Nederlands +English

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. (Psalmen 127:1 HSV)

Door Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

Tijdens een discussie in een commissie van de Knesset over een nieuwe wet werd een vraag geopperd over de toepassing ervan naar aanleiding van de bouw van de Derde Tempel. Hoewel de suggestie schertsend was en luchthartig geklets opleverde, kwam de meeste tegenstand tegen de wet van de religieuze MK’s, terwijl veel van de niet-religieuze wetgevers zeiden dat ze de wet steunden en niet tegen de tempel waren.

De Hebreeuwstalige Kikar HaShabbat meldde dat de Commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid van de Knesset woensdagochtend amendement 14 heeft besproken op een van de basiswetten van het land, getiteld “De regering”, die in zijn huidige vorm in 2001 is aangenomen om de samenstelling en de functie van de Israëlische regering te schetsen. Het amendement dat momenteel in behandeling is, maakt het mogelijk ministers toe te voegen.

De vraag werd gesteld door MK Michal Shir (Yesh Atid), een niet-religieuze MK, of de regering een extra minister zou kunnen of zelfs moeten benoemen als de Derde Tempel wordt gebouwd.

Opgemerkt zij dat Shir tegen het wetsvoorstel was en de vraag duidelijk als een kritische noot van sarcasme bedoelde om de tekortkomingen van de voorgenomen wet te benadrukken.

De suggestie veroorzaakte enige consternatie omdat de vraag werd gesteld of stemmen voor het amendement steun inhield voor de bouw van de Joodse Tempel in Jeruzalem. Verschillende MK’s merkten op dat zij voor de wet waren, maar niet voor de Tempel. Anderen merkten op dat zij tegen de wet waren, maar niet tegen de Tempel.

Dit veroorzaakte een moment van verwarring toen er werd gestemd, waarbij een MK vroeg of zij voor de Tempel of voor het amendement stemden. Verschillende van de religieuze MK’s stemden “NEE”, vermoedelijk tegen het amendement maar niet noodzakelijk tegen de Derde Tempel.

“Ziet u, de Hervormde Joden zullen de Tempel voor ons maken,” merkte een religieuze MK op.

“Ik heb er geen probleem mee dat er een Tempel komt,” zei MK Shir. “Die kan er wat mij betreft net zo goed morgen komen.”

Shlomo Karhi (Likud) stelde de vraag: “Wie zal de Derde Tempel ontwerpen? Ayelet Shaked?”.

Shaked van de Yamina-partij is momenteel minister van Binnenlandse Zaken. Ze identificeert zich niet als religieus observerend.

MK Shir antwoordde: “Zelfs een vrouw kan de tempel ontwerpen.”

MK Uriel Buso merkte op dat “er echt religie is in de oppositie”.

 

ENGLISH

Unless Hashem builds the house, its builders labor in vain on it; unless Hashem watches over the city, the watchman keeps vigil in vain. (Psalms 127:1 the israel bible)

By Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

During a discussion in a Knesset committee concerning a new law, a question was raised about its application after the construction of the Third Temple. Though the suggestion was in jest and generated light-hearted banter, most of the opposition to the law came from the religious MKs while many of the non-religious lawmakers said they supported the law and did not oppose the Temple.

Hebrew language Kikar HaShabbat reported that on Wednesday morning, the Knesset’s Constitution, Law and Justice Committee discussed Amendment No. 14 to one the country’s Basic Law titled “The Government,” which adopted in its current form in 2001 to outline the composition and function of the Israeli government. The amendment currently being considered allows for the addition of ministers.

The question was raised by MK Michal Shir (Yesh Atid), a non-religious MK, if the government would be able,or even required to appoint an additional minister if the Third Temple is constructed.

It should be noted that Shir opposed the bill and clearly intended the question to be a critical note of sarcasm to illustrate the shortcomings of the intended law.

The suggestion caused a bit of consternation as questions were raised if voting in favor of the amendment implied support for the construction of the Jewish Temple in Jerusalem. Several MKs noted that they favored the law but not the Temple. Others noted that they opposed the law but not the Temple.

This caused a moment of confusion when a vote was called with one MK asking if they were voting for the Temple or the amendment. Several of the religious MKs voted “Nay”, presumably opposing the amendment but not necessarily opposing the Third Temple.

“You see, the Reform Jews will make the Temple for us,” one religious MK noted.

“I have no problem that there will be a Temple,” MK Shir said. “It may as well come tomorrow, as far as I am concerned.”

Shlomo Karhi (Likud) raised the question, “Who will design the Third Temple? Ayelet Shaked?”.

Shaked from the Yamina party is currently serving as Minister of Interior. She does not identify as religiously observant.

MK Shir responded, “Even a woman can design the temple.”

MK Uriel Buso noted that “there really is religion in the opposition”.