Salim Zaidan, directeur van House of Hope in Beit Jala (Foto: ALL ARAB NEWS)

Nederlands + English

BEIT JALA – Op een druk kruispunt dat Beit Jala scheidt van de grotere, uitgestrekte stad Bethlehem en ingeklemd naast een shoarmawinkel bevindt zich een onopvallende en bescheiden winkelpui die overgaat in een oase van hoop waar een organisatie Jezus centraal stelt in haar werk.

Door: Allisraelnews – Nicole Jansezian

House of Hope is een school en woonruimte voor blinden en anderen met speciale behoeften. Het is een bediening die een thuis onderwijs en natuurlijk hoop biedt aan Palestijnse volwassenen met speciale behoeften.

Begonnen in 1963, is de organisatie 57 jaar lang de gemeenschap blijven dienen. Een blinde Palestijnse christelijke vrouw – Aunty May genaamd – startte het tehuis na jarenlang voor kwetsbare jongeren te hebben gezorgd. Deze bediening wordt sindsdien ondersteund door donaties en enkele inkomsten genererende ondernemingen.

House of Hope heeft ruimte voor 12 personen met speciale behoeften om op het terrein te wonen. Ze gaan een keer per maand een weekend naar hun familie, maar willen graag terugkeren naar de warme omgeving waar ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen.

Directeur Salim Zaidan vertelde aan ALL ARAB NEWS dat hij op die dagen eerder aan het werk gaat – omdat het huis leeg aanvoelt zonder de studenten.

“Ik wacht hier op hen om 7 uur ’s ochtends op de maandag dat ze terugkomen,” zei hij.

House of Hope in Beit Jala (Foto: ALL ARAB NEWS)

Zaidan, een gepensioneerde leraar, was niet op zoek naar dit soort werk en aarzelde bij het idee toen iemand hem vertelde dat de functie van directeur beschikbaar was.

“Ik weet niet hoe ik met blinden en met mensen die speciale behoeften hebben moet werken”, herinnert hij zich.

Maar na het bijwonen van een kersttoneelstuk waar hij de bewoners van House of Hope zag zingen, acteren en uit de Bijbel voorlezen, was hij ontroerd.

“Ik moest huilen toen ik het zag. Ik heb gehuild en gehuild”, zei hij.

Zijn vrouw drong er bij hem op aan om het eens te proberen – en binnen korte tijd nadat hij de baan had aangenomen, zei Zaidan dat hij voelde dat dit zijn thuis was.

En nu is hij ook advocaat geworden.

In veel Arabische samenlevingen worden mensen met een handicap vaak gestigmatiseerd. Zaidan zei dat hij gelooft dat deze mentaliteit moet veranderen.

“Deze mensen zijn zoals alle mensen”, zei hij.

In een poging om bewustzijn en verandering in de Palestijnse samenleving te brengen in de manier waarop mensen de wereld van handicaps benaderen, spreekt Zaidan op scholen en nodigt hij anderen uit om op bezoek te komen en uit de eerste hand te leren over de bewoners met uitdagingen.

House of Hope in Beit Jala (Foto: ALL ARAB NEWS)

JEZUS IN HET CENTRUM HOUDEN

Hoewel sommige bewoners moslim zijn, functioneert de organisatie als een christelijke entiteit en is ze zeer open in haar taal en acties als het gaat om haar geloof. Het huis wordt gerund als een christelijke organisatie – en is “voor God, niet voor iemand anders”, zei Zaidan.

“Jezus zei dat de gezonden geen dokter nodig hebben, maar de zieken,” zei Zaidan over haar missie. “We zijn een christelijke organisatie. We geloven dat als we bidden en als we vanuit de Bijbel spreken, God ons huis zal zegenen.”

Er zijn kamers voor 12 bewoners die 24/7 zorg krijgen plus scholing en een bestemming. Hun dagelijkse schema begint met Bijbelstudie en aanbidding – en gebed speelt een groot deel van de dag een rol.

In de twee fabrieken op het terrein maken de blinde studenten bezems en de anderen maken producten van olijfhout. De verkoop van beide helpt de organisatie te ondersteunen.

