Een lid van de veiligheidsdienst staat op wacht bij de bouwplaats van de tweede fase van Irans kerncentrale Bushehr in 2019.

Nederlands + English

Terwijl rapporten bevestigen dat Iran heeft gelogen over zijn nucleaire programma, beweert een voormalige VN-inspecteur dat de ” breakout time ” van Iran nu nul is.

Door United with Israel

Een voormalige nucleaire inspecteur van de Verenigde Naties beweerde onlangs dat Iran al genoeg verrijkt uranium bezit voor een kernwapen.

De opmerkingen werden gemaakt door David Albright, die in de jaren ’90 voor het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de VN werkte. Volgens Albright is de zogenaamde doorbraaktijd van Iran nul, wat echter niet hoeft te betekenen dat Iran onmiddellijk een kernwapen zou kunnen bouwen.

“Iran heeft deze kritieke periode bereikt waarin zijn doorbraaktijd nul is. En wat dat betekent is dat het nu genoeg hoogverrijkt uranium heeft om een kernwapen te maken,” zei Albright tegen Iran International, een Iraans media-agentschap van de oppositie. Albright is momenteel voorzitter van een in Washington gevestigde particuliere entiteit, het Institute for Science and International Security, dat de verspreiding van kernwapens in de gaten houdt.

Volgens Albright hangt de tijd die Iran nodig heeft om een kernwapen te bouwen af van de specificaties van het apparaat dat Iran maakt.

“Ze kunnen ervoor kiezen om een ruw nucleair explosief te maken dat ondergronds tot ontploffing wordt gebracht, of om het op een primitieve manier of via simpele methodes zoals per vrachtwagen of schip af te leveren. Dat kan gebeuren in de loop van enkele maanden, minder dan zes maanden,” zei Albright.

Het nieuws kwam een dag nadat tientallen Israëlische vliegtuigen luchtaanvallen op lange-afstandsdoelen hadden gesimuleerd in een oefening waarvan velen dachten dat het een aanval op Iran nabootste.

Volgens de IDF omvatte de oefening “lange-afstandsvluchten, bijtanken vanuit de lucht en het treffen van verre doelen”.

Iran blijft Israëls grootste bedreiging en de Joodse staat is fel gekant tegen de nucleaire overeenkomst die de regering Biden opnieuw probeert te sluiten met de Islamitische Republiek.

Op dinsdag tweette de Israëlische premier Naftali Bennett een Google Drive-link met gegevens die volgens hem bewijzen dat Iran het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) bespioneerde om “nucleaire onderzoeken te omzeilen”.

“Iran loog tegen de wereld, Iran liegt nu opnieuw tegen de wereld, en de wereld moet ervoor zorgen dat Iran niet vrijuit gaat,” zei Bennett.

 

ENGLISH

A security force member stands guard at the construction site of the second phase of Iran’s Bushehr nuclear power plant in 2019.

Amid reports confirming that Iran lied about its nuclear program, a former UN inspector maintains Iran’s “breakout time” is now zero.

By United with Israel

An ex-United Nations nuclear inspector recently claimed that Iran already possesses enough enriched uranium for a nuclear weapon.

The comments were made by David Albright, who worked for the UN’s International Atomic Energy Agency (IAEA) in the 1990s. According to Albright, Iran’s so-called breakout time is zero, which does not necessarily mean, however, that Iran could immediately build a nuclear weapon.

“Iran has reached this critical period where its breakout time is zero. And what that means is that now it has enough highly enriched uranium to fashion a nuclear weapon,” Albright told Iran International, an Iranian opposition media outlet. Albright currently serves as the president of a Washington-based private entity called the Institute for Science and International Security, which monitors nuclear weapons proliferation.

According to Albright, the amount of time it takes Iran to build a nuclear weapon depends on the specifications of the device Iran creates.

“They may choose to make a crude nuclear explosive to detonate underground, or to deliver it crudely or through crude methods like truck or ship. That could happen over the course of several months, less than six months,” said Albright.

The news broke a day after dozens of Israeli aircraft simulated airstrikes on long-range targets in a drill many thought mimicked an attack on Iran.

According to the IDF, the exercise “involved long-range flight, aerial refueling and striking distant targets.”

Iran remains Israel’s greatest threat and the Jewish state staunchly opposes the nuclear agreement the the Biden administration is trying to resurrect with the Islamic Republic.

On Tuesday, Israel’s Prime Minister Naftali Bennett tweeted a Google Drive link containing data he said proves that Iran spied on the International Atomic Energy Agency (IAEA) in order to “evade nuclear probes.”

“Iran lied to the world, Iran is lying to the world again right now, and the world must make sure that Iran doesn’t get away scot-free,” said Bennett.