Al-Maghtas ligt aan de overkant van river in  Jordanie
Al-Maghtas is across the Jordan River in Jordan.

Nederlands + English

Het land Jordanië heeft nieuwe plannen bekendgemaakt om een miljoen christenen naar de plaats te lokken waar Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt.

Door: CBN News

De Jordaanse regering zal het gebied “Bethanië achter de Jordaan” ontwikkelen als een plaats waar christenen de 2000ste verjaardag van de doop van Christus kunnen bezoeken en aanbidden.

De plaats Al-Maghtas ligt 50 km ten westen van Amman, de hoofdstad van Jordanië, en wordt genoemd in het evangelie van Johannes, waar Johannes de Doper verklaart dat Jezus “het Lam van God is dat de zonden van de wereld wegneemt”. Al-Maghtas ligt tegenover Jericho.

“De buitengewone weerklank van dit landschap… en de betekenis van die gebeurtenis in de menselijke geschiedenis raken je tot in je ziel,” zei John Booth, voorzitter van de Britse National Gallery, die een planningsbijeenkomst voor de locatie bijwoonde.

Het zesjarige bouwplan zal 300 miljoen dollar kosten en er komt een nieuwe toeristenstad naast de site, die in 2015 werd aangewezen als UNESCO-werelderfgoed.

“We wilden pelgrims een kans bieden om kwaliteitsvolle tijd door te brengen op de plaats van de doop, met respect voor de spiritualiteit en de voorwaarden van het UNESCO-werelderfgoed,” zei Sam Murad, voorzitter van de nieuwe stichting die door de regering werd opgericht.


Al-Maghtas ligt aan de overkant van de Jordaan in Jodanie

 

“We hebben gekozen voor een bijbels dorpsthema dat een 2000 jaar oude ervaring probeert na te bootsen,” voegde hij eraan toe.

Archeologische vondsten uit het midden van de vorige eeuw hebben ruïnes blootgelegd van kerken, doopvijvers en grotten die aantonen dat het al in de vierde eeuw een christelijk bedevaartsoord was, meldt Reuters.

Maar in het eens ongerepte landschap staan nu een paar ongerepte kerken en gebouwen.

De huidige plannen voor de locatie, die zijn goedgekeurd door de Jordaanse koning Abdullah II, zijn een poging om de locatie en haar oude geschiedenis te behouden.

“Wij zullen tenten in Arabische stijl leveren en alle sanitaire voorzieningen die voor een authentiek gevoel zullen zorgen,” zei Murad. “Dit stelt ons in staat om in overeenstemming te zijn met het thema en tegelijkertijd huisvesting te bieden tegen redelijke kosten voor pelgrims die spirituele tijd willen doorbrengen op deze heilige locatie.”

Modernere attracties zoals restaurants, souvenirwinkels, wandelpaden en botanische tuinen zullen aan de rand van de doopplaats liggen.

“We hebben het over rustieke stenen en kiezels in architectonische ontwerpen die de ongerepte natuur van de plaats behouden en ervoor zorgen dat de heiligheid en spiritualiteit die 2000 jaar geleden bestonden, niet worden vertrapt door enige ontwikkeling,” vertelde Kamel Mahadin een architect aan de outlet. “We hebben het niet over een high-tech landschap.”

De eerste fase van het project moet in 2023 klaar zijn en het hele project in 2029, de 2000-jarige verjaardag van de doop van Jezus in de Jordaan.

De eerste fase zal 15 miljoen dollar kosten en tegen de voltooiing van het project zal het naar verwachting 100 miljoen dollar kosten, meldt Religion News Service.

“Ons eerste doel is om de behoeften voor de eerste fase bijeen te brengen, zodat de mensen kunnen zien en voelen wat wij van plan zijn te doen,” vertelde Murad.

Negen geloofsorganisaties zullen een plaats mogen bouwen om pelgrims naar de doopplaats te verwelkomen, waaronder de Baptist World Alliance die de leiding zal hebben over de bouw van de Baptistenpost in Bethanië voorbij de Jordaan.

*******************************************

********************************************

ENGLISH

The country of Jordan has unveiled new plans to draw one million Christians to the site that’s believed to be the place Jesus was baptized by John the Baptist.

The Jordanian government will develop the “Bethany beyond the Jordan” area as a site for Christians to visit and worship for the 2,000th anniversary of the baptism of Christ.

The site Al-Maghtas lies 31 miles west of Amman, the capital of Jordan, and is mentioned in the Gospel of John in the account where John the Baptist declares Jesus to be “the Lamb of God who takes away the sins of the world.” Al-Maghtas is located opposite Jericho.

“The extraordinary resonance of this landscape… and the significance of that event in human history shakes you to the core,” said John Booth, chairman of Britain’s National Gallery, who attended a planning event for the site.

The six-year building plan will cost $300 million and a new tourist city will be located adjacent to the site, which was designated as a UNESCO World Heritage site in 2015.

“We wanted to provide pilgrims a chance to be able to spend quality time at the location of the baptism while respecting its spirituality and the UNESCO World Heritage Site conditions,” said Sam Murad, chair of the new foundation created by the government.

 

Al-Maghtas is across the Jordan River in Jordan.

“We decided on a biblical village theme that attempts to recreate a 2,000-year-old experience,” he added.

Archaeological discoveries that date back to the mid-1900s have uncovered ruins of churches, baptismal pools, and caves that show it was a Christian pilgrimage site as early as the fourth century, Reuters reports.

But the once untouched landscape is now home to a few unregulated churches and buildings.

The current site plans, which are approved by Jordanian King Abdullah II, are an attempt to preserve the site and its ancient history.

“We will supply Arab-style tents and all sanitary services that will provide an authentic feeling,” said Murad. “This allows us to be in concert with the theme yet at the same time provide housing at reasonable costs for pilgrims who want to spend spiritual time at this sacred location.”

More modern attractions like restaurants, souvenir shops, walking trails, and botanical gardens will lie on the outskirts of the baptismal site.

“We are talking about rustic stones and pebbles in architectural designs that preserve the place’s pristine nature and ensure that the sanctity and spirituality that existed 2,000 years ago are not trampled on by any development,” Kamel Mahadin an architect told the outlet. “We are not talking about a high-tech landscape.”

The first phase of the project is set to be completed by 2023 and the entire project by 2029, which is the 2,000-year anniversary of when Jesus was baptized in the Jordan River.

The initial phase will cost $15 million and by the completion of the project it is projected to cost as much as $100 million, Religion News Service reports.

“Our initial goal is to raise the needs for the first phase so that people can see and feel what we plan to do,” Murad told the outlet.

Nine faith organizations will be allowed to build a place to welcome pilgrims to the baptism site including the Baptist World Alliance which will be in charge of constructing the Baptist outpost in Bethany beyond the Jordan.