Een stiltemars vond plaats in Wroclaw, ter herdenking van de 83ste herdenkingsdag van de Kristallnacht, 9 november 2021.
A silence march took place in Wroclaw, commemorating the 83rd anniversary of the Kristallnacht, Nov. 9, 2021, (
Photo: Krzysztof Zatycki/NurPhoto

 

Nederlands + English

Nu het aantal Holocaust-overlevenden afneemt en de herinnering aan de Holocaust vervaagt, hebben veel jongeren weinig of geen kennis over de gruweldaden van de Nazi’s.

Door Allisraelnews

Vierentachtig jaar na de Kristallnacht, “de nacht van het gebroken glas”, dringen overlevenden van de Holocaust bij de wereld op aan om het gevaar van het altijd aanwezige antisemitisme niet te onderschatten.

Op 9 en 10 november 1938 vernielden Nazi oproerkraaiers 267 synagogen en 7.000 Joodse bedrijven in Duitsland en Oostenrijk, en arresteerden 30.000 Joodse mannen en deporteerden hen in concentratiekampen. Sommigen zien de Kristallnacht als het begin van de Holocaust van het Europese Jodendom.

Via de campagne #ItStartedWithWords waarschuwen verschillende overlevenden van de Holocaust de jongere generaties vandaag dat de massamoord op 6 miljoen Joden begon met woorden van haat, die ook nu worden verspreid.

Eva Szepesi is een 90-jarige Holocaust-overlevende die op 12-jarige leeftijd gevangen werd genomen en gedeporteerd naar het beruchte vernietigingskamp Auschwitz. Terwijl zij op wonderbaarlijke wijze de verschrikking overleefde, werden haar ouders en broer door de nazi’s vermoord.

Szepesi herinnert zich echter dat de antisemitische horror die resulteerde in moord, begon met uitgesproken haat onder haar beste jeugdvrienden.

“Het begon voor mij toen ik acht jaar oud was, en ik kon niet begrijpen waarom mijn beste vrienden scheldnamen tegen mij riepen,” zei Szepesi.

Greg Schneider, de executive vice president van de Claims Conference, die op verschillende fronten heeft gewerkt om overlevenden bij te staan en achter de campagne #ItStartedWithWords zit, benadrukte dat het doel van de campagne verder gaat dan het herdenken van het nazi-terreurbewind of het herdenken van de Kristallnacht.

“Met de toenemende verspreiding van holocaustontkenning, vervorming en haatzaaierij op sociale platforms, wordt de kernboodschap achter de campagne #ItStartedWithWords nog belangrijker: de Holocaust begon niet met kampen, getto’s en deportaties; het begon met woorden van haat,” zei Schneider.

Nu het aantal overlevenden van de Holocaust afneemt en de herinnering aan de Holocaust mettertijd vervaagt, hebben veel jongeren in de wereld weinig of geen kennis over de nazi-vernietiging van het Europese Jodendom.

In een landelijke Amerikaanse enquête uit 2020 wist meer dan 60% van de jonge Amerikanen niet dat er tijdens de Holocaust 6 miljoen Joden zijn vermoord. Nog schokkender is dat 10% van de ondervraagden zei nog nooit van de Holocaust te hebben gehoord.

De onwetendheid over de gruwelijke decimering van een groot deel van de Joodse bevolking in Europa is vooral uitgesproken onder millennials (zij die geboren zijn van 1981 tot 1996) en Generatie Z (zij die geboren zijn van 1996 tot 2012).

“Het lijdt geen twijfel dat holocaustontkenning een vorm van antisemitisme is. En wanneer we de feiten van wat er gebeurd is niet actief herinneren, riskeren we een situatie waarin vooroordelen en antisemitisme die feiten in de weg staan,” waarschuwde Deborah Lipstadt, die sinds 3 mei de speciale gezant van de Verenigde Staten is voor het monitoren en bestrijden van antisemitisme.

De onwetendheid over de Holocaust is niet beperkt tot de jongeren; een Pew Research Poll uit 2019 wees uit dat slechts 45% van alle Amerikaanse volwassenen weet dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord.

Montana Tucker is een 29-jarige zangeres, danseres en social media influencer (beinvloeder) met meer dan 8 miljoen volgers, die onlangs begon met het delen van educatieve video’s over de Holocaust, in de hoop dat haar volgers meer zouden leren.

