Bus Zyklon B gebruikt door Nazi Duitsland tijdens de Holocaust. (Shutterstock)
Can of Zyklon B used by Nazi Germany during the Holocaust. (Shutterstock)

Nederlands + English

“Het is een zeer pijnlijke manier om een persoon te doden en het is fundamenteel onmenselijk.”

Door World Israel News

De lokale Joodse gemeenschap klaagt de staat Arizona aan in een poging om de doodstraf te voorkomen met hetzelfde dodelijke gas dat werd gebruikt om Joden uit te roeien in het vernietigingskamp Auschwitz, meldt het Jewish News of Greater Phoenix and Northern Arizona.

“We betwisten niet de verdiensten van de doodstraf, noch de schuld of onschuld van de beklaagden – alleen dat we vanwege onze tragische geschiedenis een unieke lens hebben om te verklaren dat het gebruik van Zyklon B een wrede en barbaarse praktijk is waarvan het gebruik geen plaats heeft in de moderne samenleving,” zei Paul Rockower, uitvoerend directeur van het GCRC en één van de aanklagers, in een verklaring.

Janice Friebaum, voormalig vice-voorzitter en woordvoerder van de Phoenix Holocaust Association, zei dat overlevenden van de Holocaust en hun nakomelingen ontzet waren, volgens het weekblad.

“Het is een zeer pijnlijke manier om iemand te doden en het is fundamenteel onmenselijk. Te bedenken dat het miljoenen mensen is aangedaan tijdens de Holocaust is al afschuwelijk genoeg, maar om te bedenken dat we 70 tot 80 jaar later denken om het te gebruiken als een methode om de doodstraf uit te voeren is verbijsterend,” zei Friebaum, volgens het rapport.

“Er zijn duidelijk andere, humanere methodes beschikbaar voor de staat om te overwegen,’ zei ze.

“Bovendien was het gebruik van dit gif voor de massale vernietiging van mensen in wezen een innovatie van de nazi’s. Dus als de staat Arizona overweegt om dat na te bootsen, zien wij, de overlevenden en hun nakomelingen, dat als een goedkeuring van wat de nazi’s deden.”

“Onder geen enkele omstandigheid mag dezelfde executiemethode die gebruikt werd om meer dan een miljoen mensen, waaronder Joden, te vermoorden tijdens de Holocaust, gebruikt worden bij de executie van mensen in de dodencel,” zei Jared Keenan, senior staf advocaat van de ACLU van Arizona, meldde de krant.

“Arizona heeft de gruwelen van cyanidegas als executiemethode erkend en het in alle gevallen afgeschaft, op een klein aantal gevallen na – het is tijd dat de rechtbank het gebruik van cyanidegas voor executies voor eens en voor altijd afschaft. Ongeacht hoe men over de doodstraf denkt, het is duidelijk dat het gebruik van deze barbaarse praktijk wreed is en moet worden afgeschaft”.

Een hoorzitting is gepland voor 7 maart.

Tim Eckstein, voorzitter van het bestuur van het GCRC, zei dat pijnlijke straffen zoals het gebruik van dodelijk gas tegen de Joodse waarden ingaan.

“Duizenden jaren geleden schuwden Joden al verminking, verbranding op de brandstapel en het gooien van de veroordeelden op een brandstapel – gebruikelijke praktijken in andere culturen,” zei hij, meldde het weekblad.

“Vandaag de dag vereisen diezelfde morele en ethische waarden van ons dat we stelling nemen tegen een praktijk waarvan we uit de zeer recente geschiedenis weten dat die wreed en onmenselijk is en zeer waarschijnlijk ernstige pijn en leed zal veroorzaken.”

 

ENGLISH:

“It’s a very painful way to kill a person and it’s fundamentally inhumane.”

By World Israel News

The local Jewish community is suing the state of Arizona in an effort to prevent capital punishment by the same lethal gas used to exterminate Jews at the Auschwitz death camp, the Jewish News of Greater Phoenix and Northern Arizona reports.

“We are not arguing the merits of the death penalty, nor the guilt or innocence of the defendants – simply that because of our tragic history we have a unique lens to declare that the use of Zyklon B is a cruel and barbarous practice whose usage has no place in modern society,” Paul Rockower, executive director of the JCRC and one of the plaintiffs, said in a statement.

Janice Friebaum, former vice president and spokesperson for the Phoenix Holocaust Association, said that Holocaust survivors and their descendants were horrified, according to the weekly paper.

“It’s a very painful way to kill a person and it’s fundamentally inhumane. To think that it was done to millions of people during the Holocaust is horrific enough, but to think that 70 to 80 years later we’re thinking of using it as a method of capital punishment is mindboggling,” Friebaum said, according to the report.

“There are clearly other more humane methods available for the state to consider,” she said.

“Also, the use of this poison for mass extermination of human beings was essentially an innovation of the Nazis. So, if the state of Arizona is considering mimicking that, we, the survivors and their descendants, see that as tantamount to approving of what the Nazis did.”

“Under no circumstances should the same method of execution used to murder over one million people, including Jews, during the Holocaust be used in the execution of people on death row,” said Jared Keenan, senior staff attorney with the ACLU of Arizona, the paper reported.

“Arizona has acknowledged the horrors of cyanide gas as a method of execution and eliminated it in all but a narrow set of cases – it’s time the court eliminates the use of cyanide gas for execution once and for all. Regardless of where people stand on the matter of capital punishment, it’s clear that use of this barbaric practice is cruel and must be abolished.”

A hearing is scheduled for March 7.

Tim Eckstein, chairman of the JCRC board, said painful punishments such as the use of lethal gas go against Jewish values.

“Thousands of years ago, Jews shunned mutilation, burning at the stake, and throwing the condemned into a funeral pyre – common practices in other cultures,” he said, the weekly reported.

“Today, those same moral and ethical values require us to take a stand against a practice that we know, from very recent history, is cruel, inhumane and will highly likely cause severe pain and suffering.”