Nederlands + English

Terwijl Oekraïners gebieden ontvluchten die door Rusland worden aangevallen, zijn er sommigen die niet weg kunnen en Kiev’s opperrabbijn Jonathan Markovitch en zijn vrouw Inna blijven achter om te helpen.

Bron: CBN News – Julie Stahl

“Mijn man en ik hebben besloten in Kiev te blijven, niet omdat we onvoorzichtig zijn, maar integendeel, we hebben hier een bloeiende gemeenschap van 2500 Joden die van ons afhankelijk zijn. Velen van hen kunnen nergens anders heen”, zei Inna Markovitch.

Inna beschreef de situatie in de stad van de afgelopen dagen.

“Het was heel beangstigend omdat er hier in Kiev geen infrastructuur is, geen schuilkelders, geen georganiseerde informatie of hulp van de overheid. Zoals we helaas gewend zijn in Israël. Zelfs het alarm was erg zwak’, vertelde Inna aan journalisten tijdens een briefing door Media Central.

“We konden het bijna niet horen. We wonen in het centrum van Kiev. We zagen rook en we hoorden meteen dat het vliegveld was gebombardeerd’, zei ze.

Zelfs voordat de alarmbellen afgingen, verlieten burgers en buitenlanders Kiev en Oekraïne, maar niet iedereen kon gaan.

“Mensen die vertrokken zijn de rijken en jongeren en degenen die het zich kunnen veroorloven om van vanuit elders te werken of enige tijd buiten het land te wonen”, zei Inna.

“De mensen die hier zijn gebleven, zijn degenen die om gezondheid of financiën of om andere redenen niet in staat zijn Kiev en Oekraïne te verlaten”, voegde ze eraan toe.

“We zijn van plan om hier bij de mensen te blijven, om die mensen te helpen die onze hulp nodig hebben, want die mensen die hier blijven, het zijn precies die mensen die het conflictgebied niet kunnen verlaten”, zei Rabbi Markovitch.

“Ze mogen de stad niet verlaten. En zelfs de meesten van hen kunnen de huizen niet verlaten omdat ze zich in een [moeilijke] fysieke situatie bevinden”, voegde hij eraan toe.

Dus het Kiev Joods Centrum (KJC) maakte zich klaar voor mensen in nood.

“We maakten 50 matrassen en zes ton voedsel klaar. Dus we hebben een grote keuken waar ze van plan zijn maaltijden te bereiden, zei Inna.

“Het idee is dat mensen hier kunnen komen. Er is geen schuilkelder omdat er sowieso geen schuilkelder is, maar we zijn tenminste samen. We kunnen ze te eten geven. We kunnen delen, elkaar opvrolijken en samen zijn”, zei ze.

In normale tijden doen de rabbijn en zijn vrouw huisbezoeken.

‘Dus een van de dames die ik bezocht, ze is 104. Ze heeft de nazi’s overleefd. Ze hield mijn handen vast en riep: ‘laat ons alsjeblieft niet in de steek!’ Zij is niet de enige reden, maar we hebben er 200, net als zij van de 800 voedselpakketten [die ze elke maand bereiden] en behoeftige mensen,’ legde Inna uit.

Rabbi Markovitch werd geboren in Oekraïne en verhuisde naar Israël toen zijn ouders Aliyah maakten toen hij nog maar drie was. Na 12 jaar als officier bij de Israëlische luchtmacht te hebben gediend, verhuisden de Markovitchs 21 jaar geleden met hun zeven kinderen naar Oekraïne.

Hun zoon Rabbi Ariel Markovitch en zijn vrouw Cherry, die ook in Kiev wonen, ontvluchtten hun huis en kwamen vroeg op de eerste dag van de Russische invasie naar KJC.

“Zo’n situatie zoals we die nu zien, wakker worden met sirenes is niet zo’n goede wekker. Ik trilde daarna nog twee uur. En elk geluid sindsdien, is het een sirene, is het een sirene? Dus pakten we in paniek wat kleren en paspoorten in. We weten nog niet waar we heen gaan, maar we hebben in ieder geval koffers gepakt,’ zei Cherry.

Ariel beschreef hoe de stad eruitzag.

“Eigenlijk is de stad leeg. De meeste burgers verlieten Kiev. Van tijd tot tijd zie ik nu, ook vanuit het raam, mensen met koffers gaan De meeste mensen zijn vertrokken. En er is enorm veel verkeer op de weg om uit Kiev te vertrekken, ‘zei Ariel.

“Gemeenschapsleden [vastgelopen in het verkeer] sms’ten me en vertelden me dat ze al uren wachtten en dat het onmogelijk was weg te komen,” voegde hij eraan toe.

“Er staan ​​ook honderden auto’s te wachten [in] de rij voor benzine. Op straat zijn niet veel auto’s, maar er is een gekte voor boodschappen en benzine’, zei Cherry.

Israël heeft er bijvoorbeeld bij zijn burgers en het Joodse volk dat naar Israël wil emigreren op aangedrongen lang voor de invasie weg te gaan, maar de Oekraïense regering en andere buitenlandse regeringen zeiden tegen hun volk dat ze moesten blijven en dat er niets zou gebeuren.

Cherry zei dat er veel verwarring was in de instructies die ze kregen.

“We dachten eerst dat we misschien naar de grens zouden rijden om in Europa te komen. Ik ben eigenlijk Frans, en ik belde de Franse ambassade en ze zeiden: ‘Nee, eigenlijk raden we het niet aan. Blijf gewoon thuis. Het is niet veilig om helemaal naar de grens te rijden.’”

Voor de invasie zei rabbijn Jonathan Markovitch dat er niet veel antisemitisme was in Oekraïne en dat de autoriteiten er snel bij waren toen er incidenten waren. Maar nu zijn de zaken onzeker.

