Joodse Feestdagen

Onderstaand de Joodse Feest- en Gedenkdagen vanaf 01 Januari 2022:

Maand Sjevat (januari/februari)
Toe Bisjwat – Boomplantingsdag
: Sjevat 15  5782 = 17 januari 2022
Met Toe Bisjvat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Oorspronkelijk was deze dag belangrijk bij de toepassing van de wetten over het afdragen van oogst aan de Tempel. Tegenwoordig wordt deze dag wereldwijd gevierd door het eten van fruit dat in Israël verbouwd wordt. Het is de gewoonte voor Joden om op deze dag zoveel mogelijk verschillende vruchten te eten! In Israël worden op Toe Bisjvat vaak bomen geplant door schoolkinderen. Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjvat te bidden voor een goede en mooie etrog (citrusvrucht) voor de komende Soekot (Loofhuttenfeest), waarbij een bundeling (loelav) wordt gemaakt van palm-, wilgen- en mirretakken met een citrusvrucht.

Maand Adar Bet (februari/maart)
Taäniet Ester –
(vastendag die aan Poerim voorafgaat): Adar Bet 16  5782 = 16 maart 2022
Ta’anit Ester is een vastendag ter herinnering aan de drie dagen waarop door Esther, Mordechai en de hele Joodse gemeenschap gevast werd voordat Esther koning Ahasveros benaderde. Het vasten begint bij het aanbreken van de dag en eindigt nadat ’s avonds het boek Esther is gelezen. Het is een Joodse vastendag, die voorafgaat aan Poerim, het vrolijke en uitbundige lentefeest van de Joden.

Poeriem – Lotenfeest: Adar Bet 14 t/m 15  5782 = 17 t/m 18 Maart 2022
Een andere naam voor Poerim is Lotenfeest. In het Perzisch betekent poer ‘lot’ en heeft te maken met de historische gebeurtenis, die aan dit feest ten grondslag ligt. Het is een uitbundig en vrolijk voorjaarsfeest en lijkt dan ook wel op carnaval. Poerim is het feest van de joodse koningin Esther in Perzië. Minister Haman wilde alle joodse mensen uitroeien en hij kreeg daarvoor toestemming van de Perzische koning. Het lot zou bepalen op welke dag dat zou gebeuren. Samen met haar oom Mordechai redde koningin Esther haar volk van de ondergang. Deze geschiedenis speelde zich ongeveer 2300 jaar geleden af en staat beschreven in de boekrol Esther. Met Poerim wordt het verhaal van Esther voorgelezen vanaf de boekrol in de synagoge. Telkens als de naam van de boosaardige Haman wordt genoemd, gillen en fluiten de kinderen en zwaaien ze zo hard ze kunnen met lawaaiige ratels. Allemaal zijn ze verkleed; sommigen als de slimme Esther, anderen als oom Mordechai of hoe ze maar willen. De mensen sturen elkaar drank en lekker eten. Ook de armen worden niet vergeten. De dag eindigt met een feestmaaltijd waarbij koekjes met maanzaad worden gegeten: de zogenaamde Hamansoren. Een ander gerecht dat bij Poerim hoort, is kiesjeliesj; dat is gefrituurd koekdeeg met poedersuiker. De volwassenen mogen dronken worden. Zo dronken dat ze op het eind het verschil niet meer weten tussen ‘vervloekt is Haman’ en ‘gezegend is Mordechai’.

Maand Nisan (maart/april)
Bijbels Nieuwjaar:
Nisan 1  5782 = 2 april 2022
In Exodus 12 vers 2
“Deze zelfde maand zal voor u het HOOFD van de maanden zijn, zij zal u de EERSTE van de maanden van het jaar zijn”.
We zien dus dat God zelf de Nieuwjaarsdag bepaald heeft en nooit heeft herroepen. Bij het vaststellen van het Bijbelse nieuwe jaar en de voorjaarsfeesten heeft dit ook te maken met de gewassen en de oogsten op het land en de nieuwe maan, want zonder oogst is er ook geen feest. De meeste kalenders houden daar geen rekening mee en zoeken het gemiddelde. Maar iemand die Gods kalender volgt kijkt altijd na de rijping van de eerste gerste-oogst. Op die 1e Nissan gebeurde er iets bijzonders.
Exodus 40: 2 Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.
Exodus 40: 17 En het gebeurde in de eerste maand, in het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, dat de tabernakel opgebouwd werd.

Yom HaAliyah – 10 Nisan en 7 Chesjwan.
Yom HaAliyah‘Yom HaAliyah’ is een nationale feestdag in Israël op de tiende dag van de Hebreeuwse maand Nisan (maart / april) ter herinnering aan het binnengaan van het Joodse volk in het Land van Israël (Eretz Yisrael) zoals beschreven in de Hebreeuwse Bijbel. Wordt op scholen gevierd op de zevende dag van de maand Chesjwan (oktober / november). Officieel ingesteld door de Knesset in 2016 ter erkenning van de immigratie naar de Joodse staat als kernwaarde van de staat Israël en ter ere van de bijdrage van de Joodse immigranten aan de Israëlische samenleving. Het Land van Israël is een vertaling van ‘Eretz Yisrael’, een concept in de joodse traditie ten aanzien van een gebied/land in het oude Kanaän. Dit is gebaseerd op enkele teksten uit de Hebreeuwse Bijbel onder meer op die waarin God aan Abraham ‘een land’ voor zijn nakomelingen belooft. In de Bijbel zijn dat de Israëlieten, de zonen van Jakob die Israël genoemd wordt wanneer hij het land Kanaän betreedt. De onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël begint met een verwijzing naar Eretz Yisrael.

