Palestijnse relschoppers gooien stenen naar Israëlische veiligheidstroepen tijdens de heilige maand Ramadan bij het terrein van de al-Aqsa Moskee in Jeruzalem, 15 04-2022.

Palestinian rioters throw stones at Israeli security forces during the holy month of Ramadan at the al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem’s Old City, April 15, 2022. (Photo: Jamal Awad/Flash90)

Nederlands + English

Jordanië dagvaardt Israëlische ambassadeur na al-Aqsa geweld; Abraham Accords partners veroordelen Israël. De halfjaarlijkse Birkat HaKohanim trok maandag een kleinere menigte dan gewoonlijk met een paar duizend Joden die de Priesterlijke Zegening bij de Westelijke Muur bijwoonden in tegenstelling tot de gebruikelijke tienduizenden.

Bron: Allisrael Nieuws

De spanningen zijn hoog opgelopen door gewelddadigheden op de Tempelberg tijdens de Ramadan, de islamitische vastenmaand, en Pesach, een van de belangrijkste Joodse feestdagen. Vanwege het samenvallen van deze feestdagen heeft de politie besloten de zegeningsceremonie twee keer te laten plaatsvinden – op maandag en woensdag – om de mensenmassa’s bij elke ceremonie te beperken. De Priesterlijke Zegening wordt ook gehouden in de week van de Soekkot-vakantie.


Joodse gelovigen bedekken zich met gebedsmantels als ze bidden voor de Westelijke Muur, de heiligste gebedsplaats van het Jodendom, in de Oude Stad van Jeruzalem, tijdens de Aäronitische Benedictie (Birkat HaKohanim) tijdens Pesach, 18 april 2022. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Jordanië heeft vandaag de Israëlische plaatsvervangend ambassadeur Sami Abu Janeb ontboden met betrekking tot de “schendingen” van Israël op de Tempelberg. Jordanië is de beheerder van de al-Aqsa Moskee.

De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi zei dat Jordanië later deze week als gastheer zal optreden voor een spoedvergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga om de “Israëlische escalatie” te bespreken.

Vrijdag vonden er botsingen plaats bij de al-Aqsa Moskee toen honderden moslims vochten met de politie op het terrein. Op videobeelden was te zien dat moslims stenen hadden opgeslagen in de moskee en deze vrijdag naar joodse gelovigen bij de Westelijke Muur gooiden, wat de politie ertoe aanzette een inval te doen in het complex. De politie gebruikte traangas en verrichtte verschillende arrestaties.

De politie ging zondag opnieuw de compound binnen nadat ze moslims ervan verdachten plannen te beramen om niet-moslim bezoekers de toegang tot de site te ontzeggen. Sommigen gooiden stenen naar Israëlische bussen buiten de Oude Stad, waarbij verschillende passagiers gewond raakten.

Na deze incidenten hield de Israëlische premier Naftali Bennett een spoedeisende beveiligingsevaluatie en zei dat de Israëlische strijdkrachten de “vrije hand” hebben om de kalmte te bewaren.

“Het belangrijkste doel is om de veiligheid voor de burgers van Israël in het hele land te waarborgen. De veiligheidstroepen krijgen nog steeds de vrije hand van het politieke echelon voor elke maatregel om de veiligheid voor de burgers van Israël te waarborgen,” zei hij. “Wij werken enerzijds aan kalmte en treden anderzijds krachtig op tegen gewelddadige individuen. De veiligheidstroepen zijn klaar voor elk scenario.”

Het optreden van Israël leidde tot scherpe kritiek van verschillende naties, waaronder Israëls partners bij de Akkoorden van Abraham, de Palestijnse Autoriteit, Jordanië en Turkije.

“De VAE hebben vandaag de bestorming van de al-Aqsa Moskee door de Israëlische strijdkrachten scherp veroordeeld, waarbij een aantal burgers gewond is geraakt,” zei het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten in een verklaring, en benadrukte dat “de Israëlische autoriteiten het recht van de Palestijnen om hun religieuze rituelen te vervullen, moeten eerbiedigen en moeten stoppen met alle praktijken die de heiligheid van de al-Aqsa Moskee schenden.”

“Verder benadrukten de VAE de noodzaak om de rol van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië te respecteren in overeenstemming met het internationaal recht en de historische context en om het gezag van de Jeruzalemse organisatie die de zaken van de al-Aqsa Moskee beheert niet in gevaar te brengen,” vervolgde de verklaring.

Marokko gebruikte nog sterkere taal en noemde het incident een “inval van de Israëlische bezettingstroepen in de al-Aqsa Moskee, hun sluiting van de poorten en hun agressie tegen ongewapende aanbidders in de moskee”.

