A ‘kippah rally’ in Berlin in April 2018 expressing solidarity with Germany’s Jewish community.
Photo: Reuters / Fabrizio Bensch

Nederlands + English

Het Joodse leven in Duitsland wordt “massaal bedreigd” te midden van een opleving van wit nationalisme en antisemitische haatmisdrijven, waarschuwde een Europese Joodse leider woensdag.

Bron: The Algemeiner

Josef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, luidde de noodklok na de publicatie van een overheidsrapport waarin werd vastgesteld dat extreem-rechts extremisme een bedreiging vormt voor de Duitse democratie.

“Het nieuwe rapport over de bescherming van de grondwet laat zien dat het Joodse leven in Duitsland nog steeds massaal wordt bedreigd.” zei Schuster. “Het grootste gevaar komt van de extreem-rechtse beweging.”

De waarschuwing van Schuster komt op het moment dat de Duitse federale regering de Wet ter bevordering van de democratie voorbereidt, een wetgevende maatregel ter bestrijding van raciale en antisemitische onverdraagzaamheid. De regering heeft ook een reeks aanvullende sociale programma’s opgezet om burgers te integreren die het grootste risico lopen om te radicaliseren.

De Joodse gemeenschap van bijna 100.000 Duitsers heeft de afgelopen jaren onevenredig veel last gehad van samenzweringen en angstzaaierij. In 2021 waren Duitse Joden het doelwit van 3.028 antisemitische haatmisdrijven waarbij sprake was van verbaal geweld en mishandeling, waaronder een toename van 12 procent van het aantal antisemitische misdrijven gepleegd door rechts-extremisten. Bijna de helft van alle geregistreerde incidenten, een stijging met 30% ten opzichte van het voorgaande jaar, vond plaats tijdens de Israëlische operatie 2021 in Gaza.

Antisemitisme in Duitsland is de afgelopen decennia geëvolueerd, zo blijkt uit een rapport 2020-2021 over antisemitisme van het Bundesamt für Verfassungsschutz.

“Net zoals het joodse leven in Duitsland in de afgelopen 30 jaar is veranderd en vaak diverser is geworden, is ook de jodenhaat die al eeuwen en in sommige gevallen al duizenden jaren bestaat, veranderd”, aldus het rapport. “De demonstraties en rellen die plaatsvonden tegen de achtergrond van de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten in het voorjaar van 2021, toonden aan hoe antisemitisme zich momenteel en rechtstreeks manifesteert in Duitsland.”

Het agentschap, dat in 2020 begon met het uitbrengen van een jaarlijkse beoordeling van antisemitisme, identificeert zes ideologische stammen van antisemitisme – religieus antisemitisme, sociaal antisemitisme, politiek antisemitisme, racistisch antisemitisme, secundair antisemitisme en antizionistisch antisemitisme – die “gewoonlijk niet los van elkaar voorkomen, maar eerder naar elkaar verwijzen en met elkaar verweven zijn.”

Volgens het rapport heeft extreem-rechts antisemitisme de Duitse politiek geteisterd sinds de 19e eeuw, toen nationalistische en volkse haatgevoelens samengingen in nazi-raciale suprematie.

Het is nu weer in opmars, vooral in de sociale media, waar anonimiteit en “grotendeels ongefilterde communicatiemiddelen een aantrekkelijke en relatief veilige ruimte creëren voor allerlei extremistische ideeën”.

Duitsland heeft in 2017 de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) overgenomen.

“Het aantal antisemitische misdrijven, alleen al gepleegd door rechts-extremisten, is met ongeveer 12 procent gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar,” voegde Schuster er woensdag aan toe.

(Rechts-extremisten omvatten natuurlijk ook het gevaar van moslim extremisten die Israel en Joden haten. Redactie Israelcnn)

 

ENGLISH:

Jewish life in Germany is “under massive threat” amid a resurgence of white nationalism and antisemitic hate crimes, a European Jewish leader warned on Wednesday.

Source: The Algemeiner

Josef Schuster, president of the Central Council of Jews in Germany, sounded the alarm following the release of a government report finding that far-right extremism threatened German democracy.

“The new report on the protection of the constitution shows that Jewish life in Germany continues to be massively threatened.” Schuster said. “The greatest danger comes from the right-wing extremist scene.”

Schuster’s warning comes as the German federal government prepares the Democracy Promotion Act, a legislative effort to fight racial and antisemitic bigotry. The government has also enacted a series of additional social programs meant to integrate citizens most at risk of radicalization.

Germany’s Jewish community of nearly 100,000 has disproportionately felt the effects of conspiracies and fear mongering in recent years. In 2021 German Jews were the target of 3,028 antisemitic hate crimes involving verbal abuse and assault, including a 12 percent increase in the number of antisemitic crimes committed by right-wing extremists. Nearly half of all incidents recorded, which rose 30% from the previous year, occurred during Israel’s 2021 operation in Gaza.

Antisemitism in Germany has evolved in recent decades, according to a 2020-2021 report on antisemitism by the Federal Office for the Protection of the Constitution.

“Just as Jewish life in Germany has changed over the past 30 years and has often become more diverse, so has the hatred of Jews that has been going on for centuries and in some cases for thousands of years,” the report said. “The demonstrations and riots that took place against the background of the escalation in the Middle East conflict in the spring of 2021 demonstrated how antisemitism is currently and directly manifesting itself in Germany.”

The agency, which began issuing a yearly assessment of antisemitism in 2020, identifies six ideological strains of antisemitism — religious antisemitism, social antisemitism, political antisemitism, racist antisemitism, secondary antisemitism, and anti-Zionist antisemitism — that “do not usually occur in isolation, but rather refer to one another and are intertwined.”

Antisemitism on the far right, the report said, has plagued German politics since the 19th century when nationalist and folk hatreds combined into Nazi racial supremacy.

It is now resurgent, especially on social media, where anonymity and “largely unfiltered means of communication create an attractive and comparatively safe space for any kind of extremist ideas.”

Germany adopted the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition of antisemitism in 2017.

“The number of antisemitic crimes committed by right-wing extremists alone has increased by around 12 percent compared to the previous year,” Schuster added on Wednesday.

(Far-righ-wing extremists, of course, include the danger of Muslim extremists who hate Israel and Jews. Editors Israelcnn)