Ramon Airport Eilat, Youtube

Nederlands+ English

Regeringsvertegenwoordigers en opiniemakers in Jordanië zijn boos op de Palestijnse Autoriteit. Die laatste is akkoord gegaan met een besluit van Israël over vliegtickets voor Palestijnen.

Door: Jonet

Voorheen was het voor Palestijnen van de West Bank niet mogelijk om in Israël het vliegtuig naar het buitenland te pakken. In plaats daarvan moesten ze naar Jordanië rijden en vanuit Amman vliegen. Israël maakt het nu voor hen mogelijk om te vliegen vanaf Eilat, wat ook bijdraagt in de normalisatie van de betrekkingen met de PA. Jordanië is echter furieus en voelt zich verraden.

Vliegbesluit
Niet-Israëlische Arabieren mogen voortaan vliegen via het nieuwe Ramon Airport nabij Eilat. Dat heeft de Israëlische regering besloten. Daardoor wordt het voor burgers uit de gebieden die worden bestuurd door de PA minder moeilijk om naar het buitenland te vliegen. Tot voor kort moesten ze dan naar Amman, een reis die lang kan duren vanwege de oversteek over de streng bewaakte grens. Ook is het duurder om via Jordanië te vliegen, want vliegtickets in Israël zijn vaak goedkoper. De PA van de Palestijnse president Mahmud Abbas heeft het besluit van Israël geaccepteerd.

Jordaniërs boos
Deze normalisatie op het gebied van de burgerluchtvaart tussen Israël en de PA wordt verre van toegejuicht door Jordanië, dat jarenlang geld heeft verdiend aan Palestijnen die via Amman vliegen. De Jordaanse minister van Toerisme eist dat de Jordaanse paspoorten Palestijnen die via Ramon Airport reizen, worden ingetrokken (een aantal bewoners van de PA-gebieden heeft dergelijke paspoorten). En de Jordaanse parlementariër Khalil Attieh dreigde dat elke niet-Israëlische Arabier die Ramon Airport gebruikt, de toegang tot Jordanië zou moeten worden ontzegd.

Abdullah aan zet
Op Twitter schreven Jordaanse activisten: ‘Palestijnse normalisatie met Israël is verraad’. Waarop pro-Israël-twitteraars hen erop wezen dat Jordanië sinds 1994 een vredesverdrag heeft met Israël en de normalisatie in de betrekkingen tussen Israël en de PA juist zou moeten toejuichen. De PA beweegt niet en Israël heeft ook nog niet op de commotie gereageerd. Het laatste woord is aan de Jordaanse koning Abdullah II. Hij is in feite de heerser van het land, dat een door hem een gecontroleerde democratie heeft. Mocht de vorst op de woede ingaan, dan kunnen Palestijnen op de West Bank het in Jordanië moeilijk krijgen.

ENGLISH

Government representatives and opinion makers in Jordan are angry with the Palestinian Authority. The latter has agreed to a decision by Israel on airline tickets for Palestinians.

By: Jonet

Previously, it was not possible for Palestinians from the West Bank to catch a plane abroad in Israel. Instead, they had to drive to Jordan and fly from Amman. Israel now makes it possible for them to fly from Eilat, which also contributes to the normalization of relations with the PA. Jordan, however, is furious and feels betrayed.

Flight Decision
Non-Israeli Arabs will now be allowed to fly through the new Ramon Airport near Eilat. This has been decided by the Israeli government. This will make it less difficult for citizens from areas governed by the PA to fly abroad. Until recently, they had to go to Amman, a trip that can take a long time because of the crossing of the strictly guarded border. It is also more expensive to fly via Jordan, as airfare in Israel is often cheaper. The PA of Palestinian President Mahmud Abbas has accepted Israel’s decision.

Jordanians angry
This normalization in the area of civil aviation between Israel and the PA is far from welcomed by Jordan, which for years has made money from Palestinians flying via Amman. Jordan’s minister of tourism is demanding that Jordanian passports be revoked Palestinians traveling through Ramon Airport (a number of PA residents have such passports). And Jordanian parliamentarian Khalil Attieh threatened that any non-Israeli Arab using Ramon Airport should be denied entry into Jordan.

Abdullah on the move
On Twitter, Jordanian activists wrote, “Palestinian normalization with Israel is treason. To which pro-Israel twitterers pointed out to them that Jordan has had a peace treaty with Israel since 1994 and should actually welcome normalization in relations between Israel and the PA. The PA is not moving, nor has Israel yet responded to the commotion. The final word is up to Jordan’s King Abdullah II. He is in fact the ruler of the country, which has a democracy controlled by him. Should the monarch respond to the outrage, Palestinians in the West Bank may have a hard time in Jordan.