House of Hope heeft ook een bescheiden gastenverblijf waar bezoekers kunnen verblijven.

Als ze niet in House of Hope zouden wonen, zouden de vooruitzichten voor de toekomst van deze bewoners nogal laag zijn. Een wijdverbreid gebrek aan beschikbaarheid van diensten voor mensen met een handicap in de Palestijnse gebieden – en gebrek aan ondersteuning door hun families – maakt organisaties zoals House of Hope zo belangrijk.

House of Hope in Beit Jala (Foto: ALL ARAB NEWS)

De bewoners leren rekenen, aardrijkskunde en lezen – en blinden leren de Bijbel in braille lezen. Ze leren ook allemaal vaardigheden voor het dagelijkse leven, te beginnen met het opmaken van hun bedden in de ochtend en het bereiden van eten. Sommige bewoners hebben het syndroom van Down of andere cognitieve problemen.

In een klaslokaal zongen blinde leerlingen ‘This is the Day that the Lord has Made’ in zowel het Arabisch als het Engels.

Zaidan zei dat zijn belangrijkste rol bij House of Hope die van een bediende is – en een fondsenwerver. House of Hope voorziet in voedsel, kleding en medische behoeften van de bewoners. De medische kosten stijgen zelfs naarmate de bewoners ouder worden en hun uitdagingen complexer worden, merkte Zaidan op. De gezinnen betalen een klein bedrag dat de kosten eigenlijk niet dekt – en soms betalen ze helemaal niet.

Het ministerie is onlangs begonnen met een project om zonnepanelen te installeren om geld te besparen op elektriciteit en is bezig met het aanleggen van een tuin zodat de bewoners hun eigen producten kunnen verbouwen.

Zaidan werkt samen met andere christelijke organisaties in wat ze kunnen doen om te helpen. Als een extraverte patriarch in de gemeenschap en lange tijd leider van Palestijnse padvinders, verzamelt Zaidan altijd goederen voor het huis terwijl hij zijn rondes maakt. Mensen en bedrijven doneren voedsel, kleding, koffie en nog veel meer.

Maar het zijn de huur en salarissen die hij moeilijk kan betalen, zei Zaidan.

‘Ik kan gratis koffie krijgen, maar ik kan de salarissen of de elektriciteitsrekening niet betalen’, zei hij.

Zoals bij zoveel andere organisaties, had de COVID-19-pandemie een negatieve impact op House of Hope, dat sterk afhankelijk is van donaties. Vrijwilligers uit het buitenland zijn ook welkom.

Maar gewoon door de faciliteit te lopen – en interactie te hebben met de studenten – wordt duidelijk dat de liefde en steun voor de bewoners niet is afgenomen. De leraren en huisouders behandelen de bewoners met respect en zetten zich in voor hun succes.

Hoewel het enorm uitdagend is, is het een eenvoudige formule: “We houden Jezus centraal”, zei Zaidan.

Klik hier om te luisteren naar een interview met Salim Zaidan door de christelijke journalist Paul Calvert.

 

House of Hope biedt kritische diensten aan volwassenen die blind zijn of andere speciale behoeften hebben.
Help deze mensen alstublieft en doneer. Dank u.

House of Hope

 

 

***************************************************

 Salim Zaidan, director of House of Hope in Beit Jala (Photo: ALL ARAB NEWS)

ENGLISH

BEIT JALA—At a busy corner intersection that separates Beit Jala and the larger, sprawling city of Bethlehem and wedged next to a shawarma shop is a nondescript and humble storefront which spills into an oasis of hope where an organization keeps Jesus at the center of its work.

By Allisraelnews – Nicole Jansezian

A school and residential quarters for the blind and others with special needs, House of Hope is a ministry that provides a home, education and, of course, hope to Palestinian adults with special needs.

Begun in 1963, the organization has continued to serve the community for 57 years. A blind Palestinian Christian woman – called Aunty May – started the home after having cared for vulnerable young people for years. The ministry has been sustained through donations and some revenue-making ventures ever since then.

