Israel Police Commander Sami Marciano | Photo: Oren Ben Hakoon

Nederlands + English

De politie arresteerde drie verdachten die een steekaanval beramen, 130 anderen voor het aanzetten tot geweld online. Met meer dan 100.000 mensen die de Tempelberg zullen bezoeken, zegt de politie “voorbereid te zijn op elk scenario en elke dreiging”.

Bron: Israel Hayom

Na twee jaar waarin de Tempelberg in Jeruzalem’s Oude Stad beperkt geopend of geheel gesloten was vanwege het coronavirus of veiligheidsbeperkingen, wordt verwacht dat deze week meer dan 100.000 mensen zullen deelnemen aan de eerste vrijdagmiddag Ramadan gebeden aldaar.

Dat aantal zal naar verwachting stijgen tot bijna 250.000 gelovigen in de laatste week van de islamitische heilige maand.

Veiligheidsfunctionarissen hebben vrijdag besloten de toegangsbeperkingen tot de plaats te versoepelen, zodat alle mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder op de Tempelberg kunnen bidden.

“De centrale dreiging is terrorisme. We zijn voorbereid op scenario’s van individuele aanvallers” die geen waarschuwing vooraf geven over hun plannen, zei commandant Sami Marciano.

De spanningen zijn hier hoog,” merkte hij op. “Het scala aan aanvallers is zeer breed, dus we moeten voorzichtig zijn met hen allemaal – aan de ene kant achterdochtig zijn voor hen en aan de andere kant, ons met respect gedragen,” zei Marciano.

In de afgelopen dagen hebben de Israëlische politie en de veiligheidsdienst Shin Bet verdachten aangehouden die verklaarden van plan te zijn een aanslag te plegen. Sommigen werden gearresteerd in Jeruzalem, terwijl anderen werden vastgehouden aan de rand van de stad. Weer anderen werden aangehouden voordat zij in de hoofdstad konden bereiken.

Op woensdag arresteerde de politie drie verdachten uit Nablus, die allen illegaal in Israël verblevenen van plan waren een steekaanslag uit te voeren. De drie trokken de aandacht van agenten van de grenspolitie, die hun personen fouilleerden op wapens. Tijdens het fouilleren viel er een mes uit een van de zakken van de verdachte.

Sinds afgelopen vrijdag heeft de politie ook 130 verdachten gearresteerd die online tot terrorisme zouden hebben aangezet.

Wat betreft het besluit om een einde te maken aan online-opruiing, nadat dit vorig jaar had bijgedragen aan het aanwakkeren van de vijandelijkheden tijdens rellen in het hele land, zei Marciano: “Ze moeten begrijpen dat er een prijs [moet] worden betaald voor degenen die opruiende video’s publiceren.”

Politieversterkingen, zowel heimelijk als openlijk, werden deze week ingezet in de Oude Stad in Jeruzalem. In het bijzonder het gebied rond de Damascuspoort, uit bezorgdheid dat de golf van aanvallen die in heel Israël te zien was en de spanningen zodoende zou kunnen aanwakkeren. Tot dusver hebben zich kleine rellen voorgedaan, en de politie heeft terughoudend gereageerd. Het doel is een herhaling te voorkomen van de taferelen die zich bij de Damascuspoort hebben afgespeeld, toen de politie stink-water gebruikte op relschoppers bij de Damascuspoort.

“Onze belangrijkste les dit jaar is duidelijke onderscheid makentussen de normatieve bevolking die de ramadan wil vieren en de relschoppers. Het is niet zo dat we vorig jaar geen onderscheid maakten, maar er was een soort explosie die zeer moeilijk te controleren was. Dit jaar zijn we beter voorbereid. We hebben gesprekken en vergaderingen gehad met de winkeliers en de leidinggevenden.” Hij zei dat de politie weliswaar meer zal tolereren, maar “als we een oproerkraaier identificeren, geven we niet toe.”

De politie houdt de berichten over jongeren die willen rellen op de Tempelberg nauwlettend in de gaten. Intussen is de inschatting dat het vrijdaggebed zonder noemenswaardige incidenten zal eindigen.

Hoofdinspecteur Ronen Hazut, de commandant van het Shalem politiebureau naast de Damascuspoort, sprak ook over de samenwerking van de politie met de plaatselijke kooplieden. “Ze hebben genoeg van de jongeren die rellen en vragen hen te stoppen,” zei hij.