“Ik denk dat het belangrijkste doel was [om te onderwijzen] Gen-Z, omdat dat de generatie is die er niet zoveel over weet,” zei ze. “Maar ik denk dat het hopelijk ook het beeld van de mensen zal veranderen.”

Het antisemitisme in de VS was vorig jaar het hoogste ooit, volgens de Anti-Defamation League, een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van antisemitisme.

De Jodenhaat in de Amerikaanse samenleving steeg naar verluidt in 2021 met 34% ten opzichte van 2020. Net als in het verleden werd het Arabisch-Israëlische conflict in het Midden-Oosten gebruikt als voorwendsel om haat tegen Joden wereldwijd te rechtvaardigen.

 

ENGLISH

As number of Holocaust survivors dwindles and memory of the Holocaust fades with time, many young people have little or no knowledge about the Nazi atrocities

By: Allisraelnews

Eighty-four years since Kristallnacht, “the “Night of Broken Glass,” Holocaust survivors are urging the world not to underestimate the danger of ever-present anti-Semitism.

On Nov. 9-10, 1938, Nazi rioters destroyed 267 synagogues and 7,000 Jewish businesses throughout Germany and Austria, and arrested 30,000 Jewish men, placing them in concentration camps. Some view Kristallnacht as the beginning of the Holocaust of European Jewry.

Through the campaign #ItStartedWithWords, several Holocaust survivors are warning the younger generations today that the mass murder of 6 million Jews started with words of hatred, which are still being spread today.

Eva Szepesi is a 90-year-old Holocaust survivor who was captured and deported at age 12 to the infamous death camp Auschwitz. While she miraculously survived the horror, her parents and brother were murdered by the Nazis.

However, Szepesi recalls that the anti-Semitic horror that culminated in murder started with vocalized hatred among her best childhood friends.

“It started for me when I was eight years old, and I could not understand why my best friends were shouting bad names at me,” Szepesi said.

Greg Schneider, the executive vice president of the Claims Conference, which has worked on different fronts to assist survivors and is behind the #ItStartedWithWords campaign, stressed that the campaign’s purpose extends beyond remembering the Nazi reign of terror or commemorating Kristallnacht.

“With the growing prevalence of Holocaust denial, distortion and hate speech on social platforms, the core message behind the #ItStartedWithWords campaign becomes even more important: the Holocaust did not start with camps, ghettos and deportations; it started with words of hate,” Schneider said.

As the number of Holocaust survivors dwindles and the memory of the Holocaust wanes with time, many young people in the world have little or no knowledge about the Nazi destruction of European Jewry.

In a nationwide U.S. survey from 2020, more than 60% of young Americans did not know that 6 million Jews were murdered during the Holocaust. Even more shockingly, 10% of the survey respondents said they had never heard of the Holocaust.

Ignorance about the horrific decimation of much of Europe’s Jewish population is particularly pronounced among millennials (those born from 1981 to 1996) and Generation Z (those born from 1996 to 2012).

“There is no doubt that Holocaust denial is a form of anti-Semitism. And when we fail to actively remember the facts of what happened, we risk a situation where prejudice and anti-Semitism will encroach on those facts,” warned Deborah Lipstadt, who has served as the United States Special Envoy for Monitoring and Combating Anti-Semitism since May 3.

Ignorance of the Holocaust is not limited to the young; a 2019 Pew Research Poll found that only 45% of all American adults know that 6 million Jews were murdered.

Montana Tucker is a 29-year-old singer, dancer and social media influencer to more than 8 million followers, who recently started sharing educational videos about the Holocaust, hoping that her followers would learn more.

“I think the main goal was [to educate] Gen-Z, because that’s the generation that doesn’t know as much about it,” she said. “But I think it’s also going to, hopefully, change people’s perspectives, as well.”

Anti-Semitism in the U.S. last year was the highest on record, according to the Anti-Defamation League, an organization committed to combating anti-Semitism.

Jew-hatred in American society reportedly increased 34% in 2021 compared to 2020. As in the past, the Arab-Israeli conflict in the Middle East was used as a pretext to justify hatred against Jews worldwide.