Israeli prime minister Naftali Bennett and Foreign minister and Yesh Atid chairman Yair Lapid at “40 signatures” debate, at the plenum hall of the Knesset, the Israeli parliament, on June 13, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Nederlands + English

De verkiezingen worden eind oktober verwacht.

Door David Hellerman, World Israel News

Na weken van onzekerheid heeft Israëls wankelende coalitieregering plannen aangekondigd om de Knesset te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, waarbij minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid als interim-premier zal fungeren tot een nieuwe regering is beëdigd.

Er is nog geen datum vastgesteld voor de verkiezingen, maar algemeen wordt aangenomen dat zij eind oktober na de Joodse feestdagen zullen worden gehouden. De verkiezingen zouden voor Israël de vijfde in de afgelopen drie jaar zijn.

De regering zal volgende week een wetsvoorstel indienen om de Knesset te ontbinden.

Volgens de bepalingen van het roulatieakkoord tussen Bennett en Lapid wordt Lapid premier als de Knesset wordt ontbonden voordat de tourbeurt van de twee was gepland.

De regering die nauwelijks meer dan een jaar geleden werd beëdigd, was een coalitie van acht ideologisch verschillende partijen, variërend van de rechtse Yamina, Yisrael Beiteinu en New Hope, de centristische Yesh Atid en Blue and White, en de linkse Labor en Meretz.

Ra’am, de eerste Arabische partij die deelnam aan een Israëlische regering, maakte er ook deel van uit.

De acht partijen waren verenigd in hun wens om Benjamin Netanyahu te verhinderen premier te blijven. Netanyahu staat momenteel terecht op beschuldiging van het aannemen van steekpenningen, fraude en schending van vertrouwen. Netanyahu houdt vol onschuldig te zijn.

De Israëlische kiezers zijn verdeeld over Netanyahu en die verdeeldheid wordt weerspiegeld in de Knesset, waar de regering een meerderheid van één zetel heeft.

Volgens opiniepeilingen zou Netanyahu’s Likud, als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden, de grootste partij in de 120 zetels tellende Knesset worden, maar niet noodzakelijk in staat zijn een regering te vormen met de rechtse en religieuze partijen.

Tot de opmerkelijke verwezenlijkingen van de aftredende regering behoorden het door de COVID-pandemie loodsen van het land zonder een lockdown, het goedkeuren van een nationale begroting na twee jaar van politieke patstelling, het escaleren van een schaduwoorlog met Iran en het uitbreiden van de diplomatieke, economische en veiligheidsbetrekkingen met de Abrahamitische bondgenoten Marokko, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

 

ENGLISH

Elections widely expected to be at end of October.

By David Hellerman, World Israel News

After weeks of uncertainty, Israel’s tottering coalition government announced plans to dissolve the Knesset and call new elections with Foreign Minister Yair Lapid serving as caretaker Prime Minister until a new government is sworn in.

No date has been set for elections, but it is widely believed they will be held at the end of October following the Jewish holidays. The elections would be Israel’s fifth in the past three years.

The government will introduce a bill to disperse the Knesset next week.

Under the terms of Bennett and Lapid’s rotation agreement, Lapid becomes prime minister if the Knesset is dispersed before the two were scheduled to rotate.

The government sworn in barely over one year ago was a coalition of eight ideologically disparate parties spanning from the right-wing Yamina, Yisrael Beiteinu and New Hope, the centrist Yesh Atid and Blue and White, and the left-wing Labor and Meretz.

It also included, Ra’am, the first Arab party to participate in an Israeli government.

The eight parties were united in their desire to block Benjamin Netanyahu from continuing as prime minister. Netanyahu is currently on trial, indicted on charges of accepting bribes, fraud and breach of trust. Netanyahu maintains his innocence.

Israeli voters are divided on Netanyahu and that split is reflected in the Knesset with the government holding a one-seat majority.

According to polls, if elections were held today, Netanyahu’s Likud would emerge as the largest party in the 120-seat Knesset, but would not necessarily be able to form a government with the right-wing and religious parties.

The outgoing government’s notable accomplishments included navigating the country through the COVID pandemic without a lockdown, passing a national budget after two years of political gridlock, escalating a shadow war with Iran, and expanding diplomatic, economic and security ties with Abraham accord allies Morocco, Bahrain and the United Arab Emirates.