Synagoghe Rome (Shutterstock)

Nederlands + English

Documenten uit de jaren ’70 bevestigen dat Italië “zijn Joden verkocht” in niet-aanvalsverdrag met Palestijnse terreurgroepen.

Door Pesach Benson, United with Israel

De Italiaanse regering heeft een onderzoek aangekondigd naar nieuw gepubliceerde documenten uit 1982 die lijken te bevestigen dat Rome een overeenkomst had met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie om zich niet te bemoeien met terreuraanslagen tegen Joodse doelen.

De documenten werden vrijdag onthuld door het Italiaanse dagblad La Repubblica.

De documenten hebben betrekking op een aanslag op de Grote Synagoge van Rome in 1982. Op 9 oktober van dat jaar, tijdens de feestdag van Simchat Thora, openden drie Palestijnse terroristen het vuur en gooiden granaten naar Joodse ouders die hun kinderen uit de achteringang van de synagoge kwamen ophalen.

Een peuter werd gedood en 37 burgers raakten gewond. Een ooggetuige zei dat het dodental hoger zou zijn geweest, maar dat de granaten van de trappen afketsten in de richting van de straat.

Volgens de documenten heeft de Italiaanse binnenlandse veiligheidsdienst, Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE), de regering meerdere malen gewaarschuwd dat Palestijnse studenten een aanslag planden.

De Grote Synagoge van Rome stond bovenaan de lijst van mogelijke doelwitten. Vervolgwaarschuwingen gaven aan dat de Organisatie Abu Nidal, een uitloper van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, zou toeslaan tijdens een vakantieperiode.

Niet alleen werd geen gehoor gegeven aan de waarschuwingen; uit de documenten blijkt dat een politiewagen die normaal buiten de Grote Synagoge stond, op die noodlottige dag niet aanwezig was.

Volgens de documenten werd de tegenprestatie in 1973 bereikt tussen toenmalig premier Aldo Moro, de PLO en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat toen werd geleid door George Habash. In ruil voor politieke steun aan de Palestijnen, beloofden de terreurgroepen geen Italiaanse belangen aan te vallen.

“Negenendertig jaar na de terreuraanslag in de synagoge van Rome is voor ons de tijd gekomen om de waarheid te horen,” vertelde Enrico Borghi, lid van de Italiaanse Parlementaire Commissie voor de Veiligheid van de Republiek (COPASIR), aan La Repubblica.

De aanval van 1982 kwam na de Israëlische oorlog in Libanon, die werd aangewakkerd door de poging van de Abu Nidal Organisatie om de Israëlische ambassadeur in Groot-Brittannië, Shlomo Argov, te vermoorden. Enkele weken voor de aanslag op de Grote Synagoge bracht PLO Yasser Arafat een bezoek aan Italië, waar hij ontmoetingen had met de Italiaanse president, de minister van Buitenlandse Zaken en Paus Johannes Paulus II.

Geen enkele terreurgroep heeft ooit de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de synagoge opgeëist.

Een van de terroristen, Osama Abdel al-Zomar, werd in Griekenland gearresteerd wegens het smokkelen van explosieven, maar de Griekse autoriteiten wezen het uitleveringsverzoek van Italië af en deporteerden Zomar naar Libië. Zomar, die lid zou zijn van de beruchte organisatie Abu Nidal, werd door een Italiaanse rechtbank bij verstek veroordeeld terwijl hij in Griekse hechtenis was. Er wordt aangenomen dat hij nog steeds in Libië verblijft.

De twee andere terroristen zijn nooit geïdentificeerd.

“Vrije hand” om Joden en Israëli’s aan te vallen
De verdenking dat Italië een soort deal met de Palestijnen had gesloten, de zogenaamde “Lodo Moro” of Moro’s Geheime Deal”, bestaat al jaren.

In 2008 bevestigde Francesco Cossiga, voormalig premier en president van Italië, dit toen hij aan het Israëlische Ynet vertelde dat Italië “zijn Joden had verraden” door de Palestijnen de “vrije hand” te geven om Joodse en Israëlische belangen in het land aan te vallen, zolang de Italiaanse belangen maar niet het doelwit waren.

Franse Joden hebben een onderzoek geëist naar een gelijkaardig vermoed “niet-aanvalsverdrag” met een Palestijnse terreurgroep na het bloedbad van 1982 in het kosjere restaurant van Parijs. Leden van de Abu Nidal Organisatie vielen een kosjer restaurant aan, waarbij zes doden en 22 gewonden vielen. Pas in 2020 klaagden de Franse autoriteiten de Palestijnse terrorist Walid Abdulrahman Abu Zayed aan.

