Nederlands + English

Naar aanleiding van het kort geding op 15 december j.l. van het Cidi tegen Thierry Baudet, leider van het Forum van Democratie, heeft een aantal overlevenden en nabestaanden van de Holocaust Thierry Baudet als steunbetuiging een getuigenis toegestuurd.

Vanaf 1e kerstdag tot en met oudejaarsdag plaatsen wij dagelijks één of meerdere van deze getuigenissen van virus waarheid.

Mijn beide ouders zijn overlevenden van de Holocaust. Mijn vader heeft razzia’s, death marches en 6 concentratie- en werkkampen overleefd waaronder Bergen-Belsen en Auschwitz. Mijn moeder is, samen met haar ouders en broer, gevlucht. De rest van mijn grote familie is tijdens de 2e Wereld Oorlog gesneuveld aan de gevolgen van de Holocaust.

Ik ben opgegroeid met de verhalen.
Mijn vader zei altijd, dat de Holocaust zich onderscheidt van alle andere oorlogen en genociden. Dit omdat het een jarenlang geplande en tot in de puntjes georganiseerde operatie was. Deze operatie was op subtiele wijze uitgerold tot op een nooit eerder in de geschiedenis geziene schaal. Ik persoonlijk vind dat wat er nu speelt, dit overtreft.

Hierbij verklaar ik, dat de uitingen gedaan door Thierry Baudet inzake vergelijkingen tussen de Corona-maatregelen en de Holocaust, geenszins pijnlijk dan wel beledigend zijn of zijn geweest voor mij, mijn familie en iedereen die ik ken. In tegendeel, het vergelijk berust op hetgeen er ook daadwerkelijk vandaag de dag plaatsvind zoals o.a. het aanzetten tot haat, stigmatiseren en uitsluiten van (delen van) de bevolking, het ontnemen van (grond)rechten, de (indirecte) dwang tot meedoen aan een psychologisch en medische experiment.

Ik zie het als mijn taak om mensen hiervoor te behoeden en ondersteun iedereen die deze, voor mij vanzelfsprekende vergelijking, durft te maken en uitspreken.

Bron : Naam bekend bij de redactie (Virus Waarheid)

Toelichting redactie IsraelCNN
Het is jammer dat CIDI zich zo opstelt tegen de politiek.  Hun standpunt is eenzijdig. In tegenstelling met de FVD, die waarschuwt voor herhaling van de gebeurtenissen, die plaatsvonden tijdens de dertiger en veertiger jaren, de voorloper van de vreselijke Holocaust van meerdere bevolkingsgroepen.  Er zijn ook andere geluiden. Shoa slachtoffers en nabestaanden verklaren dat de vergelijkingen van de  dertiger en veertiger jaren juist zijn.  Het gaat hier niet om de Holocaust. Het gaat om de voorlopers van deze gebeurtenissen. De FVD is één van de weinige politieke partijen van Nederland, die geen desinformatie verspreidt over de huidige situatie in de wereld en mag niet monddood gemaakt worden. Waarheid moet gezegd kunnen worden, hoe erg het ook is.

 

*********************************
ENGLISH

As a result of the summary proceedings on 15 December by the Cidi against Thierry Baudet, leader of the Forum for Democracy, a number of Holocaust survivors and relatives have sent Thierry Baudet a testimony in support.

From Christmas Day until New Year’s Eve, we will post one or more of these testimonies every day from Virus Waarheid

Both my parents are Holocaust survivors. My father survived roundups, death marches and 6 concentration and labor camps including Bergen-Belsen and Auschwitz. My mother, along with her parents and brother, fled. The rest of my extended family perished during World War II from the effects of the Holocaust.

I grew up with the stories.
My father always said, that the Holocaust stands out from all other wars and genocides. This was because it was an operation planned over many years and organized to perfection. This operation had been subtly rolled out to a scale never before seen in history. I personally feel that what is going on now surpasses this.

I hereby declare that the statements made by Thierry Baudet regarding comparisons between the Corona measures and the Holocaust are in no way hurtful or insulting to me, my family and everyone I know. On the contrary, the comparison is based on what is actually happening today, such as inciting hatred, stigmatizing and excluding (parts of) the population, the deprivation of (basic) rights, the (indirect) coercion to participate in a psychological and medical experiment.

I see it as my task to protect people from this and support anyone who dares to make and express this, for me, obvious comparison.

Source : Name known to the editor (Virus Truth)

Note from editors IsraelCNN
It is unfortunate that CIDI takes such a stance against politics.  Their position is one-sided. In contrast to the FVD, which warns against a repetition of the events, which took place during the thirties and forties, the precursor of the terrible Holocaust of several population groups.  There are other voices as well. Shoa victims and survivors state that the comparisons of the 1930s and 1940s are correct.  This is not about the Holocaust. It is about the precursors to these events. The FVD is one of the few political parties in the Netherlands that does not spread disinformation about the current situation in the world and should not be silenced. Truth should be able to be said, no matter how bad it is.