Sommige kooplieden die met ‘Israel Hayom’ sprak bij de Damascus Poort en in de Moslimwijk van de Oude Stad zeiden dat ze blij waren met de relatieve rust, de feestelijke sfeer ’s nachts, en hun vermogen om hun waren te verkopen zonder inmenging. Anderen beweerden echter dat de aanwezigheid van de politie de spanningen op het terrein aanwakkerde.

Doron Turgeman, commandant van de politie van het district Jeruzalem, zei tegen ‘Israel Hayom’: “We zien een groot publiek dat feest wil vieren, in tegenstelling met een minderheid die de confrontatie met de politie wil aangaan. We richten ons op diegenen die afbreuk willen maken aan het publiek dat komt om hun godsdienst te belijden en te genieten van de vakantiedagen. We pakken hen aan door middel van arrestaties en andere middelen. We zijn voorbereid op elk scenario en elke dreiging.”

 

ENGLISH:

Police arrest three suspects planning stabbing attack, another 130 others for inciting violence online. With over 100,000 people set to ascend to Temple Mount, police say they are “prepared for any scenario and any threat.”

Source: Israel Hayom

After two years during which the Temple Mount in Jerusalem’s Old City was opened in a limited manner or closed entirely due to coronavirus or security restrictions, over 100,000 people are expected to take part in the first Friday afternoon Ramadan prayers there this week.

That number is expected to rise to nearly 250,000 worshippers in the last week of the Muslim holy month.

Security officials decided to ease entry restrictions to the site on Friday so that all men and women aged 50 and over will be able to pray at the Temple Mount.

“The central threat is terrorism. We are prepared for scenarios of an individual assailant” who has not given any advance warning of their plans, Commander Sami Marciano said.

Tensions here are high,” he noted. “The range of attackers is very broad, so we need to be careful of all of them – to be suspicious of all of them on one hand, and on the other hand, conduct ourselves with respect,” Marciano said.

In recent days, the Israel Police and the Shin Bet security agency detained suspects who declared their intention of carrying out an attack. Some were arrested in Jerusalem, while others were detained on the outskirts of the city. Still others were detained before they could arrive in the capital.

On Wednesday, police arrested three suspects from Nablus, all of whom had been in Israel illegally and planned to carry out a stabbing attack. The three drew the attention of Border Police officers, who searched their persons for weapons. During the search, a knife fell from one of the suspect’s pockets.

Since last Friday, police have also arrested 130 suspects alleged to have incited terrorism online.

As for the decision to put an end to online incitement following its contribution to fanning the flames during riots across the country last year, Marciano said, “They need to understand there is a price [to pay] for those who publish incendiary videos.”

Police reinforcements, both covert and overt, were deployed this week to the Old City in Jerusalem, in particular the area surrounding the Damascus Gate, out of concern the wave of attacks seen across Israel could inflame tensions. Thus far, minor riots have taken place, and police have responded with restraint. The goal is to avoid a repeat of the scenes seen at the Damascus Gate when police used skunk water on rioters at the Damascus Gate.

“Our central lesson this year is the clear distinction between the normative population that wants to celebrate Ramadan and the rioters. It’s not that we didn’t make a distinction last year, but there was a kind of explosion that was very hard to control. This year, we’ve come more prepared. We’ve had talks and meetings with the merchants and the leaders.” He said that while the police will tolerate more, “when we identify a rioter, we don’t give in.”

Police are closely monitoring reports of young people looking to riot on the Temple Mount. In the meantime, the assessment is that Friday prayers will end without any significant incidents.

Chief Superintendent Ronen Hazut, the commander of the Shalem Police Station adjacent to the Damascus Gate, also spoke of police cooperation with the local merchants. “They’re fed up with the youths who riot and ask them to stop,” he said.

Some of the merchants Israel Hayom spoke with at the Damascus Gate and in the Old City’s Muslim Quarter said they were pleased with the relative quiet, the festive atmosphere at night, and their ability to sell their wares without interference. Others, however, claimed the police presence served to ignite tensions on the ground.

Jerusalem District Police Commander Doron Turgeman told Israel Hayom, “We see a large public that wants to celebrate as opposed to a minority that wants to confront the police. We are focused on those who harm the public that comes to observe their religion and [enjoy] the holiday experience and deal with them through arrests and other means. We are prepared for any scenario and any threat.”