Chaim Goldberg/Flash90 Israëlische soldaten verwijderen lichamen in kibboets Kfar Aza, vlakbij de grens met Gaza, in het zuiden van Israël.
Chaim Goldberg/Flash90Israeli soldiers remove bodies in Kibbutz Kfar Aza, near the border with Gaza, in southern Israel.

Nederlands + English

Soldaten worden geconfronteerd met onvoorstelbare verschrikkingen als ze de lichamen van slachtoffers verwijderen, waaronder ongeveer veertig baby’s en kleine kinderen – sommigen met afgehakt hoofd

Door: i24NEWS

De pers werd dinsdag uitgenodigd om het toneel van verwoesting in Kfar Aza te bezichtigen, de gemeenschap die werd afgeslacht door terroristische infiltranten van Hamas, terwijl de IDF doorgaat met het verwijderen van lichamen van slachtoffers uit de huizen waar ze werden vermoord.

Voor het eerst liet het Israëlische leger media toe in een van de afgeslachte gemeenschappen, in dit geval Kibboets Kfar Aza, waar rookpluimen te zien zijn die opstijgen in de Gazastrook, die minder dan een kwart mijl verderop ligt.

De auto’s van de gemeenschap, die buiten geparkeerd stonden, werden volledig in brand gestoken. En het was nog maar een klein deel van de verwoesting. Omdat er nog steeds lichamen worden verzameld en uit de huizen worden verwijderd, is het exact aantal hoeveel mensen die zijn vermoord nog niet bekend.

De geur van de dood: dat is wat er overblijft van een ooit levendige gemeenschap. Nu werd de buitenlandse pers uitgenodigd om getuige te zijn van de onmenselijke misdaden, net zoals de geallieerden hadden gedaan nadat ze de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen en de concentratiekampen van de Holocaust hadden bevrijd. Ruim zeventig gewapende terroristen zijn de gemeenschap binnengevallen. De lichamen liggen nog steeds op de grond zodat de hele wereld de wreedheden kan zien die deze Hamas-terroristen hebben begaan.

“Het is geen oorlog, het is geen slagveld. Je ziet de baby’s, de moeder en de vader, in hun slaapkamers, in hun schuilkamers, en hoe de terroristen hen hebben vermoord”, beschreef IDF-majoor-generaal Itai Veruv eerst het tafereel. “Het is een bloedbad.”

Omdat Kfar Aza aan de grens ligt zijn IDF-soldaten er actief en opereren in het gebied. Zij zijn alert op eventuele overgebleven terroristen. Bovendien blijven er raketten overvliegen, en het gedreun van mortieren, waarvoor geen waarschuwingssirene is. Op de achtergrond is artillerie te horen vlakbij het grenshek. Zelfs de voertuigen van de terroristen zijn er nog, en mogelijk voorzien van boobytraps met granaten of explosieven.

Maar eerst zet de legereenheid zich in voor het verwijderen van de lichamen van Israëlische burgers. We kunnen zien hoe ze bedekt met lakens uit hun eigen huizen worden gedragen waar ze zijn vermoord. De IDF heeft nog geen definitief aantal slachtoffers.

Veel soldaten werden opgeroepen voor reservedienst en men kon zien dat ze elkaar actief troostten na wat ze moesten meemaken. Ze verwachtten het ergste, maar de scènes overtreffen alles wat je je maar kunt voorstellen. Sommige soldaten zeggen dat ze baby’s hebben gevonden waarvan het hoofd was afgehakt, en dat hele gezinnen in hun bed waren neergeschoten. Tot nu toe zijn ongeveer veertig baby’s en jonge kinderen op brancards gelegd.

Het was nog steeds een uitdaging voor de soldaten om elk huis te controleren, vanwege de vele boobytraps. De pers kreeg zelfs het advies om weg te blijven uit sommige gebieden die nog niet vrij waren van explosieven.

De wreedheden werden begaan met geweren, granaten en messen, allemaal gericht tegen onschuldige burgers in hun huizen. We kunnen voetbalnetten op de gazons zien, een teken van het landelijke leven dat hier ooit bestond. De deuren staan ​​wijd open, kinderwagens achtergelaten, trottoirs vernield door artillerie. Er zijn verkoolde huizen, omdat terroristen huizen platbrandden om de burgers die zich daarbinnen schuilhielden, naar buiten te drijven.

De soldaten worden belast met hartverscheurend werk. Voor de pers en de wereld die toekijkt, is het niet minder gruwelijk.

 

***************************************

********************************************

ENGLISH

Soldiers encounter unimaginable horrors as they remove the bodies of victims, including about 40 babies and small children — some with their heads chopped off

By: i24NEWS

Press were invited on Tuesday to survey the scene of devastation in Kfar Aza, the community massacred by Hamas terrorist infiltrators, as the IDF continues to remove bodies of victims from the homes where they were murdered.

For the first time the Israeli army let media channels into one of the massacred communities, in this case Kibbutz Kfar Aza, where plumes of smoke can be seen rising in the Gaza Strip, which lies less than a quarter of a mile away.

The community’s cars, parked outside, were completely torched. And it was just a small part of the destruction, with no exact number yet of how many people were murdered, as bodies are still being collected and removed from the homes.

The smell of death — that’s what’s left of a once vibrant community. Now, the foreign press were invited to witness the inhumane crimes, much like the Allies had done after they had won the second World War and liberated the Holocaust concentration camps. Upwards of 70 armed terrorists invaded the community, their bodies are still lying on the ground for the whole world to see the cruelty these Hamas terrorists committed.

“It’s not a war, it’s not a battlefield. You see the babies, the mother, the father, in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists killed them,” IDF Major General Itai Veruv first described the scene. “It’s a massacre.”

Being on the border, Kfar Aza is still an active, with IDF soldiers operating in the area, on alert for any potentially remaining terrorists. In addition, rockets continue to fly overhead, and the boom of mortars, for which there is no alert siren. Artillery can be heard in the background on the border fence. Even the terrorists’ vehicles are still here, and possibly booby trapped with grenades or explosives.

But first, the army unit is dedicating itself to removing the bodies of the Israeli civilians. We can see them covered in sheets being carried out of their own homes where they were murdered. The IDF does not have a definitive number of victims yet.

Many soldiers were called up for reserve service, and could be seen actively consoling each other after what they had to witness. They arrived expecting the worst, but the scenes are beyond anything that one could imagine. Some soldiers say they found babies with their heads cut off, entire families gunned down in their beds. About 40 babies and young children have been taken out on gurneys — so far.

It was still a challenge for the soldiers to check each and every house, because of the numerous booby traps. The press were even advised to stay away from some areas that were not yet cleared of explosives.

The atrocities that were committed with guns, grenades, knives, all targeting innocent civilians in their homes. We can see soccer nets on lawns, a sign of the bucolic life that once existed here. Doors are wide open, strollers left behind, sidewalks destroyed by artillery. There are charred houses, as terrorists burned down houses to drive the civilians sheltering inside to come out.

The soldiers are tasked with gut-wrenching work. For the press and the world watching, it is no less horrifying.