In 1973, vermoedelijk vóór Moro’s geheime deal, pleegden Palestijnse terroristen een aanslag op een terminal van de internationale luchthaven Leonardo da Vinci-Fiumicino in Fiumicino, Lazio, Italië. Een Pan Am vliegtuig met passagiers die stonden te wachten om op te stijgen werd gebombardeerd en een andere Lufthansa vlucht werd gekaapt. In totaal kwamen 34 mensen om het leven.

In 1974 werden de vijf overlevende kapers overgedragen aan de PLO.

Moro’s kant van het verhaal zal nooit bekend worden. In 1978, toen hij een hoge positie bekleedde in de Christen-Democratische partij, werd hij ontvoerd door leden van de extreem-linkse Rode Brigades die de vrijlating van gevangen leden wensten. Italië weigerde te onderhandelen over Moro’s vrijlating en huiszoekingen in het hele land leverden niets op. Zijn doorzeefd lichaam werd in Rome in de koffer van een auto gevonden.

 

 

ENGLISH

Documents from the 1970s confirm Italy “sold out its Jews” in non-aggression deal with Palestinian terror groups.

By Pesach Benson, United With Israel

The Italian government announced a probe into newly published documents from 1982 which seemingly confirm that Rome had an agreement with the Palestinian Liberation Organization not to interfere with terror attacks against Jewish targets.

The documents were exposed by the Italian daily La Repubblica on Friday.

The documents relate to a 1982 attack on the Great Synagogue of Rome. On October 9 of that year, during the festive holiday of Simchat Torah, three Palestinian terrorists opened fire and threw grenades at Jewish parents picking up their children from the synagogue’s back entrance.

One toddler was killed and 37 civilians were injured. An eyewitness said the death toll would have been higher but the grenades bounced off the steps back towards the street.

According to the documents, Italy’s internal security agency, Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE), warned the government several times that Palestinian students were planning an attack.

Rome’s Great Synagogue topped the list of likely targets. Follow-up warnings specified that the Abu Nidal Organization, an offshoot of the Palestine Liberation Organization, would strike during a holiday period.

Not only the did the warnings go unheeded; the documents show that a police car normally stationed outside the Great Synagogue was not present on that fateful day.

According to the documents, the quid pro quo was reached in 1973 between then-prime minister Aldo Moro, the PLO and the Popular Front for the Liberation of Palestine, which was then led by George Habash. In exchange for politically supporting the Palestinians, the terror groups pledged not to attack Italian interests.

“Thirty-nine years after the terror attack in the synagogue of Rome, the time has come for us to hear the truth,” Enrico Borghi, a member of the Italian Parliamentary Committee for the Security of the Republic (COPASIR), told La Repubblica.

The 1982 attack came Israel’s War in Lebanon, which was sparked by the Abu Nidal Organization’s attempted assassination of Israeli Ambassador to Britain Shlomo Argov. Several weeks before the attack on the Great Synagogue, PLO Yasser Arafat visited Italy, where he held meetings with Italy’s president, foreign minister, and Pope John Paul II.

No terror group ever claimed responsibility for the synagogue attack.

One of the terrorists, Osama Abdel al-Zomar, was arrested in Greece for smuggling explosives, but Greek authorities turned down Italy’s extradition request and deported Zomar to Libya. Zomar, who was said to be a member of the notorious Abu Nidal Organization, was convicted in absentia by an Italian court while in Greek custody. He is believed to still be living in Libya.

The other two terrorists were never identified.

‘Free Hand’ to Attack Jews, Israelis
Suspicions that Italy had cut some kind of deal with the Palestinians, referred to “Lodo Moro” or Moro’s Secret Deal,” have persisted for years.

In 2008, Italy’s former prime minister and president Francesco Cossiga confirmed as much when he told Israel’s Ynet that Italy had “sold out its Jews” by giving Palestinians a “free hand” to attack Jewish and Israeli interests in the country as long as Italian interests were not targeted.

French Jews have demanded a probe of a similar suspected “non-aggression” pact with a Palestinian terror group following the 1982 massacre at Paris kosher restaurant. Members of the Abu Nidal Organization attacked a kosher restaurant, killing six and injuring 22. It wasn’t until 2020 that French authorities charged Palestinian terrorist Walid Abdulrahman Abu Zayed.

In 1973, presumably before Moro’s secret deal, Palestinian terrorists attacked a terminal at the Leonardo da Vinci–Fiumicino International Airport in Fiumicino, Lazio, Italy. A Pan Am aircraft with passengers waiting to taxi for takeoff was bombed and a separate Lufthansa flight was hijacked. In all, 34 people were killed.

In 1974, the five surviving hijackers were turned over to the custody of the PLO.

Moro’s side of the story will never be known. In 1978, while serving in a senior position in the Christian Democratic party, he was kidnapped by members of the far-Left Red Brigades seeking the release of imprisoned members. Italy refused to negotiate for Moro’s release and nationwide searches yielded nothing. His bullet-riddled body was found in Rome in the trunk of a car.