Gilad Kariv reacts during a discussion and a vote in the assembly hall of the Knesset, March 27, 2023.
(Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

“Tot nu toe hebben we geen kernwapens, maar bij God, als we die hadden, zouden we ze gebruiken”, zei Jibril Rajoub.

Door World Israel News Staff

Labour MK Gilad Kariv zal deze zondag naar Ramallah reizen voor een ontmoeting met Fatahhoofd Jibril Rajoub , die de alom impopulaire en ziekelijke president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, probeert te vervangen, meldde Motti Kastel van Channel 14 donderdag.

Rajoub, een nauwe bondgenoot van wijlen aartsterrorist Yasser Arafat binnen Fatah, werd aangetrokken om de interne veiligheidsmacht van de PA te leiden na de Oslo-akkoorden, voordat Arafat hem in 2003 tot nationale veiligheidsadviseur benoemde.

Bij de bijeenkomst zal Gadi Baltiansky, CEO van het Geneva Initiative, aanwezig zijn. Het lijkt een poging te zijn om de beweging, die oproept tot een terugkeer naar de grenzen van vóór 1967, de oprichting van een Palestijnse staat en de annexatie van de Arabische wijken in Jeruzalem naar “Palestina”, nieuw leven in te blazen.

In een interview met Channel 10 in 2007 zei Rajoub, die momenteel werkt aan een verzoeningsovereenkomst met Hamas, dat “Israël een kankergezwel is in de regio. Ik ben er zeker van dat elke korrel historisch Palestina, van de zee tot de rivier, naar ons zal terugkeren.

In mei 2013, merkt Kastel op, zei Rajoub in een interview dat “we tot nu toe geen kernwapens hebben, maar bij God, als we die wel hadden, zouden we ze gebruiken” tegen Israël.

In hetzelfde interview voegde hij er ook aan toe: “Wij, de Palestijnen, zijn de vijanden van Israël en niemand anders. Ons verzet als leden van de Fatah-beweging staat nog steeds in al zijn vormen op onze agenda.

“Op dit moment zijn we tevreden met het volksverzet. Wij, de Palestijnen, zijn de bron van Israëls probleem en niemand anders. We zijn in dit land, en dit land is van ons. Zij zijn onze vijand en onze campagne is tegen hen gericht.”

Rajoub, die een tijd in de Israëlische gevangenis zat wegens terrorismeondersteunende activiteiten, leidt de Palestijnse voetbalbond en het Palestijnse Olympisch Comité. In plaats van sport van politiek te scheiden, heeft hij zijn positie gebruikt om tegen de Joodse staat op te treden. Zo startte de FIFA in 2019 een onderzoek tegen hem wegens zijn steun aan terreur.

Kariv is ook uitvoerend directeur van de Israel Movement for Reform and Progressive Judaism.

****************************************

ENGLISH

 

“So far we don’t have nuclear weapons, but by God, if we had – we would use them,” Jibril Rajoub has said.

By World Israel News Staff

Labor MK Gilad Kariv will be traveling to Ramallah this Sunday to meet with Fatah senior Jibril Rajoub, who is seeking to replace the widely unpopular and ailing octegenarian Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, Channel 14’s Motti Kastel reported Thursday.

A close ally of late arch-terrorist Yasser Arafat within Fatah, Rajoub was tapped to lead the PA’s internal security force after the Oslo Accords, before Arafat appointed him national security advisor in 2003.

The meeting will include Gadi Baltiansky, CEO of the Geneva Initiative – in what appears to be an attempt to revive the movement calling for a return to the pre-1967 borders, the establishment of a Palestinian state and the annexation of the Arab neighborhoods in Jerusalem to “Palestine.”

In a Channel 10 interview in 2007, the report notes, Rajoub, who is currently working to reach a reconciliation agreement with Hamas, said that “Israel is a cancer in the region. I am sure that every grain of historic Palestine, from the sea to the river – will return to us.”

In May 2013, Kastel notes, Rajoub said in an interview that “so far we don’t have nuclear weapons, but by God, if we had – we would use them” against Israel.

In the same interview, he also added: “We the Palestinians are the enemies of Israel and no one else. Our resistance as members of the Fatah movement is still on our agenda in all its forms.

“At the moment we are satisfied with the popular resistance. We the Palestinians are the source of Israel’s concern and no one else. We are on this land, and this land is ours. They are our enemy, and our campaign is against them.”

Rajoub, who served time in Israeli prison for terrorism-supporting activity, heads the Palestinian Football Association and the Palestine Olympic Committee. Rather than separating sports from politics, he has used his position to act against the Jewish state. In 2019, for example, FIFA launched an investigation against him over his support for terror.

Kariv also serves as executive director of the Israel Movement for Reform and Progressive Judaism.