Pro-Hamas demonstranten marcheren in de Nederlandse stad Nijmegen. Foto: Reuters/Romy Arroyo Fernandez
Pro-Hamas demonstrators march in the Dutch city of Nijmegen. Photo: Reuters/Romy Arroyo Fernandez

Nederlands + English

Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie heeft een duidelijke veroordeling uitgesproken over het toenemende antisemitisme op het continent en verklaard dat Jodenhaat “indruist tegen alles waar Europa voor staat”.

Bron: The Algemeiner

In een verklaring die zondag werd uitgegeven, merkte de Europese Commissie – samen met de Europese Raad, het uitvoerend orgaan van de EU – op dat de piek in antisemitisme “de afgelopen dagen een buitengewoon niveau heeft bereikt, dat doet denken aan enkele van de donkerste momenten in de geschiedenis”.

“Europese Joden leven vandaag opnieuw in angst,” verklaarde de verklaring.

De verklaring noemde een handvol van de duizenden incidenten tegen Joden in EU-lidstaten. “Molotov cocktails gegooid naar een synagoge in Duitsland, Davidsterren gespoten op woongebouwen in Frankrijk, een Joodse begraafplaats ontheiligd in Oostenrijk, Joodse winkels en synagogen aangevallen in Spanje, demonstranten die hatelijke leuzen scanderen tegen Joden,” merkte de verklaring op.

In de verklaring staat dat “de EU achter haar Joodse gemeenschappen staat. Wij veroordelen deze verachtelijke daden in de sterkst mogelijke bewoordingen”.

Terwijl pro-Hamas demonstraties plaatsvonden in verschillende Europese steden tijdens het weekend, uitten politici en diplomaten hun bezorgdheid dat antisemitisme opnieuw de kop op stak.

In een interview op zondag met het Spaanse persagentschap EFE, nam Israëls ambassadeur in Madrid, Rodica Radian-Gordon, boos stelling tegen demonstranten die Israël beschuldigden van het plegen van genocide in haar militaire antwoorden op de Hamas wreedheden van 7 oktober.

Ze benadrukte dat Israël er niet op uit is om het Palestijnse volk uit te roeien, maar degenen die “verantwoordelijk zijn voor de aanval”.

“Mensen kennen de definitie van genocide niet. We zijn hier niet om het Palestijnse volk te doden of te verdrijven of wat dan ook,” benadrukte Radian-Gordon.

“Ik denk niet dat Europa de les heeft geleerd over wat antisemitisme is en hoe het bestreden moet worden, want we zien steeds meer antisemitische daden in heel Europa, inclusief Spanje,” voegde ze eraan toe. Hoewel het uiten van bezorgdheid over het welzijn van Palestijnse burgers legitiem is, “mag Hamas niet gesteund worden,” zei ze.

“We maken een onderscheid tussen Hamas en het Palestijnse volk. Je moet heel voorzichtig zijn,” zei Radion-Gordon.

Ondertussen riep de linkse Groene Partij in Duitsland op tot een harder politieoptreden tegen antisemitische opruiing na een weekend van pro-Hamas demonstraties, waaronder één georganiseerd in de stad Essen door een islamistische groepering die vrouwelijke en mannelijke demonstranten scheidde tijdens de mars.

“Antisemitische leuzen en oproepen om islamistische organisaties te steunen, zoals tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in Essen, zijn gewoonweg onaanvaardbaar,” vertelde Omid Nouripour, leider van de Groene Partij, aan lokale media.

“Het is goed dat de politie de daders onderzoekt – het is nu nodig om het strafrecht consequent toe te passen,” voegde hij eraan toe, en hij drong aan op de beschikbaarstelling van meer personeel en apparatuur aan de politie om de demonstraties aan te pakken.

In afzonderlijke commentaren stelde Felix Klein, de commissaris van de Duitse federale regering die belast is met de bestrijding van antisemitisme, dat de bezorgdheid over antisemitisme door moslims in Duitsland zich meer moet richten dan alleen op nieuw aangekomen vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten.

Klein drong erop aan om ook de 24 miljoen Duitsers met een immigrantenachtergrond met zorg te bekijken.

“Als we onze blik beperken tot migratie, zien we het veel grotere deel van het probleem over het hoofd: het bestaande antisemitisme in alle delen van de samenleving en de tekortkomingen van het integratiebeleid in Duitsland,” betoogde Klein.

 

*******************************************

ENGLISH

The executive body of the European Union has issued a forthright condemnation of rising antisemitism across the continent, declaring that hatred of Jews “goes against everything which Europe stands for.”

Source: The Algemeiner

In a statement issued on Sunday, the European Commission — together with the European Council, the executive branch of the EU — observed that the spike in antisemitism “has reached extraordinary levels in recent days, reminiscent of some of the darkest moments in history.”

“European Jews today are once again living in fear,” the statement declared.

The statement cited a handful of the thousands of incidents targeting Jews in EU member states. “Molotov cocktails thrown at a synagogue in Germany, Stars of David sprayed at residential buildings in France, a Jewish cemetery desecrated in Austria, Jewish stores and synagogues attacked in Spain, demonstrators chanting hateful slogans against Jews,” the statement noted.

The statement pledged that “the EU stands by its Jewish communities. We condemn these despicable acts in the strongest possible terms.”

As pro-Hamas demonstrations took place in several European cities over the weekend, politicians and diplomats expressed concern that antisemitism was again taking hold.

In an interview on Sunday with the Spanish news agency EFE, Israel’s Ambassador in Madrid, Rodica Radian-Gordon, angrily took issue with demonstrators accusing Israel of committing genocide in its military response to the Hamas atrocities of Oct. 7.

She stressed that Israel does not seek to eliminate the Palestinian people, but those “responsible for the attack.”

“People do not know the definition of genocide. We are not here to kill the Palestinian people, or to evict them, or anything,” Radian-Gordon underlined.

“I don’t think Europe has learned the lesson of what antisemitism is and how it should be fought, because we are seeing more and more antisemitic acts throughout Europe, including Spain,” she added. While expressing concern for the welfare of Palestinian civilians was legitimate, “Hamas should not be supported,” she said.

“We make a distinction between Hamas and the Palestinian people. You have to be very careful,” Radion-Gordon said.

Meanwhile, in Germany, the left-wing Green Party called for more assertive police action against antisemitic incitement following a weekend of pro-Hamas demonstrations, including one organized in the city of Essen by an Islamist group that segregated female and male demonstrators during the march.

“Antisemitic slogans and calls to support Islamist organizations, such as at a pro-Palestinian demonstration in Essen, are simply unacceptable,” Green Party leader Omid Nouripour told local media outlets.

“It is good that the police are investigating the perpetrators — it is now necessary to apply criminal law consistently,” he added, urging the provision of more personnel and equipment to the police for the purpose of dealing with the demonstrations.

In separate comments, Felix Klein, the German federal government’s commissioner tasked with combating antisemitism, argued that anxiety over Muslim antisemitism in Germany needed to focus on more than newly-arrived refugees and migrants from the Middle East.

Klein urged that the 24 million Germans from immigrant backgrounds also be regarded with concern.

“If we narrow our view of migration, we overlook the much larger part of the problem: the existing antisemitism in all parts of society and the deficits of integration policy in Germany,” Klein argued.