Anne Graham Lotz tijdens TBN’s The Rosenberg Report 
Anne Graham Lotz on TBN’s The Rosenberg Report (Photo: Screenshot)

Nederlands + English

Profetische ’tekenen’ waarschuwen ons om er klaar voor te zijn en Hem te verwachten, zegt Anne Graham Lotz.

Door All Israel News

Terwijl het kwaad zich over de hele wereld verspreidt – zelfs te midden van de profetische wedergeboorte van Israël – zou de Opname (harpazo) van de Kerk in de komende jaren kunnen plaatsvinden?

Anne Graham Lotz, een auteur en een internationaal bekende bijbelleraar, is er sterk van overtuigd dat zij deel uitmaakt van de generatie die de Opname met eigen ogen zal zien plaatsvinden.

In een gesprek met Joel Rosenberg, gastheer van ‘The Rosenberg Report op TBN en hoofdredacteur van All Israel News bekende Graham Lotz dat “de Heer me pas 10 of 12 jaar geleden vrij gemaakt om hierover te gaan spreken”.

Joel Rosenberg interviewt Anne Graham Lotz op TBN’s The Rosenberg Report (Foto: Screenshot)

Anne is de dochter van Billy en Ruth Graham. Ze werd geboren op 21 mei 1948, hetzelfde jaar dat de Joodse Staat werd opgericht. Hoewel ze werd opgevoed door de grootste evangelist sinds de apostel Paulus en haar moeder een ongelooflijke bijbellerares was, zegt Anne dat dit niet noodzakelijk betekende dat ze een trouwe volgeling van Jezus zou worden.

“Het is niet omdat ik Billy Grahams dochter ben dat ik een kind van God ben,” zei Graham Lotz. Tot op de dag van vandaag herinnert ze zich het moment waarop ze Jezus op jonge leeftijd in haar leven verwelkomde.

“Ik was een klein meisje. Het was Goede Vrijdag en ik had een afbeelding van Jezus op televisie gezien. En ik wist dat Hij voor mij gestorven was. Dus ik ging op mijn knieën, vertelde Hem dat ik spijt had van alle verkeerde dingen die ik had gedaan, vroeg Hem om me te vergeven en in mijn hart te komen,” onthulde Anne.

“Toen ik wat ouder werd, werd ik me bewust van de geboorte van de wedergeboorte van Israël op 14 mei 1948. Dus precies een week later… Ik werd geboren op de volgende vrijdag,” zei ze.

Joel Rosenberg interviewt Anne Graham Lotz op TBN’s The Rosenberg Report (Foto: Screenshot)

Graham Lotz geeft toe dat ze zich altijd “erg verbonden heeft gevoeld met Israël”.

Ze verwees naar het Bijbelgedeelte, Matteüs 24, waarin Jezus de wedergeboorte van Israël beschreef als een “vijgenboom” waarvan de bladeren weer zouden bloeien aan het Einde der Dagen voor de Opname.

Graham Lotz vervolgde: “Hij zei niet dat deze generatie dit niet zouden kunnen weten. Hij gaf ons namelijk genoeg tekenen zodat deze generatie het wel degelijk kunnen weten. En dus, generaties en de Schrift – en je kunt me corrigeren als ik het mis heb – maar 20 jaar, 40 jaar of 80 jaar… Maar als het 80 jaar is, dus, en ik ben 75, dan denk ik dat we in de komende vijf jaar misschien de terugkeer van Jezus zullen zien, want Hij zei dat de generatie die de geboorte van Israël weer ziet, de vijgenboom ziet opkomen.”

“Ik heb die sterke overtuiging dat ik tot de laatste generatie behoor,” benadrukte ze.

Graham Lotz bezocht Jeruzalem met een delegatie van 100 vrouwen die ze rondleidde als onderdeel van een rondreis door het Heilige Land en Jordanië. In haar interview met The Rosenberg Report benadrukte ze dat wanneer de Opname plaatsvindt, men al wedergeboren moet zijn en gereed om Jezus Christus te ontmoeten, omdat er geen tijd zal zijn om zich alsnog voor te bereiden.

“Er is geen moment, geen nanoseconde om je voor te bereiden. Je moet er klaar voor zijn”, benadrukte ze. “Het is zeer belangrijk dat we een juiste geloofsbelijdenis hebben, in alles, als de inwoning van de Heilige Geest, dat we wedergeboren zijn vanuit Gods standpunt, dat Hij het zegel van de Heilige Geest in ons ziet, omdat we zijn naar het kruis zijn geweest om onze zonden te belijden, we hebben God verteld dat het ons spijt.”

Op de vraag van Rosenberg of zij gelooft dat er hoop is voor de wereld om nog een Grote Opwekking te ervaren voordat het oordeel komt, antwoordde Anne: “Absoluut.”

“Prijs God dat God van iedereen houdt en Hij heeft Jezus gestuurd om aan het kruis te sterven om mensen tot geloof te brengen zodat ze gered zouden worden van hun straf voor hun zonde,” zei ze.


