Nederlands + English

“En je zult zijn naam noemen…” kondigde de engel Gabriël aan, “Jezus”.
Nee, dat deed hij niet. Hij zei “Jesjoea”. Maar nogmaals, Gabriël heette ook niet echt Gabriël, in het Hebreeuws klinkt het anders: “Gav-ree-el”. Machtige van de Heer. Maar Gabriel klinkt tenminste een beetje als Gav-ree-el. Het is in ieder geval herkenbaar! Hoe ter wereld veranderde Yeshua, de eigenlijke Hebreeuwse naam voor onze Heer en Messias, in Jezus? Het klinkt in niets als Yeshua! En maakt het echt uit hoe we hem noemen?

Bron: One For Israel

HOE HEBBEN WE HEM UITEINDELIJK JEZUS GENOEMD?

De naam “Jezus” komt van de Griekse manier om zijn naam uit te drukken: Ἰησοῦς, dat wordt uitgesproken als “Yay-soos”. Hoewel we een Engelse versie van de Hebreeuwse naam voor Gabriël hebben, lijken we te zijn geëindigd met een Engelse versie van de Griekse versie van de Hebreeuwse naam voor onze Messias, die niet eens meer in de buurt komt. Het maakt hem des te minder herkenbaar voor zijn Joodse broeders. Jezus klinkt gewoon zo… niet-Joods! Maar als Joodse mensen zijn naam in het Hebreeuws horen, gaan vaak de lichten aan. Ah! Jesjoea! De naam Yeshua was bekend en werd gebruikt in de Joodse geschiedenis – je kunt mannen vinden die Yeshua worden genoemd in de ambtsgroepen die in de tempel dienen (1 Kronieken 24:11, 2 Kronieken 31:15, Ezra 2:2,6,36). Het is een versie van Joshua, en het betekent “redding”. Dit is veel logischer voor Joodse oren.

HOE JEZUS BEKEND STAAT EN HOE HIJ WORDT GENOEMD IN ISRAËL

Helaas staat Yeshua al vele jaren onder Hebreeuwssprekende Joodse mensen bekend als “Yeshu”, wat een acroniem is voor een vloek: “yimakh shemo ve zikhro”, wat betekent: “Moge zijn naam en herinnering worden uitgewist”. Er is zoveel lijden en vervolging aan het Joodse volk toegebracht in de naam van Yeshua dat zijn naam een ​​struikelblok en belediging is geworden, en nu wordt hij vaak beschouwd als een van de vijanden van het Joodse volk. Dit woord “Yeshu” is gemaakt van drie Hebreeuwse letters – Y-Sh-U (ישו), maar de laatste letter van zijn naam ontbreekt – het “Ah” -geluid. Deze laatste letter wordt een “Ayin” (ע) genoemd, wat, nogal interessant, “oog” betekent. Het is bijna alsof ze zonder de “ayin” niet kunnen zien, maar wanneer de “ayin” wordt toegevoegd, komt het zicht naar de blinden.

Yeshua wordt hier in Israël gewoonlijk Yeshu genoemd , maar er zijn enkele academici die hem Yeshua noemen, en gek genoeg heeft een bijzonder extremistische groepering zijn naam correct gespeld. Zij spoten anti-Messiaanse graffiti op een kerk en verklaarden dat Yeshua een aap was,! Maar helaas wordt hij vaak Yeshu haNotzri genoemd, wat “vloeken op Jezus-de-christen” betekent. In Israël wordt hij meestal gezien als niet-Jood, christen en ‘anders’. Maar Jezus was geen christen, hij was geen volgeling van Christus, hij was Christus zelf! De Joodse Messias! Jezus was geen christen, Maria was geen katholiek en Johannes was geen baptist: ze waren allemaal Joods! Hoewel “Notzri” het Hebreeuwse woord is voor “christen”, betekent het eigenlijk ‘een uit Nazareth’(Natzeret in het Hebreeuws). Het zou nauwkeuriger zijn om Yeshua me Natzeret te zeggen, Yeshua uit Nazareth. Het komt er dichtbij, maar is een wereld daarvan verwijderd in de Israëlische perceptie. Christus is het Griekse woord voor Messias, dus Jezus Christus betekent echt Yeshua de Messias.