De verklaring vervolgde dat zij “van mening is dat deze flagrante agressie en opzettelijke provocatie tijdens de heilige maand Ramadan de haat en het extremisme alleen maar zal aanwakkeren, en de kansen op een hervatting van het vredesproces in de regio tot nul zal reduceren”.

Ook de Verenigde Staten uitten hun bezorgdheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verklaring uitgegeven waarin alle partijen worden opgeroepen “terughoudendheid te betrachten, provocerende acties en retoriek te vermijden, en de historische status quo op de Haram al-Sharif/Tempelberg te handhaven”.

“Wij dringen er bij Palestijnse en Israëlische functionarissen op aan samen te werken om de spanningen te verminderen en de veiligheid van iedereen te waarborgen”, aldus de verklaring. “Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de ontwikkelingen op de voet en zal in nauw contact blijven met hoge Israëlische en Palestijnse functionarissen om te trachten de spanningen te deëscaleren.

 

ENGLISH

Jordan summons Israeli ambassador after al-Aqsa violence; Abraham Accords partners condemn Israel. The semi-annual Birkat HaKohanim drew a smaller crowd than usual on Monday with a few thousand Jews attending the Priestly Blessing at the Western Wall as opposed to the usual tens of thousands.

Source: Allisrael News

Tensions have been simmering due to violence that has taken place on the Temple Mount during Ramadan, the Muslim fasting month, and Passover, one of the high Jewish holidays. Because of this convergence of holidays, police decided that the Blessing ceremony take place twice – on Monday and Wednesday – in order to facilitate smaller crowds at each one. The Priestly Blessing also is held during the week of the Sukkot holiday.


Jewish worshippers cover themselves with prayer shawls as they pray in front of the Western Wall, Judaism’s holiest prayer site, in Jerusalem’s Old City, during the Aaronic Benediction (Birkat HaKohanim) during Passover, April 18, 2022. (Photo: Yonatan Sindel/Flash90)

Jordan summoned Israeli Deputy Ambassador Sami Abu Janeb today over Israel’s “violations” on the Temple Mount. Jordan is the custodian of the al-Aqsa Mosque compound.

Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi said Jordan will host an emergency meeting of Arab League foreign ministers later this week to discuss the “Israeli escalation.”

Clashes occurred at al-Aqsa Mosque on Friday when hundreds of Muslims fought with police at the site. Videos from the scene showed Muslims had stored rocks in the mosque and threw them at Jewish worshippers at the Western Wall on Friday prompting police to raid the compound. Police used tear gas and made several arrests.

Police entered the compound again on Sunday after suspecting Muslims of planning to block non-Muslim visitors to the site. Some threw rocks at Israeli buses outside the Old City, wounding several passengers.

Following these incidents, Israeli Prime Minister Naftali Bennett held an emergency security assessment and said Israeli forces have a “free hand” to maintain calm.

“The main goal is to ensure security for the citizens of Israel throughout the country. The security forces are continuing to receive a free hand from the political echelon for any measure to ensure security for the citizens of Israel,” he said. “We are working to calm things down on the one hand and are taking vigorous action against violent individuals on the other. The security forces are ready for any scenario.”

Israel’s actions drew sharp criticism from several nations including Israel’s Abraham Accords partners, the Palestinian Authority, Jordan and Turkey.

“The UAE strongly condemned today Israeli forces’ storming of al-Aqsa Mosque, which resulted in the injury of a number of civilians,” the United Arab Emirates’ Foreign Ministry said in a statement, stressing that “Israeli authorities should respect the right of Palestinians to practice their religious rites and halt any practices that violate the sanctity of al-Aqsa Mosque.”

“Furthermore, the UAE underscored the need to respect the custodial role of the Hashemite Kingdom of Jordan in accordance with international law and the historical context at hand and not to compromise the authority of the Jerusalem endowment that manages the affairs of al-Aqsa Mosque,” the statement continued.

Morocco used even stronger language calling the incident an “incursion by Israeli occupation forces into the al-Aqsa Mosque, their closure of its gates and their aggression against unarmed worshipers in the mosque compound.”

The statement continued that it “believes that this flagrant aggression and deliberate provocation during the holy month of Ramadan will only inflame hatred and extremism, and reduce to nothing the chances of any relaunch of a peace process in the region.”

The United States also expressed concern. The State Department issued a statement calling on all sides “to exercise restraint, avoid provocative actions and rhetoric, and preserve the historic status quo on the Haram al-Sharif/Temple Mount.”

“We urge Palestinian and Israeli officials to work cooperatively to lower tensions and ensure the safety of everyone,” the statement noted. “The State Department is closely following developments and will continue to be in close contact with senior Israeli and Palestinian officials to seek to deescalate tensions.”