TBN’s The Rosenberg Report (Foto: Screenshot)

Optimistisch voegde ze eraan toe: “Ik geloof dat er na de Opname een wereldwijd ontwaken en opwekking zal zijn. Mensen die zijn achtergebleven krijgen het plotseling door en ze stellen hun geloof in Jezus.”

Mis niet de volledige aflevering van Joels exclusieve en openhartige gesprek met Anne Graham Lotz.

The Rosenberg Report wordt uitgezonden op donderdagavond om 21.00 uur EST – en zaterdagavond om 21.30 uur EST – op het Trinity Broadcasting Network (TBN).

Ga voor meer informatie over de show – en om eerdere shows te bekijken – naar www.RosenbergReport.TV.

 

*****************************************

ENGLISH

Prophetic ‘signs’ warn us to be ready and to expect Him, says Anne Graham Lotz

By All Israel News

As evil is spreading around the globe – even amid the prophetic rebirth of Israel – could the Rapture of the Church happen in the next few years?

Anne Graham Lotz, an author and an internationally-renowned Bible teacher, is strongly convinced that she is part of the generation that will see the Rapture take place with her own eyes.

In a conversation with Joel Rosenberg, host of THE ROSENBERG REPORT on TBN and Editor-in-Chief of ALL ISRAEL NEWS, Graham Lotz confessed that “it wasn’t until maybe 10 or 12 years ago that the Lord set me free to start speaking about it,”

Joel Rosenberg interviews Anne Graham Lotz on TBN’s The Rosenberg Report (Photo: Screenshot)

Anne is the daughter of Billy and Ruth Graham. She was born on May 21, 1948, the same year the Jewish State was established. Even though she was raised by the greatest Evangelist since the Apostle Paul and her mother was an incredible Bible teacher, Anne says it didn’t necessarily mean she would become a strong follower of Jesus.

“Just because I’m Billy Graham’s daughter doesn’t mean I’m a child of God,” Graham Lotz said. To this day, she still remembers the moment in which she welcomed Jesus into her life at a young age.

“I was a little girl. It was Good Friday and I’d seen a picture about Jesus on television. And I knew that He died for me. So I got down on my knees, told Him I was sorry for all the wrong things I’d done, asked Him to forgive me, come into my heart,” Anne revealed.

“As I got a little bit older, I became aware of the birth of the rebirth of Israel on May 14th, 1948. So exactly one week later… I was born on the next Friday,” she said.

Joel Rosenberg interviews Anne Graham Lotz on TBN’s The Rosenberg Report (Photo: Screenshot)

Graham Lotz admits she always “felt very entwined with Israel.”

She referenced the scripture, Matthew 24, in which Jesus described Israel as a “fig tree” whose leaves would blossom again at the End of Days before the Rapture.

“He said when it puts forth leaves, then that generation that sees things that take place will be the last. And He was speaking several days before and referred to Israel as the fig tree, and in the Old Testament is referred to as a fig tree,” Anne explained. “So, I believe it’s a parable about the nation of Israel; that she was dormant for almost 2,000 years – May 14, 1948, that she put forth leaves. She was declared a nation by the United Nations and reborn. And we saw the fig tree come to life.”

Jesus said that the generation that sees that will be the last, but He gave no specific time – the day or the hour – when it will happen.

Graham Lotz continued, “He didn’t say you couldn’t know the generation because He gave us enough signs so that we could know the generation. And so, generations and scripture – and you can correct me if I’m wrong – but 20 years, 40 years or 80 years… But if it’s 80, so, and I’m 75, I think in the next five years we may be seeing the return of Jesus, because He said the generation that sees that birth of Israel again, the fig tree putting forth.”

“I have had that strong compulsion that I’m in the last generation,” she stressed.

Graham Lotz was visiting Jerusalem with a delegation of 100 women she was leading as part of a tour to the Holy Land and Jordan. In her interview for THE ROSENBERG REPORT, she emphasized that when the Rapture takes place, one must already be born again and ready to meet Jesus Christ, as there will be no time to get ready.

“There’s no moment, no nanosecond to get ready. You have to be ready,” she stressed. “So it’s very important that we have a profession of faith, but all within it, which is the indwelling of the Holy Spirit that we have been born again from God’s point of view, that He sees the seal of the Holy Spirit within us because we’ve been to the cross, we’ve confessed our sin, we’ve told God we’re sorry.”

When asked by Rosenberg if she believes there is hope for America to experience another Great Awakening before judgment comes, Anne replied: “Absolutely.”

“Praise God that God loves everyone, and He’s sent Jesus to die on the cross to bring people to faith so that they would be saved from their penalty for their sin,” she said.

TBN’s The Rosenberg Report (Photo: Screenshot)
Optimistically, she added, “I believe after the Rapture, there’s going to be a worldwide awakening and revival. People that have been left behind suddenly get it and they put their faith in Jesus.”

Don’t miss the full episode of Joel’s exclusive and candid conversation with Anne Graham Lotz.

THE ROSENBERG REPORT airs Thursday nights at 9 p.m. EST – and Saturday nights at 9:30 p.m. EST – on the Trinity Broadcasting Network (TBN).

To learn more about the show – and watch past shows – go to www.RosenbergReport.TV.