Ik herinner me dat ik op de universiteit hier in Israël een les over het Nieuwe Testament volgde die werd gegeven door iemand die er geen jota in geloofde. Het werd gewoon beschouwd als een belangrijk boek dat de westerse beschaving heeft gevormd. Toen de studenten vroegen wat “Christus” betekende (was het zijn achternaam?) legde de professor uit dat dit het Griekse woord voor Messias was. Tot mijn vreugde schreef ze op het bord (in het Hebreeuws, voor een klas vol Israëlische studenten):

JEZUS = YESHUA = CHRISTUS = MESSIAS

Dit wordt hier in Israël niet goed begrepen, maar langzaamaan gaan de lichten aan naarmate meer en meer mensen begrijpen dat Jezus Christus geen vreemde persoonlijkheid is uit een heidense religie, maar Yeshua, verlossing, is de Joodse Messias uit Nazareth in Israël, degene die in de Hebreeuwse Bijbel wordt geprofeteerd. “En gij zult zijn naam Jezus noemen, want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden” (Mattheüs 1:21).

HOE MOETEN WE HEM DAN NOEMEN?

Dus nu de vraag, nadat we zijn echte, Hebreeuwse naam, Yeshua, hebben bevestigd, moeten we ophouden hem Jezus te noemen?

Het is waar dat zijn moeder en vrienden hem Yeshua noemden in plaats van Jezus, maar als je hem kent als Jezus, vindt hij dat dan erg? Is het onjuist om hem Jezus te noemen? Er zijn sommigen die zouden argumenteren totdat ze blauw zien dat het van cruciaal belang is om hem Yeshua te noemen en niet Jezus, maar Yeshua’s komst was ook op Gods tijd om redding naar de heidenen te brengen. Ik geloof dat het geen toeval was dat zijn naam werd verspreid in de internationale lingua-franca van die tijd: Grieks. Het zou zich ver in de breedte en de lengte uitbreiden, naar elke natie op aarde.

God opende nu de weg voor alle volkeren van de aarde om tot hem te komen. Als je met hem bekend bent als Jezus, laat het dan geen last voor je zijn om naar Yeshua te veranderen als je daar geen behoefte aan voelt. Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen zijn stem. Zijn naam is naar de naties gegaan in verschillende versies van het Griekse “Yay-soos”, maar nu, hier in zijn geboorteplaats, Israël, beginnen mensen Yeshua hun Joodse Messias te ontdekken.

YESHUA ZAL WEER HERKEND WORDEN DOOR ZIJN BROERS

Net zoals Jozef onherkenbaar was voor zijn broers, gekleed in buitenlandse Egyptische kleding en een vreemde taal sprak toen ze om hulp kwamen, is Yeshua onder de heidenen geweest om redding te brengen, en lijkt nu gehuld in niet-Joodse termen en cultuur. Het is voor zijn Joodse broers en zussen moeilijk geworden om hem te herkennen als een van de stam .

Laten we niet vergeten wat er met Jozef en zijn broers gebeurde in Genesis 45:1-5:

“…Jozef maakte zich bekend aan zijn broers. En hij weende luid, zodat de Egyptenaren het hoorden, en het huis van Farao hoorde het. En Jozef zei tegen zijn broers: “Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?” Maar zijn broers konden hem geen antwoord geven, want ze waren verbijsterd over zijn aanwezigheid. Dus zei Jozef tegen zijn broers: “Kom alsjeblieft bij me in de buurt.” En ze kwamen dichtbij. En hij zei: “Ik ben je broer, Jozef, die je naar Egypte hebt verkocht. En wees nu niet bedroefd of boos op uzelf omdat u mij hierheen hebt verkocht, want God heeft mij voor u uitgezonden om het leven te behouden.”