“Natuurlijk zijn we bang voor de antisemitische aanvallen omdat we nu niet weten wat er zal gebeuren”, zei Rabbi Markovitch.

Maar een grotere zorg zijn rellen en plunderingen en de chaos die zou kunnen ontstaan ​​als de politie instort, zei Inna.

De rabbijn legde uit dat de KJC een contract had gesloten met een beveiligingsbedrijf om hun eigendommen te bewaken, maar na de invasie was het bedrijf niet beschikbaar en hebben anderen hun prijzen verhoogd.

Maar Markovich zegt dat het cruciaal is om je tot God te wenden.

“Het is het belangrijkste dat we samen zullen zijn en bidden voor vrede en bidden voor alle mensen in de wereld”, zei Markovitch.

Met luchthavens gesloten, treindiensten stilgelegd en wegen geblokkeerd, is er niet veel gelegenheid om te vertrekken. De Markovitchs zeggen dat het onmogelijk is om plannen te maken. Dus voorlopig wachten ze en bidden ze en moedigen ze hun gemeenschap aan.

 

ENGLISH

As Ukrainians flee areas under attack by Russia there are some that can’t leave and Kyiv’s Chief Rabbi Jonathan Markovitch and his wife Inna are staying behind to help.

Source: CBN News – Julie Stahl

“Me and my husband, we decided to stay in Kiev, not because we’re careless, but on the contrary we have a flourishing community of 2,500 Jews here that depend on us. Many of them have nowhere else to go,” said Inna Markovitch.

Inna described the situation in the city over the last few days.

“It was very frightening because there is no infrastructure here in Kiev – no bomb shelters, no organized information or help from the government. As unfortunately we [are] used [to] in Israel. Even the alarm was very weak,” Inna told journalists during a briefing by Media Central.

“We could hardly hear it. We live at the center of Kiev. We saw smoke and immediately we heard that the airport was bombed,” she said.

Even before alarms sounded, citizens and foreigners left Kyiv and Ukraine, but not everyone could go.

“People who left are the wealthy and young and those who can afford themselves to work from outside or to live outside of the country for some time,” Inna said.

“The people who stayed here are those not able for different reasons, health or finance or others to leave Kiev and Ukraine,” she added.

“We plan to stay here with the people, to help those people that need our help, because those people that stay here, it’s exactly those people that cannot leave the conflict,” said Rabbi Markovitch.

“They cannot leave the city. And even most of them, they cannot leave the houses because they are in [hard] physical situation,” he added.

So, the Kiev Jewish Center (KJC) got ready for those in need.

“We prepared 50 mattresses and six tons of food. So, we have a big kitchen,” where they plan to prepare meals, said Inna.

“The idea is that people could come here. There is no bomb shelter as there’s no bomb shelter anyway, but at least we are together. We can feed them. We can share, cheer up each other and be together,” she said.

In normal times, the rabbi and his wife do home visits.

“So one of the ladies I visited, she’s 104. She survived the Nazis. She was holding my hands crying, ‘please don’t abandon us!’ She’s not the only reason, but we have 200, like her out of the 800 food parcels [they prepare each month] and needy people,” Inna explained.

Rabbi Markovitch was born in Ukraine and moved to Israel when his parents made Aliyah when he was just three.  After serving as an officer in the Israeli Air Force for 12 years, the Markovitchs moved to Ukraine 21 years ago with their seven children.

Their son Rabbi Ariel Markovitch and his wife Cherry, also living in Kyiv, fled their home and came to KJC early on the first day of the Russian invasion.

“Such a situation as we see it, waking up to sirens is not such a good alarm clock. I was shaking for two hours after it. And every sound since then, is it a siren, is it a siren? So, we just frantically packed some clothes and passports. We don’t know where we’re going yet but at least we have suitcases packed,” Cherry said.

Ariel described what the city looked like.

“Actually, in the city is empty. Most of the citizens left Kiev. From time to time I see now – from the window also – people going with suitcases but most of the people left. And there is huge traffic on the road to go out from Kiev,” Ariel said.

“Community members [stuck in traffic] texted me and told me they are waiting for hours and its impossible to go out,” he added.

“Also, there’s hundreds of cars waiting [in] line for gas. On the street there are not a lot of cars, but for groceries and gas it’s a little crazy now,” Cherry said.

Israel for example has been urging its citizens as well as the Jewish people that want to immigrate to Israel to get out long before the invasion, but the Ukrainian government and other foreign governments were telling their people to stay put and nothing would happen.

Cherry said there was a lot of confusion in the instructions they received.

“We first thought that we might drive to the border to get to Europe. I actually am French, and I called the French Embassy and they’re like, ‘No, actually we don’t recommend, you should. Just stay home. It’s not safe to drive all the way to the border.’”

Before the invasion, the Rabbi Jonathan Markovitch says there wasn’t a lot of anti-Semitism in Ukraine and when incidents occurred the authorities were quick to deal with it. But now things are uncertain.

“Of course, we are afraid from the anti-Semitic attacks because now we don’t know what will happen,” Rabbi Markovitch said.

But a bigger concern is from riots and looting and the chaos that could ensue if the police collapse, said Inna.

The rabbi explained that the KJC had contracted with a security company to guard their property but after the invasion, the company wasn’t available and others raised their prices.

But Markovich says turning to God is crucial.

“It’s the most important thing that we will be together and to pray for peace and pray for all the people in the world,” said Markovitch.

With airports closed, train service halted, and roads blocked there isn’t much opportunity to leave. The Markovitchs say it’s impossible to make plans. So, for now, they wait and pray and encourage their community.