halverwege van het artikel kunt u de video bekijken
halfway through the article you can watch the video

Nederlands + English

Hoe is de staat Israël in 1948 ontstaan? Was het een strijd die enkele decennia eerder begon die leidde tot de vorming van de staat Israël. Ja, en nee. De opkomst van het politieke zionisme begon misschien pas in de tijd van Theodore Herzl aan het eind van de 19e eeuw. Maar dit gebeurde niet zomaar in een vacuüm.

Door: Pulse of Israel

De brandstof voor alle emoties en gevoelens die zovelen voor het uitverkoren land voelen, gaat duizenden jaren terug. Nog belangrijker, die gevoelens werden niet alleen gekoesterd. Deze gevoelens werden gevoed en groeiden van jaar tot jaar. Het verlangen om terug te keren naar het Land Israël was een wezenlijk onderdeel van het Joodse bewustzijn gedurende de lange en moeilijke ballingschap.

De herinneringen aan de twee tempels die meer dan 800 jaar in Jeruzalem stonden, bleven een belangrijk onderdeel van Joodse feestdagen, bruiloften en andere belangrijke gebeurtenissen op de Joodse kalender. Zelfs alledaagse gebeurtenissen zoals het eten van brood en graan bevatten zegeningen die herinnerden aan de glorie van Jeruzalem.

Dit alles culmineerde in de beroemde onafhankelijkheidsverklaring van Israël door David Ben-Gurion in 1948. De moed van die dag was historisch. Het was voor elke waarnemer duidelijk dat de beslissing om de Staat Israël uit te roepen, meerdere Arabische legers zou opleveren om de jonge Staat Israël onmiddellijk binnen te vallen. Maar Ben-Gurion en de kleine meerderheid die voor de verklaring stemde, stonden sterk en volhardden in hun leiderschap tijdens de gevechten die ongeveer een jaar duurden.

**********************************************

 

*********************************************

ENGLISH

How did the State of Israel come to be in 1948? Was it a struggle that began a few decades earlier that led to the formation of the State of Israel. Yes, and no. The advent of political Zionism may have only begun in the time of Theodore Herzl in the late 19th century. But this did not just happen in a vacuum.

By: Pulse of Israel

The fuel for all of the emotions and feelings that so many feel to the Chosen Land goes back thousands of years. More importantly, those feelings were not merely guarded. Those feelings were nurtured and grew from year to year. The yearnings to return to the Land of Israel were an integral part of the Jewish consciousness throughout the long and difficult exile.

The memories of the Two Temples that stood for more than 800 years in Jerusalem continued to be a significant part of Jewish holidays, weddings, and other major events around the Jewish calendar. Even mundane daily events such as eating bread and grains included blessings that recalled Jerusalem’s glory.

All of these things are what culminated in the famous Declaration of Israel’s independence by David Ben-Gurion in 1948. The bravery of that day was historic. It was clear to any observer, that the decision to declare the State of Israel would bring multiple Arab Armies to immediately invade the fledgling State of Israel. But, Ben-Gurion and the slight majority who voted for the Declaration stood strong and persevered in their leadership throughout the battles that lasted for around one year.