House of Hope has space for 12 people with special needs to live on site. They go home to their families once a month for the weekend, but are eager to return to the warm environment where they spend most of their time.

Director Salim Zaidan told ALL ARAB NEWS that he gets to work earlier on those days – because the house feels empty without the students there.

“I am here waiting for them at 7 a.m. on the Monday they are coming back,” he said.

House of Hope in Beit Jala (Photo: ALL ARAB NEWS)

A retired educator, Zaidan was not looking for this kind of work and balked at the idea when someone told him the director position was available.

“I don’t know how to work with the blind and special needs,” he recalled saying.

But after attending a Christmas play where he saw the House of Hope residents singing, acting and reading from the Bible, he was moved.

“I cried when I saw it. I cried and cried,” he said.

His wife urged him to give it a try – and within a short time after taking the job, Zaidan said he felt this was his home.

And now he has become an advocate as well.

In many Arab societies, people with disabilities are often stigmatized. Zaidan said he believes that this mindset needs to change.

“These people are like all people,” he said.

In an effort to bring awareness and change in Palestinian society in people’s approach to the world of disabilities, Zaidan speaks at schools and invites others to come visit and to learn firsthand about the residents with challenges.

House of Hope in Beit Jala (Photo: ALL ARAB NEWS)

KEEPING JESUS AT THE CENTER

Though some of the residents are Muslim, the organization functions as a Christian entity and is very open in its language and actions when it comes to its faith. The house is run as a Christian organization – and is “for God, not for anybody else,” Zaidan said.

“Jesus said the healthy don’t need a doctor, but the sick,” Zaidan said of its mission. “We are a Christian organization. We believe if we pray and if we speak the Bible, God will bless our home.”

There are rooms for 12 residents who receive 24/7 care plus schooling and a vocation. Their daily schedule begins with Bible study and worship – and prayer factors into much of the day.

At the two factories on the compound, the blind students make brooms and the others make olive wood products. Sales from both help support the organization.

The House of Hope also operates a humble guesthouse where visitors can stay.

If they weren’t living at House of Hope, prospects for the future of these residents would be rather low. A widespread lack of availability of services for people with disabilities in the Palestinian territories – and lack of support for their families – makes organizations such as House of Hope so critical.

House of Hope in Beit Jala (Photo: ALL ARAB NEWS)

The residents learn math, geography and reading – and those who are blind learn to read the Bible in Braille. They are also all taught life skills beginning with making their beds in the morning and preparing food. Some of the residents have Down syndrome or other cognitive challenges.

In one classroom, blind students sang “This is the Day that the Lord has Made” in both Arabic and English.

Zaidan said his main role at House of Hope is as a servant – and a fundraiser. House of Hope provides for the food, clothing and medical needs of the residents. The medical costs actually rise as the residents age and their challenges get more complex, Zaidan noted. The families pay a nominal fee which doesn’t actually cover the cost – and sometimes they don’t pay at all.

The ministry recently embarked upon a project of installing solar panels in order to save money on electricity and is in the process of starting a garden so the residents can grow their own produce.

Zaidan works with other Christian organizations on what they can do help. As an outgoing patriarch in the community and long-time leader of Palestinian scout groups, Zaidan is always collecting goods for the home as he makes his rounds. People and businesses donate food, clothing, coffee and much more.

But it is the rent and salaries he has trouble paying, Zaidan said.

“I can get free coffee, but I can’t pay the salaries or the electric bill,” he said.

As it did with so many other organizations, the COVID-19 pandemic had a negative impact on House of Hope which relies heavily on donations and welcomes volunteers from overseas as well.

But just walking around the facility – and interacting with the students – it becomes clear that the love and support for the residents has not waned. The teachers and house parents treat the residents with respect and are invested in their success.

Though vastly challenging, it is a simple formula: “We keep Jesus at the center,” Zaidan said.

Click here to listen to an interview with Salim Zaidan by Christian journalist Paul Calvert.

House of Hope provides critical services to adults who are blind or have other special needs.
Please help these people and donate. Thank you

House of Hope