Moeder van zes kinderen Esther Horgan (l) werd in de buurt van haar dorp Tal Menashe vermoord door Muhammad Cabha (r).
Mother of six Esther Horgan (l) was killed near her village of Tal Menashe by Muhammad Cabha (r). (Courtesy/Shin Bet)

Nederlands + English

Moordenaar van Israëlische moeder van zes kinderen zegt dat terreur een legitieme vorm van verzet is.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De Palestijnse terrorist die in december 2020 op brute wijze de Israëlische moeder van zes kinderen Esther Horgan vermoordde, heeft woensdag voor een Israëlische militaire rechtbank de oproepen van haar familie om hem hard te straffen, weersproken. Hij karakteriseerde de slachting als een verzetsdaad die hij mocht uitvoeren.

Tijdens de vonniszitting zei de familie van Horgan dat ze graag zouden zien dat Muhammad Kabha levenslang krijgt voor de moord en een bevel tot het betalen van een compenserende schadevergoeding. Odelia Horgan, de dochter van het slachtoffer, sprak zich uit over hoe de moord het gezin heeft getroffen.

“Sinds ze er niet meer is, staat ons leven op zijn kop,” zei ze volgens Arutz Sheva. “De schok, onze wereld is door elkaar geschud. De pijn groeit elke dag. Hoe kan zo’n mens door zo’n wrede daad omkomen, van de aardbodem verdwijnen?”

“De moord op Esther is persoonlijk voor onze familie, voor onze gemeenschap, en voor heel Am Yisrael (het Joodse volk),” vertelde Benjamin Horgan, de echtgenoot van het slachtoffer, aan de rechtbank.

Hij zei dat de Palestijnse Autoriteit grotendeels verantwoordelijk was voor de daden van Kabha, verwijzend naar hun “aanmoediging van terrorisme”. Horgan zei dat het “ongelukkig” was dat Kabha de enige persoon was die ter verantwoording werd geroepen voor de moord, en zei dat “deze moord werd bevolen” door de PA.

“Volgens de bekentenis van de moordenaar was hij geïnspireerd om de dood van zijn vriend te wreken, die stierf in een Israëlische gevangenis,” zei Horgan.

Hij legde uit dat, terwijl de dood van die gevangene op natuurlijke wijze was gebeurd, het door de PA aan het publiek werd voorgesteld als een “executie [van een Palestijn door Israël], in [de stijl van] een bloed laster, en het zette [Kabha] aan om wraak te nemen.”

Door opwinding te zaaien via valse verhalen over vermeend Israëlisch misbruik van Palestijnen, zei Horgan, heeft de PA een atmosfeer gecreëerd die tot moord heeft geleid en moet daarom verantwoordelijk worden gehouden.

Verwijzend naar het pay-for-slay beleid van de PA, zei Horgan dat Israël niet langer “de hand kan reiken” aan een instelling die de moord op Joden beloont met financiering.

“Als we vandaag geen standpunt innemen, zullen we in de toekomst het geval van een andere terrorist moeten bespreken die een andere familie in Israël heeft doen rouwen,” voegde hij eraan toe, en riep premier Naftali Bennett en andere hooggeplaatste figuren in de Israëlische regering op om de PA verantwoordelijk te houden voor zowel opruiing als pay-for-slay.

Kabha betwistte echter de beoordeling van de gebeurtenissen door de familie Horgan en zei dat hij niet was gemotiveerd door de PA.

“De familie zegt dat we te maken hebben met opruiing door de PA, maar dit is geen opruiing en geen terreur,” zei hij. “We hebben het over ons recht [om weerstand te bieden].”

Hij zei dat hij hoopt dat er op een dag vrede zal zijn, zonder meer doden aan beide kanten van het conflict.

Kabha’s absurde “pro-vrede” opmerkingen kwamen zo’n 13 maanden nadat hij de in Frankrijk geboren Israëlische vrouw overviel toen ze aan het wandelen was in het Reihan Bos in de buurt van Tel Menashe in Samaria, waarbij hij haar overmeesterde en herhaaldelijk op het hoofd sloeg met stenen totdat ze stierf.

 

ENGLISH

Murderer of Israeli mother of six says terror is a legitimate form of resistance.

By Lauren Marcus, World Israel News

The Palestinian terrorist who brutally murdered Israeli mother of six Esther Horgan in December 2020 challenged her family’s calls for him to be harshly punished in an Israeli military court on Wednesday. He characterized the slaying as an act of resistance that he was entitled to carry out.

During the sentence hearing, Horgan’s family said they would like to see Muhammad Kabha given a life sentence for the killing and an order to pay compensatory damages. Odelia Horgan, the victim’s daughter, spoke out about how the murder had affected the family.

“Since she’s been gone, our lives have been turned upside down,” Arutz Sheva reported her as saying. “Shock, our world has been shaken. The pain grows every day. How could such a human being perish from such a cruel act, disappear from the face of the earth?”

“Esther’s murder is personal to our family, to our community, and to all of Am Yisrael (the Jewish people),” Benjamin Horgan, the victim’s husband, told the court.

He said the Palestinian Authority was largely responsible for Kabha’s actions, citing their “encouragement of terrorism.” Horgan said it was “unfortunate” that Kabha was the only person being held to account for the killing, saying that “this murder was ordered” by the PA.

“According to the killer’s confession, he was inspired to go out and avenge the death of his friend who died in an Israeli prison,” Horgan said.

He explained that while that prisoner’s death had occurred naturally, it was presented to the public by the PA as an “execution [of a Palestinian by Israel], in [the style of] a blood libel, and it pushed [Kabha] to take revenge.”

By whipping up excitement via false narratives about alleged Israeli abuses of Palestinians, Horgan said, the PA has created an atmosphere which led to murder and should consequently be held responsible.

Referencing the PA’s pay-for-slay policies, Horgan said that Israel could no longer “lend a hand” to an institution that rewards the murder of Jews with funding.

“If we do not take a stand today, we will….[in the future] need to discuss the case of another terrorist who caused another family in Israel to be bereaved,” he added, calling upon Prime Minister Naftali Bennett and other senior figures in the Israeli government to hold the PA accountable for both incitement and pay-for-slay.

Kabha, however, challenged the Horgan family’s assessment of events, saying that he had not been motivated by the PA.

“The family is saying that we’re dealing with incitement by the PA, but this is not incitement and not terror,” he said. “We’re talking about our right [to resist].”

He said he hopes that one day there will be peace, with no more killing on either side of the conflict.

Kabha’s absurd “pro-peace” remarks came some 13 months after he ambushed the French-born Israeli woman as she walked in the Reihan Forest near Tel Menashe in Samaria, overpowering her and repeatedly beating her in the head with rocks until she died.