Jozef was een voorafschaduwing van de Messias, verkocht voor 20 zilveren munten terwijl Yeshua werd verraden voor 30, lijdend door toedoen van zijn broers, en toch betekende hij verlossing voor zowel zijn familie als een heleboel andere heidenen. We weten dat er een tijd zal zijn dat deze openbaring ook massaal tot het Joodse volk zal komen , zoals God belooft in Zacharia 12:10;

“Ik zal over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem een ​​geest van genade uitstorten en smeken om barmhartigheid, zodat, wanneer zij naar mij kijken, naar hem die zij hebben doorstoken, zij om hem zullen treuren, zoals men treurt om een enig kind, en ween bitter om hem, zoals men weent om een ​​eerstgeborene”.

Dit is nog niet gebeurd, maar als het gebeurt, zal er veel gehuild worden, zowel van afschuw (wat hebben we gedaan?) als van vreugde, zoals bij Jozef en zijn broers. Ze zullen hun Joodse broer, Yeshua, de beloofde Messias, omhelzen. En de vreugde van verzoening en gezinshereniging zal wederzijds zijn, want God heeft geprofiteerd van al die jaren van afwijzing voor het welzijn en de redding van de hele wereld.

“Ik wil niet dat u onwetend bent van dit mysterie, broeders: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengekomen. En op deze manier zal heel Israël worden gered … ook zij zijn nu ongehoorzaam geweest, opdat zij door de aan u getoonde barmhartigheid ook nu barmhartigheid mogen ontvangen. Want God heeft allen overgeleverd aan ongehoorzaamheid, opdat Hij zich over allen ontfermt. O, de diepte van de rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe ondoorgrondelijk Zijn wegen!” (Romeinen 11:25-33)

*************************************************

 

ENGLISH

“And you shall call his name…” announced the angel Gabriel, “Jesus”.
No he didn’t. He said “Yeshua”. But then again, Gabriel wasn’t really called Gabriel either – in Hebrew it sounds different: “Gav-ree-el”. Mighty one of the Lord. But at least Gabriel sounds a BIT like Gav-ree-el. It’s at least recognisable! How in the world did Yeshua, the actual Hebrew name for our Lord and Messiah, turn into Jesus? It sounds nothing like Yeshua! And does it really matter what we call him?

HOW DID WE END UP CALLING HIM JESUS?

The name “Jesus” comes from the Greek way of expressing his name: Ἰησοῦς, which is pronounced “Yay-soos”. While we have an English version of the Hebrew name for Gabriel, we seem to have ended up with an English version of the Greek version of the Hebrew name for our Messiah, that doesn’t even sound close anymore. It makes him all the less recognisable to his Jewish brethren. Jesus just sounds so… gentile! But when Jewish people hear his name in Hebrew, quite often the lights go on. Ah! Yeshua! The name Yeshua was known and used in Jewish history – you can find men called Yeshua in the roll calls of teams serving in the temple (1 Chronicles 24:11, 2 Chronicles 31:15, Ezra 2:2,6,36). It’s a version of Joshua, and it means “salvation”. This makes much more sense to Jewish ears.

HOW JESUS IS KNOWN AND WHAT HE IS CALLED IN ISRAEL

Sadly, for many long years among Hebrew-speaking Jewish people, Yeshua has been known as “Yeshu”, which is an acronym for a curse: “yimakh shemo ve zikhro” which means, “May his name and memory be obliterated”. So much suffering and persecution has been inflicted upon Jewish people in the name of Yeshua that his very name has become a stumbling block and offense, and now he is often considered one of the enemies of the Jewish people. This word “Yeshu” is made of three Hebrew letters – Y-Sh-U (ישו), but it is missing the last letter of his name – the “Ah” sound. This last letter is called an “Ayin” (ע), which, rather interestingly, means “eye”. It’s almost as if without the “ayin” they cannot see, but when the “ayin” is added, sight comes to the blind.

