Sinai-based ISIS terrorists. (Screenshot)

Nederlands + English

De Israëlische politie arresteerde vijf verdachten in Jeruzalem in de nasleep van een reeks dodelijke, door ISIS geïnspireerde terreuraanslagen dit voorjaar.

Door United with Israel

Een woordvoerder van de Israëlische politie kondigde aan dat de autoriteiten in het weekend vijf mannen uit het oostelijke deel van Jeruzalem hebben gearresteerd. De verdachten worden ervan verdacht te behoren tot de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS).

“Wij nemen elke daad van opruiing, bedreiging, steun aan terroristische organisaties of identificatie met hen serieus. We zullen actie blijven ondernemen tegen deze misdadigers en overtreders om hen voor het gerecht te brengen,” zei de Israëlische politie in een verklaring gepubliceerd door de Jerusalem Post.

Vorige maand eiste ISIS de verantwoordelijkheid op voor een aanslag waarbij terroristen Shirel Abukarat en Yezen Falah, twee agenten van de grenspolitie, doodden. De aanvallers waren gewapend met ten minste drie handvuurwapens en zes messen en werden door veiligheidstroepen geëlimineerd.

Abukarat en Falah waren beiden 19 jaar oud. Abukarat was een inwoonster van de kuststad Netanya en kwam 6 maanden geleden bij de grenspolitie. Ze liet haar ouders en een broer achter.

Falah was afkomstig uit het Druzische dorp Kisra-Sumei in de Galilea. Hij sloot zich een jaar geleden aan bij de grenspolitie en liet zijn ouders en een broer en zus achter.

Hoewel ISIS op het hoogtepunt van zijn opkomst aanzienlijke stukken grondgebied veroverde in landen als Syrië en Irak, was het ook in staat de loyaliteit van terreur ondersteunende Arabieren binnen Israël aan te trekken.

Sommige van die individuen voerden gruwelijke aanvallen uit op burgers, waaronder moorden in januari 2016, gepleegd door een Arabisch-Israëliër die drie mensen doodschoot in Tel Aviv. Een half jaar later vermoordden twee Palestijnen vier Israëli’s in de Saronamarkt van Tel Aviv.

ISIS-geïnspireerde aanvallen zijn anders dan andere terreurdreigingen waarmee de Joodse staat wordt geconfronteerd en vormen bijzondere problemen voor de veiligheidstroepen van Israël.

Col. (res.) David Hacham, een voormalig Arabisch-affairs adviseur van zeven Israëlische ministers van defensie, legde onlangs uit dat ISIS in Israël “meestal bestaat uit ongeorganiseerde individuen of kleine cellen die handelen zonder structuur of operationele coördinatie,” meldde Israel Hayom.

“Hoogwaardige inlichtingendiensten zijn nodig om degenen op de grond met aspiraties voor een aanval op te sporen. Een versterkte veiligheidsaanwezigheid is ook nodig langs de grenzen waar Palestijnse arbeiders oversteken, evenals in Israël zelf”, voegde Hacham eraan toe.

 

ENGLISH

Israeli police arrested five suspects in Jerusalem in the wake of a rash of deadly ISIS-inspired terror attacks this spring.

By United with Israel

A spokesman from the Israel Police announced that authorities arrested five men from the eastern portion of Jerusalem over the weekend. The suspects are suspected of belonging to the Islamic State (ISIS) terror organization.

“We take any act of incitement, threats, support for terrorist organizations or identification with them seriously. We will continue to take action against these criminals and offenders in order to bring them to justice,” said the Israeli Police in a statement published by the Jerusalem Post.

Last month, ISIS claimed responsibility for an attack in which terrorists killed Shirel Abukarat and Yezen Falah, two Border Police officers. The attackers were armed with at least three handguns and six knives and were eliminated by security forces.

Abukarat and Falah were both 19 years old. Abukarat was a resident of the coastal city Netanya and joined the border police 6 months ago. She was survived by her parents and a brother.

Falah was from the Druze village of Kisra-Sumei in the Galilee. He joined the Border Police a year ago and was survived by his parents and a brother and sister.

While ISIS captured significant swaths of territory in nations such as Syria and Iraq at the height of its rise, it was also able to attract the allegiance of terror-supporting Arabs within Israel.

Some of those individuals carried out heinous attacks on civilians, including January 2016 murders committed by an Arab-Israeli who shot three people in Tel Aviv. Half a year later, two Palestinians murdered four Israelis in Tel Aviv’s Sarona Market.

ISIS-inspired attacks are different than other terror threats facing the Jewish state and present unique challenges for Israel’s security forces.

Col. (res.) David Hacham, a former Arab-affairs adviser to seven Israeli defense ministers, recently explained that ISIS in Israel “is usually made up of unorganized individuals or small cells that act without infrastructure or operational coordination,” reported Israel Hayom.

“High-quality intelligence is needed to uncover those on the ground with aspirations of attack. A boosted security presence is also needed along the seam line where Palestinian workers cross, as well as in Israel itself,” added Hacham.