Natinonal Security Minister Itamar Ben-Gvir during a visit to the Temple Mount
Photo: Temple Mount administration

Nederlands + English

De minister van nationale veiligheid bezoekt de heilige plaats voor de tweede keer als lid van de regering van premier Benjamin Netanyahu. Dit is “een provocerende stap die wordt veroordeeld en een gevaarlijke en onaanvaardbare escalatie”, aldus het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir heeft zondagochtend een bezoek gebracht aan de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem.

Dit is Ben-Gvir’s tweede bezoek aan de Tempelberg als lid van de regering van premier Benjamin Netanyahu. Het leverde verontwaardiging op bij de Palestijnen en elders in de moslimwereld, waaronder Jordanië.

Dit is “een provocatieve stap die wordt veroordeeld, en een gevaarlijke en onaanvaardbare escalatie,” zei het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zei dat de “inval van Ben-Gvir op een vroeg tijdstip, als dieven, in de binnenplaatsen van de Al-Aqsa Moskee de realiteit niet zal veranderen en de Israëlische soevereiniteit erover niet kunnen afdwingen.”

Een woordvoerder van Hamas zei dat Israël de gevolgen zou dragen voor de “wrede aanval” van Ben-Gvir op de moskee en het riep de Palestijnen op om hun bezoeken op te voeren en “als een wal te staan tegenover alle pogingen om de moskee te verontreinigen en joods te maken.”

“Ik ben blij om naar de Tempelberg te gaan, de belangrijkste plaats voor het volk van Israël. Gezegd moet worden dat de politie hier prachtig werk verricht en opnieuw bewijst wie de eigenaar is in Jeruzalem. Alle dreigementen van Hamas zullen niet helpen, wij zijn de eigenaars van Jeruzalem en het hele land van Israël,” zei Ben-Gvir, kennelijk in reactie op recente dreigementen van Palestijnse terreurgroepen ter gelegenheid van Jeruzalemdag.

Het bezoek komt ook midden in een coalitieruzie over de begroting, waarbij ultraorthodoxe facties meer middelen eisen. Ben-Gvir, de leider van de extreem-rechtse partij Otzma Yehudit (“Jewish Power”), drong er bij de regering op aan “onze broeders in de Negev en de Galilea niet te vergeten”, verwijzend naar Israëli’s die in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever wonen.

“In de komende begroting moeten we investeren in de Negev en Galilea. Jeruzalem is onze ziel, de Negev en Galilea zijn onze ziel, we moeten investeren, we moeten er werkzaam zijn, we moeten eigenaar zijn van zowel de Negev als de Galilea, en de basis is de begroting,” benadrukte Ben-Gvir, die eerder heeft gedreigd de coalitie te verlaten als Netanyahu zijn eisen niet inwilligt.

***********************************

ENGLISH

The national security minister visits the holy site for the second time as a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government. This is “a provocative step that is condemned, and a dangerous and unacceptable escalation,” Jordan’s Foreign Ministry says.

National Security Minister Itamar Ben-Gvir on Sunday morning visited the Temple Mount in Jerusalem’s Old City.

This is Ben-Gvir’s second visit to the Temple Mount as a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government. It drew condemnation from Palestinians and elsewhere in the Muslim world, including Jordan.

This is “a provocative step that is condemned, and a dangerous and unacceptable escalation,” Jordan’s Foreign Ministry said.

A spokesman for Palestinian President Mahmoud Abbas said Ben-Gvir’s “incursion at an early hour, like thieves, into the Al-Aqsa Mosque courtyards will not change the reality and will not impose Israeli sovereignty over it.”

A Hamas spokesman said Israel would bear the consequences for Ben-Gvir’s “savage assault” on the mosque and it called on Palestinians to step up their visits and “stand as a rampart in the face of all attempts to defile it and make it Jewish.”

“Happy to go up to the Temple Mount, the most important place for the people of Israel. It should be said that the police are doing a wonderful job here and once again proving who owns the house in Jerusalem. All the threats of Hamas will not help, we are the owners of Jerusalem and the entire land of Israel,” Ben-Gvir said, apparently responding to recent threats made by Palestinian terrorist groups on the occasion of Jerusalem Day.

The visit also comes amid a Coalition row over the budget with ultra-Orthodox factions demanding more funds. Ben-Gvir, who is the leader of the far-right Otzma Yehudit (“Jewish Power”) party, urged the government to “remember our brothers in the Negev and the Galilee,” referring to Israelis living in the West Bank settlements.

“In the upcoming budget, we must invest in the Negev and the Galilee. Jerusalem is our soul, the Negev and the Galilee is our soul, we must invest, we must operate there, we must be the owners of both the Negev and the Galilee, and the basis is the budget,” Ben-Gvir, who has earlier threatened to leave the coalition unless Netanyahu met his demands, stressed.