Lea en Simcha Goldin, ouders van de overleden soldaat Hadar Goldin, wiens stoffelijk overscht wordt vastgehouden door Hamas (Flah 90)
Lea and Simcha Goldin, parents of late Israeli soldier Hadar Goldin, whose remains are held by Hamas (flash 90)

Nederlands + English

“Het is niet duidelijk wie als de vijand wordt beschouwd – of het nu de families [van de ontvoerde soldaten] zijn of de terreurorganisatie die de soldaat gegijzeld houdt.”

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een beruchte terrorist werd vrijgelaten en keerde zondag terug naar de Gazastrook na meer dan 20 jaar in een Israëlische gevangenis te hebben gezeten, wat tot verontwaardiging leidde bij de familie van een IDF-soldaat wiens lichaam was ontvoerd door de broer van de man.

Hebreeuwstalige media berichtten zondagavond laat dat Yusuf Masoud, een hooggeplaatst lid van de Izz al-Din al-Qassam-brigades van Hamas, was vrijgelaten uit de gevangenis en een heldenonthaal ontving in Gaza.

Masoud werd in 2003 gearresteerd voor het afvuren van raketten op Israëlische gemeenschappen in de kustenclave, voordat in 2005 alle Joodse inwoners uit de Gazastrook helaas werden weggevoerd.

Een van de broers van Masoud, Yassin, werd gedood tijdens confrontaties tussen de IDF en Hamas.

Een andere broer, Walid Masoud, was de hoofdcommandant van een Hamas-eenheid die verantwoordelijk was voor de operatie in 2014 waarbij IDF-soldaat Hadar Goldin werd vermoord en zijn lichaam werd vast gehouden door de terroristen.

De terreurcel heeft met succes het lichaam van Goldin in beslag genomen en weigert het tot op de dag van vandaag terug te geven aan zijn familie voor een begrafenis, omdat ze van plan zijn het lichaam te gebruiken als ruilmiddel in een toekomstige uitwisseling van gevangenen.

Tzur Goldin, de broer van de overleden soldaat, vertelde Walla News dat de familie niet van tevoren op de hoogte was gebracht van de vrijlating van Masoud.

“Tot nu toe heeft niemand met ons gesproken, niemand heeft de moeite genomen om ons op de hoogte te houden. Tot op de dag van vandaag worden we aan de kant geschoven, en dit weerspiegelt de Israëlische houding en behandeling van de families van gijzelaars”, vertelde hij aan Walla News .

In de afgelopen jaren heeft de familie van Goldin zich uitgesproken over hun gevoel dat de Israëlische regering hen met minachting heeft behandeld tijdens hun zoektocht om het lichaam van hun geliefde terug te krijgen voor begrafenis.

“Het is niet duidelijk wie als de vijand wordt beschouwd – of het nu de families [van de ontvoerde soldaten] zijn of de terreurorganisatie die de soldaat gegijzeld houdt”, zei Tzur Goldin

Door Masoud vrij te laten, voegde hij eraan toe, moedigt Israël de terreurorganisatie aan.

“Hamas is degene die de prijzen bepaalt, die de taal bepaalt, en wij spelen hen in de kaart”, zei hij

Daarom zei hij: “Of we betalen een zware prijs en laten terroristen vrij, of we vernietigen onze onderlinge solidariteit, een hoogste waarde en belang, zonder welke onze samenleving zal worden vernietigd.

“Het is het allerhoogste principe dat we geen soldaat achterlaten. Als je dat wilt veranderen, ga je gang, maar dat allerhoogste principe staat dan op het spel.”

******************************

ENGLISH

 

“It’s not clear who is considered the enemy – if it’s the families [of the kidnapped soldiers] or the terror organization who holds the soldier hostage.”

By Lauren Marcus, World Israel News

A notorious terrorist was freed and returned to the Gaza Strip on Sunday after serving more than 20 years in an Israeli prison, sparking outrage from the family of an IDF soldier whose body was kidnapped by the man’s brother.

Hebrew-language media reported late Sunday evening that Yusuf Masoud, a senior member of Hamas’ Izz al-Din al-Qassam Brigades, was released from incarceration to a hero’s welcome in Gaza.

Masoud was arrested in 2003 for firing rockets at Israelis communities in the coastal enclave, before the 2005 disengagement saw all Jewish residents evacuated from the Strip.

One of Masoud’s brothers, Yassin, was killed during clashes between the IDF and Hamas.

Another brother, Walid Masoud, was the head commander of a Hamas unit responsible for the 2014 operation in which IDF soldier Hadar Goldin was killed and his body taken hostage by the terrorists.

The terror cell successfully seized Goldin’s corpse and refuses to return it to his family for burial to this day, as they plan to leverage the body as a bartering chip in a future prisoner exchange.

Tzur Goldin, the brother of the late soldier, told Walla News that the family had not been informed in advance about Masoud’s release.

“No one spoke to us until now, no one bothered to update us. Until today, we are being brushed aside, and this reflects the Israeli attitude and treatment of the families of hostages,” he told Walla News.

In recent years, Goldin’s family has been vocal about their feelings that the Israeli government has treated them with contempt during their quest to return their loved one’s body for burial.

“It’s not clear who is considered the enemy – if it’s the families [of the kidnapped soldiers] or the terror organization who holds the soldier hostage,” Tzur Goldin said.

By releasing Masoud, he added, Israel is emboldening the terror organization.

“Hamas is the one who sets the prices, who defines the language, and we are playing into their hands,” he said

As a result, he said, “Either we pay a heavy price and free terrorists, or we destroy our mutual solidarity, a supreme value and interest, without which our society will be destroyed.

“There is a supreme principle that we don’t leave a soldier behind. If you want to change this, go ahead, but there is a supreme principle [at stake.]”