Israelis protest against the current Israeli government, in Tel Aviv, on May 20, 2023.
(Flash90/ Avshalom Sassoni)

Nederlands + English

Voormalige Shin Bet-hoofden demoniseren de huidige regering als terroristen en vinden die een bedreiging voor het voortbestaan van Israël. Dit is waarom dat zo gevaarlijk is.

Door Adina Katz, World Israel News

Het voormalige hoofd van de legendarische Shin Bet-veiligheidsdienst maakte opruiende opmerkingen tegen religieuze Joodse parlementsleden tijdens een recent links protest, waarbij die werden afgeschilderd als een grote bedreiging voor het voortbestaan van Israël.

Sprekend tot anti-regeringsdemonstranten die zich zaterdagavond verzamelden bij het knooppunt Pardes Hana-Karkur, hekelde Carmi Gilon Israëlische politici die streng religieus zijn.

“De ultraorthodoxe en religieuze zionistische politici zijn de Joodse jihad, ze zijn een existentiële en zekere bedreiging voor de staat Israël,” zei Gilon, die ooit diende als ambassadeur van Israël in Denemarken.

“Bibi, je bent je politieke weg gegaan met een teken van schaamte op je voorhoofd, en je zult voor altijd herinnerd worden als de premier die er bijna in slaagde de vernietiging van Israël tot stand te brengen,” voegde hij eraan toe, zich richtend tot premier Benjamin Netanyahu.

De opmerkingen die verwijzen naar religieuze politici als jihadi’s zijn vooral opmerkelijk wanneer ze uit Gilon komen, vanwege zijn reputatie als een van de belangrijkste figuren van Israël in de strijd tegen terreur.

Maar Gilon is niet het enige voormalige Shin Bet-hoofd dat de huidige rechtse regering gelijkstelt aan islamitische terroristische groeperingen.

Tijdens een anti-regeringsbijeenkomst in maart in Tel Aviv zei voormalig Shin Bet-hoofd Yuval Diskin dat de huidige coalitie “geen volledig rechtse regering is, maar een volledig terroristische regering”.

De demonisering van de huidige regering, door zowel Gilon als Diskin, is bijzonder verontrustend vanwege de reputatie van de mannen als antiterreurexperts die nobel hebben gestreden tegen ernstige bedreigingen voor Israël tijdens hun tijd aan het hoofd van de Shin Bet.

Beide mannen vormden een kritische verdedigingslinie om het Israëlische publiek te beschermen tegen Arabisch terrorisme. Hun opmerkingen zouden kunnen worden geïnterpreteerd als een suggestie dat het gepast zou zijn antiterreurtechnieken te gebruiken om de “dreiging” te beperken van de huidige regering.

De opmerkingen dienen niet alleen als een mogelijke rechtvaardiging voor links politiek geweld, maar doen ook de spanningen onder een reeds verdeeld publiek verder oplopen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat dergelijke schaamteloos partijdige opmerkingen van gevestigde figuren waarschijnlijk weinig bijdragen tot het herstel van het vertrouwen in de overheidsinstellingen, dat onder bijna alle sectoren van het Israëlische publiek een historisch dieptepunt heeft bereikt.

Na een sterk gepolitiseerde Memorial Day en de 20e opeenvolgende week van antiregeringsprotesten is het duidelijk dat de Israëlische samenleving op een breekpunt staat.

Opmerkingen die het verhaal van de “goeden tegen de slechten” versterken, verergeren een reeds onhoudbare situatie en kunnen de weg vrijmaken voor burgers om het recht in eigen hand te nemen om het land te “redden”.

Nu de politieke spanningen zo hoog oplopen en veiligheidsdiensten waarschuwen voor interne verdeeldheid die een bedreiging vormt voor de veiligheid van het land, moeten gerespecteerde figuren vermijden haat te zaaien tegen specifieke groepen binnen de Israëlische samenleving.

Gilon en Carmi zouden beter moeten weten.

 

*****************************************

ENGLISH

Former Shin Bet chiefs are demonizing the current government as terrorists and a threat to Israel’s continued existence. Here’s why that’s so dangerous.

By Adina Katz, World Israel News

The former head of the storied Shin Bet security agency made incendiary comments against religious Jewish lawmakers at a recent left-wing protest, painting them as a major threat to Israel’s continued existence.

Speaking to anti-government demonstrators gathered at the Pardes Hana-Karkur junction on Saturday evening, Carmi Gilon castigated Israeli politicians who are religiously observant.

“The ultra-Orthodox and Religious Zionist politicians are the Jewish jihad, they are an existential and certain threat to the State of Israel,” Gilon, who once served as Israel’s ambassador to Denmark, was reported by Haaretz as saying.

“Bibi – you have gone your political way with a mark of shame on your forehead, and you will forever be remembered as the prime minister who almost succeeded in bringing about the destruction of Israel,” he added, addressing Prime Minister Benjamin Netanyahu.

The remarks referring to religious politicians as jihadis are particularly notable when coming from Gilon, due to his reputation as one of Israel’s most significant figures in fighting terror.

But Gilon is not the only former Shin Bet head to equate the current right-wing government with Islamic terrorist groups.

Speaking to a crowd at a March anti-government rally in Tel Aviv, former Shin Bet chief Yuval Diskin said that the current coalition “is not a fully right-wing government, it is a fully terrorist government.”

The demonization of the current government, by both Gilon and Diskin, is particularly concerning due to the men’s standing as anti-terror experts who nobly battled serious threats to Israel during their time leading the Shin Bet.

Both men served as a critical line of defense safeguarding the Israeli public from Arab terrorism. Their remarks could be interpreted as suggesting that it would be appropriate to leverage anti-terror techniques to mitigate the “threat” posed by the current government.

Beyond serving as a potential justification for left-wing political violence, the comments serve to further escalate tensions among an already-divided public. That’s not to mention that such blatantly partisan remarks from establishment figures likely do little to restore trust in government institutions, which is at an all-time low among nearly all sectors of the Israeli public.

Following a highly politicized Memorial Day and the 20th consecutive week of anti-government protests, it’s clear that Israeli society is at a breaking point.

Comments that further the “good guys vs. bad guys” narrative only serve to exacerbate an already untenable situation, and may pave the way for citizens to take the law into their own hands to “save” the country.

With political tensions so high and security agencies warning of internal divisions posing a security threat to the country, respected figures need to avoid fomenting hatred against specific groups within Israeli society.

Gilon and Carmi should know better.