Print Screen YouTube

Nederlands + English

President Joe Biden sprak onlangs op de kwartaalbijeenkomst van CEO’s van de Business Roundtable. In zijn toespraak bedankte hij de CEO’s voor hun steun bij het sanctioneren van Rusland. Na de 15 minuten durende toespraak sprak hij over de noodzaak om leiding te geven aan de komende Nieuwe Wereld Orde die zich aan het vormen is. “Dingen zijn aan het verschuiven,” zei de president. “Er vormt zich een Nieuwe Wereldorde en wij moeten die leiden.”

Door Israel Unwired

Vanaf de dagen voor het begin van de “pandemie” heeft een groeiend aantal wereldelites opgeroepen tot een economische “Grote Reset”. De “pandemie” werd door de elites gezien als een fantastisch middel om de wereldeconomie om te vormen tot een plaats waar “mensen geen eigendommen meer zouden hebben”. In feite wordt de “pandemie” nu beschouwd als de grootste vermogensoverdracht in de geschiedenis van de wereld, die de vernietiging van de middenklasse heeft veroorzaakt.

“De COVID-crisis heeft de ongelijkheid tussen de zeer rijken en de rest van de bevolking verscherpt”, aldus Lucas Chancel, een van de hoofdauteurs van het World Inequality Report.

Nu de “pandemie” voorbij is, heeft zich een nieuwe crisis ontwikkeld – het conflict Rusland-Oekraïne en daarmee de wedergeboorte van de behoefte aan een machtige NAVO en een geherstructureerde wereldbol die niet langer gericht is op een verenigde wereldgemeenschap, maar eerder op een Nieuwe Wereldorde naar het voorbeeld van de tweepolige wereld die tijdens de Koude Oorlog bestond.

Larry Fink, CEO van BlackRock, schetste in zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders hoe de oorlog in Oekraïne in feite de wereldeconomie zou veranderen. “De Russische invasie in Oekraïne heeft een einde gemaakt aan de globalisering die we de afgelopen drie decennia hebben meegemaakt,” schreef Fink.

“De omvang van de Russische acties zal nog decennia lang doorwerken en een keerpunt betekenen in de wereldorde van geopolitiek, macro-economische trends en kapitaalmarkten.”

De VS en haar bondgenoten lijken de komende herschikking te willen gebruiken om de manier waarop hun blok zichzelf bestuurt en opnieuw vorm te geven, terwijl ze het Oosten, waartoe ook Rusland en China behoren, gebruiken als de eeuwige boosdoener die ze de chronische problemen van het Westen in de schoenen kunnen schuiven.

Met wie zal Israël samenwerken?

Het huidige conflict in Oekraïne is door het Westen gebruikt als aanleiding voor een wereldwijde heroriëntatie. In het verleden heeft Israël, net als zijn nieuwste partners India en de Verenigde Arabische Emiraten, altijd geprobeerd neutraal te blijven in conflicten tussen grote mogendheden. De regering Biden heeft nu aan elk van hen, met inbegrip van Saoedi-Arabië, gevraagd om effectief een kant te kiezen.

Interessant genoeg lijkt India, dat zich de laatste twee decennia ondanks zijn historische partnerschap met Rusland positiever heeft opgesteld tegenover Amerika, maar geen andere keuze te hebben gekregen dan standvastig dicht bij zijn vrienden in Moskou te blijven. De Amerikaanse regering heeft immers gedreigd India uit de vier hoofdmachten te zetten en New Dehli sancties op te leggen wegens zijn voortdurende neutraliteit. India is zich blijven onthouden van het veroordelen van Rusland en is olie en gas uit Rusland blijven kopen.

De Arabische Golfstaten, zoals de VAE en Saoedi-Arabië, die van oudsher bondgenoten van de VS zijn, hebben nu besloten een Russisch partnerschap te aanvaarden omdat Amerika een nieuwe nucleaire overeenkomst met Iran wil doordrukken. Naar verluidt heeft Saoedi-Arabië zelf besloten zijn olie rechtstreeks in Yuan aan China te verkopen en zo de hegemonie van de oliedollar te doorbreken.