Sederavond of seideravond is een avond aan het begin van het zeven (in Israël) of acht (buiten Israël) dagen durende Pesachfeest, waarop joden uit de Haggada lezen, 4 glazen wijn (of druivensap) drinken en een feestelijke seder maaltijd gebruiken. De Haggada behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte. Seder (סדר) betekent letterlijk: volgorde of orde, omdat de gebruiken volgens een volgorde of orde worden uitgevoerd die eveneens in de Haggada staat. Haggada betekent: vertelling.

De Maaltijd
Seder betekent “orde”. De maaltijd wordt dan ook volgens een vaste orde gebruikt, die uit 15 stappen bestaat.[1] Op de tafel staat een seiderschotel met een aantal symbolische gerechten, en een schaal met drie matzes, die bedekt zijn met een doek.

   1. Handen wassen, waarbij de broge die normaliter wordt gezegd bij het wassen van de handen voor een maaltijd wordt weggelaten.
   2. Indopen van, de karpas, groene kruiden zoals peterselie en radijs, in zout water, waarbij een zegening wordt uitgesproken.
   3. De middelste matze van de drie onder de doek wordt in tweeën gebroken. De grootste van beide helften, afikomen genoemd, wordt verstopt. Aan het eind van de avond wordt die helft weer tevoorschijn gehaald en opgegeten. In gezinnen zijn verschillende tradities voor het verstoppen, soms doen de kinderen het, soms de ouders.
   4. Het eerste deel van de Haggada wordt gelezen. Elke deelnemer aan de maaltijd heeft een eigen boekje. Hierbij komen de vier vragen aan de orde, de tien plagen van Egpyte en het verhaal van de uittocht uit Egypte. De symboliek van de gerechten op de sederschotel en de matzes wordt uitgelegd. Er wordt een tweede glas wijn gedronken.
   5. Opnieuw worden de handen gewassen, ditmaal met het uitspreken van de zegening.
   6. De matzes worden gegeten, met de zegening voor het eten van brood en…
   7. de speciale zegening voor het eten van het ongerezen brood. Daarbij houdt het hoofd van het gezin alle drie de matzes met beide handen vast.[2]
   8. Het bittere kruid (maror) wordt in de zoete charoset gedoopt en gegeten.
   9. Er wordt een stukje matze met maror gegeten.
   10. De maaltijd wordt gegeten; een volledig feestmaal.
   11. De afikomen wordt gezocht en gegeten. Hierna wordt niets meer gegeten.
   12. De zegening na het eten.
   13. Een aantal psalmen wordt gezegd.
   14. Aan het eind van de maaltijd wenst iedereen elkaar geluk met de wens “volgend jaar in Jeruzalem”. Er worden nog wat bepaalde liederen gezongen.

   De seidermaaltijd wordt geopend met de Kidoesj, de zegening over een glas wijn. Daarna drinkt iedereen een eerste glas wijn.

Omertelling: Nisan 16 t/m Sivan 05  5782 17 april t/m  04 juni 2022
Het tellen van de dagen en weken van Pesach tot Sjavoeot, namelijk zeven weken.

Jom Hasjoa – (herdenking Shoa 2e wereldoorlog): Nisan 27  5782 = 28 april 2022

Maand Iyar (april mei)
Jom Hazikaron – (Herdenking voor gevallen Israëlische soldaten): Lyar 03  5782 = 04 mei 2022

Jom Haätsmaoet – (Onafhankelijkheidsdag van Israël): Lyar 04  5782 = 05 mei 2022

Jom Jeroesjalajiem – (Viering van de hereniging van Jeruzalem): Lyar 28  5782 = 29 mei 2022

Maand Tammoez (juni/juli)
Shiv’a Asar Betammoez – Rouwperiode: Tamuz 18 5782 = 17 juli 2022
Begin van de drie weken van rouw over de vernietiging van de 1e en 2e Tempel die eindigen met Tisja BeAv.

Maand Av (juli/augustus)
Tisja BeAv – Einde Rouwperiode:
Av 10  5782 = 07 augustus 2022

Maand Tishrei (september/oktober)
Rosh HaShana – Joodse Nieuwjaar: Tishrei 01  5782 = 26 september 2022
Twee dagen van inkeer en gebed. In de synagoge wordt op de sjofar geblazen.

Simchat Thora – Vreugde der Wet: Tishrei 22  5782 = 28 september 2022
Sjemini Atseret – Afsluiting Soekot
: Tishrei 22  5782 = 28 September 2022  (Dag 8)

Maand Chesjvan (oktober/november)
Sigd  – Feestdag van de Ethiopisch Joodse Gemeenschap: Chesjvan 29  5782 =  15 november 2022

Maand Kislev (november/december)
Chanoeka – Feest van het licht en herinwijding van de Tempel:
Kislev 25 t/m Tevet 02  5782 = 29 november t/m 06 december 2021