “grote coronawet” die de regering speciale bevoegdheden geeft om de verspreiding van het virus tegen te gaan, aldus de organisatoren in een verklaring.

Het project, geïnspireerd door de Canadese Freedom Convoy, werd georganiseerd door leken en gefinancierd via een crowdfunding campagne.

Het konvooi heeft vijf bijkomende doelen naast het intrekken van de grote coronawet, volgens het persbericht: kinderen terugbrengen naar hun normale routines, inclusief het beëindigen van het mondkapjes mandaat; een volledige openstelling van de economie, inclusief het afschaffen van testen en andere COVID-veiligheidsvereisten; volledige openbaarmaking van contracten en protocollen die zijn achtergehouden voor publieke beoordeling en consumptie, zoals het volledige contract tussen het Israëlische ministerie van Volksgezondheid en de farmaceutische reus Pfizer; het beëindigen van de schending van de individuele privacy door straatcamera’s of andere illegale bewaking; en het onvoorwaardelijk respecteren van individuele mensenrechten door de regering, ongeacht de vaccinatiestatus.

De geest van Hashem is op mij, omdat Hashem mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden als een heraut van vreugde voor de nederigen, om de gewonden van hart te verbinden, om vrijlating te verkondigen aan de gevangenen, bevrijding aan de gevangenen; Jesaja 61:1 (De Israël BijbelTM)

“De recente ziektecrisis heeft de tekortkomingen van de regering en het slechte beheer van de crisis aan het licht gebracht, wat op zijn beurt een vertrouwenscrisis heeft veroorzaakt”, aldus de organisatoren. “Veel regeringsvoorspellingen zijn niet waar gebleken; veel beloften zijn niet nagekomen en burgers realiseren zich dat hun gekozen leden in de Knesset afstandelijk zijn, improviseren met onlogische regelingen, gedreven door persoonlijke belangen en niet door het welzijn van het publiek. De rol van de regering is niet om te regeren maar om haar burgers te dienen.”

 

ENGLISH

The spirit of Hashem is upon me, Because Hashem has anointed me; He has sent me as a herald of joy to the humble, To bind up the wounded of heart, To proclaim release to the captives, Liberation to the imprisoned; Isaiah 61:1 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365 News

Thousands of vehicles set off on Monday morning from cities across Israel to Jerusalem to participate in a “Freedom Convoy,” calling on the government to lift the state of emergency declared due to the pandemic, according to the event’s organizers.

The convoy, which includes trucks, tractors, cars and motorcycles, plans to travel to the Knesset in Jerusalem and dozens of bridges throughout the day. It is organized around a central message: “Take back the wheel”—meaning undoing the state of emergency and repealing the so-called “major corona law” granting the government special powers to deal with the spread of the virus, organizers said in a statement.

The project, inspired by the Canadian Freedom Convoy, was organized by laypeople and funded via a crowdfunding campaign.

The convoy has five additional goals beyond repealing the major corona law, according to the release: returning children to their normal routines, including an end to the mask mandate; a complete opening of the economy, including getting rid of testing and other COVID safety requirements; full disclosure of contracts and protocols that have been withheld from public review and consumption, such as the full contract between the Israeli Health Ministry and pharmaceutical giant Pfizer; ending the violation of individual privacy through street cameras or other illegal surveillance; and respecting individual human rights unconditionally by the government regardless of vaccination status.

The spirit of Hashem is upon me, Because Hashem has anointed me; He has sent me as a herald of joy to the humble, To bind up the wounded of heart, To proclaim release to the captives, Liberation to the imprisoned; Jesaja 61:1 (De Israël BijbelTM)

“The recent morbidity wave has exposed government shortcomings and poor management of the crisis, which in turn has created a crisis of confidence,” according to the organizers. “Many government forecasts have failed to prove true; many promises haven’t been kept and citizens are realizing that their elected members in the Knesset are detached, improvising with illogical regulations, driven by personal interests and not by the wellbeing of the public. The role of the government is not to rule but to serve its citizens.”