Yeshua is commonly called Yeshu here in Israel, but there are some academics who call him Yeshua, and funnily enough, one particularly extremist group who sprayed anti-Messianic graffiti on a church, declaring that Yeshua was a monkey, actually spelled his name correctly! But sadly he is often referred to as Yeshu haNotzri, which means “curses on Jesus-the-Christian”. In Israel, he is usually seen as gentile, Christian, and ‘other’. But Jesus wasn’t a Christian – he wasn’t a Christ follower – he was Christ himself! The Jewish Messiah! Jesus wasn’t a Christian, Mary wasn’t a Catholic, and John wasn’t a Baptist: They were all Jewish! While “Notzri” is the Hebrew word for “Christian”, it actually means one from Nazareth (Natzeret in Hebrew). It would be more accurate to say Yeshua me Natzeret – Yeshua from Nazareth. It’s close, but worlds away in Israeli perception. Christ is the Greek word for Messiah, so Jesus Christ really means Yeshua the Messiah.

I remember being in a class on the New Testament at university here in Israel which was taught by someone who did not believe in it one iota – it was simply considered an important book which has shaped western civilisation. When students asked about what “Christ” meant (was it his surname?) the professor explained that it was the Greek word for Messiah. To my delight, she wrote on the board (in Hebrew, to a class full of Israeli students):

JESUS  =  YESHUA  =  CHRIST  =  MESSIAH

This is not well understood here in Israel, but slowly, the lights are going on as more and more people understand that Jesus Christ is not a foreign personality of a pagan religion, but Yeshua, salvation, is the Jewish Messiah from Nazareth in Israel, the one prophesied in the Hebrew Bible. “And you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins” (Matthew 1:21).

WHAT SHOULD WE CALL HIM THEN?

So now to the question, having established his real, Hebrew name, Yeshua – should we cease to call him Jesus?

It is true that his mother and friends called him Yeshua rather than Jesus, but if you know him as Jesus, does he mind that? Is it incorrect to call him Jesus? There are some who would argue till they’re blue in the face that it is critical to call him Yeshua and not Jesus, but Yeshua’s coming was also God’s time to take salvation to the gentiles. I believe that it was no accident that his name was disseminated in the international lingua-franca of the day: Greek. It was to go far and wide, to every nation on earth.

God was now opening up the way to all the peoples of the earth to come to him. If you relate to him by his name Jesus, then don’t let it be a burden to you to change to Yeshua if you don’t feel the need to. He knows his sheep, and his sheep know his voice. His name has gone out to the nations in various versions of the Greek “Yay-soos”, but now, back here in his birth-place, Israel, people are starting to discover Yeshua their Jewish Messiah.

YESHUA WILL BE RECOGNISED AGAIN BY HIS BROTHERS

Just as Joseph was unrecognisable to his brothers dressed in foreign Egyptian garb and speaking a strange language when they came for help, Yeshua has been out among the gentiles, bringing salvation, and now appears to be shrouded in gentile terms and culture. It has become hard for his Jewish brothers and sisters to recognise him as one of the tribe.

Let’s remember what happened to Joseph and his brothers in Genesis 45:1-5:

“…Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud, so that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard it. And Joseph said to his brothers, “I am Joseph! Is my father still alive?” But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. So Joseph said to his brothers, “Come near to me, please.” And they came near. And he said, “I am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life.”

Joseph was a foreshadowing of the Messiah – sold for 20 silver coins as Yeshua was betrayed for 30, suffering at the hands of, and on behalf of, his brothers, and yet procuring salvation both for his family and a whole lot of other gentiles besides. We know that there will be a time when this revelation will come to the Jewish people en-masse too, as God promises in Zechariah 12:10;

“I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy, so that, when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn”.

This has not yet happened, but when it does, there will be a lot of weeping both in horror (what have we done?) but also joy, as there was with Joseph and his brothers. They will embrace their Jewish brother, Yeshua, the promised Messiah. And the joy of reconciliation and family reunion will be mutual, for God has profited all those years of rejection for the benefit and salvation of the whole world.

“I do not want you to be unaware of this mystery, brothers: a partial hardening has come upon Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way all Israel will be saved… they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you they also may now receive mercy. For God has consigned all to disobedience, that he may have mercy on all. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!” (Romans 11:25-33)