Nederlands + English

In een openbare brief op de website van The Axis of Good kondigde Gorelik aan: “Ik raad iedereen aan die het Jodendom belijdt om dit land zo snel mogelijk te verlaten.”

Door: CBN News – Paul Strand

Hij schreef over Duitsland: “Met zijn anti-Joodse buitenlandse en binnenlandse beleid heeft het land bewezen dat antisemitisme een onlosmakelijk onderdeel is van de staatspolitieke ideologie van dit land. In dit land kun je als Jood niet meer leven! En ik wil niet meer in dit land wonen.”

Daden tegen Joden nemen toe met bijna 30 procent in het afgelopen jaar, aldus Cooper. “De Duitse autoriteiten lijken echt geen antwoord te hebben op antisemitisme op eigen bodem,” zei hij. “Je ziet opnieuw Joden in elkaar geslagen worden in de straten van Berlijn.”

Cooper zegt dat veel moderne Europeanen de Joodse natie Israël bestempelen als een plaats die verwant is aan nazi-Duitsland tijdens de Holocaust. “150 miljoen Europeanen geloven dat wat de nazi’s in de jaren ’30 en ’40 met de Joden deden, de Joden hier met de Palestijnen doen,” legde hij uit. “Dat is een monsterlijke leugen.”

Het geloof dat Israëliërs de nieuwe nazi’s zijn is “niet alleen een geel waarschuwingsbord, maar een rood licht dat zegt dat er iets mis is, dat er iets kapot is,” waarschuwde Cooper.

Gorelik schreef: “Ik wil niet leven in een land waar ik me als Jood overal en altijd moet verschuilen. Ik wil niet leven in een land waar de helft van de bevolking onze Israëlische vlag als een provocatie ziet.”

Cooper gaf zijn perspectief op hoe de situatie is ontstaan. “Ze zijn voortdurend gevoed, niet alleen door de Duitse media, maar door de hele Europese media, met de onderliggende gedachte: ‘Ja, we hebben toen (tijdens het nazi-tijdperk) iets vreselijks gedaan, maar kijk nu eens naar de Joden’. En dus, als je zegt dat Israëli’s de nazi’s van vandaag zijn, zou je dan echt boos moeten worden als ze sommigen van hen in elkaar zouden slaan in de straten van de hoofdstad van het huidige Duitsland?
Niet noodzakelijkerwijs,” zei hij.

Het huidige antisemitisme is geen nieuw probleem. In 2016 zei Daniel Killy, een prominente woordvoerder van de Hamburgse Joodse gemeenschap, tegen de website tagesschau.de: “Nee, we zijn hier niet langer veilig.”

“Duitsland heeft een historische verantwoordelijkheid, nu en voor altijd, om het Joodse volk geen kwaad te doen,” zei Cooper. “Ze hebben genoeg gedaan tijdens het nazi-tijdperk.”

Na de Tweede Wereldoorlog hebben Duitsland en veel van zijn inwoners decennialang veroordeeld wat de nazi’s in de Holocaust hebben gedaan. Cooper vindt dat deze veroordeling op een zeer verontrustende manier lijkt af te brokkelen.

 

ENGLISH

In a public letter on The Axis of Good website, Gorelik announced, “I recommend everyone who professes Judaism to leave this country as soon as possible.”

By: CBN News – Paul Strand

He wrote of Germany, “With its anti-Jewish foreign and domestic policies, the country has proven that anti-Semitism is an inseparable part of the state political ideology of this country. You can’t live in this country as a Jew! And I don’t want to live in this country anymore.”

Acts against Jews are surging by almost a 30 percent increase in the past year, according to Cooper. “The German authorities seem to have no answer, really, for dealing with anti-Semitism on their own soil,” he said. “You see Jews beaten up in the streets of Berlin again.”

Cooper says many modern Europeans are branding the Jewish nation of Israel as a place akin to Nazi Germany during the Holocaust. “150 million Europeans believe what the Nazis did to the Jews in the 30’s and 40’s, the Jews are doing to the Palestinians here,” he explained. “That is a monstrous lie.”

The belief that Israelis are the new Nazis is “not just a yellow warning sign, but a red light that says there’s something wrong there, something’s broken,” Cooper warned.

Gorelik wrote, “I don’t want to live in a country where, as a Jew, I have to hide everywhere and at all times. I don’t want to live in a country where half the population sees our Israeli flag as a provocation.”

Cooper gave his perspective on how the situation came into being. “They’ve been fed a steady diet, not just by the German media, but throughout, by European media, this underlying thing that, ‘Yeah, we did a terrible thing back then (during the Nazi era) but now, look at the Jews.’ And so, if you say that Israelis are today’s Nazis, would you get really upset if they were beating some of them up on the streets of the capital of today’s Germany?
Not necessarily,” he said.

The current anti-Semitism isn’t a new problem. In 2016, Daniel Killy, a prominent spokesman for the Hamburg Jewish community, told the website tagesschau.de, “No, we are no longer safe here.”

“Germany has an historical responsibility, now and forever, not to cause harm to the Jewish people,” Cooper said. “They did enough during the Nazi era.”

After World War II, Germany and many of its people condemned for decades what the Nazis did in the Holocaust. Cooper believes that condemnation seems to be slipping away in a very troubling manner.