Israël bevindt zich in een lastig parket. Jeruzalem is lang beschouwd als Amerika’s sterkste en meest betrouwbare bondgenoot. In ruil daarvoor hebben de VS Israël beschermd in internationale organisaties en met geavanceerd militair materieel. Nu Rusland echter een machtige militaire macht heeft gestationeerd in het noorden van Israël en Israël’s eigen partners in de regio Washington in de steek beginnen te laten, staat Israël voor een keuze. Helaas voor de regering Biden heeft zij de keuze van Israël veel gemakkelijker gemaakt met haar hang naar het sluiten van een gevaarlijk nieuw nucleair akkoord met Iran.

Israël gedijde, net als India en de Arabische Golfstaten, in het tijdperk van globalisering toen neutraliteit een deugd was. Maar in de komende Nieuwe Wereldorde die Biden en zijn bondgenoten aan het creëren zijn, kan Israël in het nauw gedreven en alleen komen te staan. De Joodse Staat zal klem komen te zitten tussen twee rivaliserende blokken die hem als niet meer dan een hardnekkige lastpost beschouwen.

Israël heeft misschien geen andere keuze dan een kant te kiezen.

 **************************************
YOUTUBE VIDEO

 **************************************


ENGLISH

President Joe Biden spoke at a recent Business Roundtable’s CEO Quarterly Meeting. In his speech he thanked the CEOs for their support in sanctioning Russia. After the 15 minute speech he spoke about the need to lead the coming New World Order that is forming. “Things are shifting,” the President said. “There is New World Order forming and we have to lead it.”

From the days before the beginning of the “pandemic,” a growing number of global elite have been calling for an economic “Great Reset.” The “pandemic” was seen by the elites to be a fantastic tool to help reshape the global economy into a place where “people would be ownerless.” In fact, the “pandemic” is now considered to be the largest wealth transfer in the history of the world that saw the destruction of the middle class.

“The COVID crisis has exacerbated inequalities between the very wealthy and the rest of the population,” said Lucas Chancel one of the lead authors of the World Inequality Report.

With the “pandemic” now finished, a new crisis has developed – the Russia-Ukraine conflict and with it, the rebirth of the need for a powerful NATO and a restructured globe whose direction is no longer after a unified global community, but rather a New World Order fashioned after the bi-polar world that existed in the Cold War.

BlackRock CEO Larry Fink’s annual letter to shareholders outlined how the war in the Ukraine would in fact reshape the global economy. “The Russian invasion of Ukraine has put an end to the globalization we have experienced over the last three decades,” Fink wrote.

“The magnitude of Russia’s actions will play out for decades to come and mark a turning point in the world order of geopolitics, macroeconomic trends, and capital markets.”

The US and its allies appear to be set using the coming realignment to reshape how their bloc manages itself, while utilizing the East, which includes Russia and China as the forever boogieman they can pin the West’s chronic problems on.

Who Will Israel Stand With?

The current conflict in Ukraine has been used as the West’s trigger for global realignment. In the past, Israel, like its newest partners India and the United Arab Emirates have always attempted to stay neutral in big power conflicts. The Biden administration has now asked each of these, including Saudi Arabia to effectively pick a side.

Interesting enough, India who over the last two decades has warmed up to America despite its historic partnership with Russia, appears to have been given no choice but to remain steadfastly close to its friends in Moscow. After all, the US Administration has threatened to oust it from the Quad and place sanctions on New Dehli for its continued neutrality. India has continued to abstain from condemning Russia as well as continuing to buy oil and gas from Russia.

The Arab Gulf states, like the UAE and Saudi Arabia who have been traditional allies of the USA have now decided to entertain Russian partnership due to America’s desire to push forward a new nuclear deal with Iran. Saudi Arabia itself has reportedly decided to sell its oil directly to China in Yuan, thus breaking the petrodollar’s hegemony.

Israel is in a quandary. Jerusalem has long been seen as America’s strongest and most reliable ally. In return the USA has protected Israel in international forums and with advanced military equipment. However, with Russia stationing a powerful military force to Israel’s north and Israel’s own partners in the region beginning to abandon Washington, Israel has now been given a choice. Unfortunately for the Biden administration, it has made Israel’s choice far more easier with its appetite for entering into a dangerous new nuclear deal with Iran.

Israel, like India and the Arab Gulf states thrived in the era of globalization when neutrality was a virtue. However, in the coming New World Order that Biden and his allies are crafting – Israel may find itself cornered and alone. The Jewish State will be squeezed between two competing blocs that see it as nothing more than a stubborn nuisance.

Israel may have no choice but to pick a side.