Rabbijn Menachem Genack (l) van de Orthodoxe Unie bij de Israëlische startup SuperMeat als onderdeel van het koosjere certificeringsproces van het bedrijf. (Met dank aan SuperMeat)
The Orthodox Union’s Rabbi Menachem Genack (l), at Israeli startup SuperMeat as part of the company’s kosher certification process. (Courtesy/SuperMeat)

(Nederlands + English)

Of kweekcelvlees als koosjer kan worden beschouwd en samen met melk kan worden gegeten, is een aparte en controversiële kwestie.

Door Batya Jerenberg – World Israel News

Het grootste kasjroet-certificeringsbureau ter wereld heeft in een laboratorium gekweekt kippenvlees van een Israëlisch bedrijf als koosjer verklaard, waardoor religieuze vegetariërs nu ook van de smaak van gevogelte kunnen genieten zonder hun principes te schenden.

De uitspraak van Orthodox Union (OU) Kosher kwam na maanden van overleg met start-up SuperMeat die stap voor stap hun proces doorliep.

“Deze samenwerking is erop gericht om de kloof tussen wetenschappelijk inzicht en halachische beoordeling te overbruggen, waarbij ongekende normen worden gesteld in de industrie voor kweekvlees,” zei de CEO van het agentschap, Rabbi Menachem Genack.

Het alternatieve vleesproduct kreeg de hoogste certificering, die van mehadrin koosjer.

Ido Savir, CEO van SuperMeat, kondigde de doorbraak woensdag met trots aan.

“Het afstemmen van onze technologie op de koosjere dieetwetten is van immens belang voor ons,” zei hij in een verklaring. “Deze stap vertegenwoordigt onze toewijding aan inclusiviteit en respect voor diverse dieetwensen, waardoor ons gekweekte kippenvlees toegankelijk wordt voor een publiek over de hele wereld.”

Het bedrijf zou ook halal-certificering aanvragen zodat religieuze moslims het ook kunnen eten, zei hij.

Hoewel het koosjer is, is de vleesvervanger volgens de OU niet pareve, wat betekent dat het niet samen met melkproducten gegeten kan worden volgens de Joodse dieetvoorschriften. Dit komt omdat het proces begint met het nemen van stamcellen uit een bevrucht kippenei, wat betekent dat de bron nog steeds een dier is. Het is daarom niet relevant dat de cellen uitgroeien tot vleesweefsel door ze in een speciale machine te stoppen met een plantaardige voedingsstof en warmte en zuurstof toe te voegen.

Een andere reden om vol te houden dat het vlees is, is dat het er precies zo uitziet als echt vlees. Elk voedingsmiddel dat consumenten kan verwarren met het maken van kashruth-fouten, wordt door certificeringsinstanties zeer voorzichtig bekeken.

De regels zijn echter nog niet universeel vastgesteld, want in januari oordeelde de Israëlische opperrabbijn David Lau dat het alternatieve vleesproduct van een ander Israëlisch bedrijf pareve was. Hij baseerde zijn beslissing op het feit dat Aleph Farms Cultured Steak, ondanks het feit dat de initiële cellen afkomstig waren van bevruchte runderembryo’s, niet afkomstig was van een geslacht dier en geen bloed bevatte, wat een ander taboe is voor religieuze Joden.

Zijn voorbehoud was dat het product duidelijk op de markt moest worden gebracht als een vleesalternatief en dat het er niet uit mocht zien of ruiken als vlees.

De kweekvleesindustrie zet nog steeds haar eerste babystapjes, maar Israël is een van de landen die voorop loopt. Het is onbekend of de producten populair of betaalbaar genoeg zullen zijn om een waardevolle toevoeging aan de wereldwijde voedselvoorziening te worden. Een andere bewering, naast het stoppen van dierenleed, dat het milieuvriendelijker is dan het fokken van koeien en kippen, moet ook nog bewezen worden omdat de massaproductie nog moet beginnen.

 

*********************************************

ENGLISH

Whether cultured-cell meat can be considered pareve and eaten with milk is a separate, and controversial, issue.

By Batya Jerenberg – World Israel News

The largest kashruth certification agency in the world has declared as kosher lab-grown chicken meat made by an Israeli company, paving the way for religious vegetarians to enjoy the taste of poultry without violating their principles.

The ruling by Orthodox Union (OU) Kosher came after months of consultations with start-up SuperMeat that went step-by-step through their process.

“This collaboration aims to bridge the gap between scientific understanding and halachic adjudication, setting unprecedented standards in the cultivated meat industry,” said the agency’s CEO, Rabbi Menachem Genack.

The alternative meat product was granted the highest certification, that of being mehadrin kosher.

SuperMeat CEO Ido Savir proudly announced the breakthrough on Wednesday.

“Aligning our technology with kosher dietary laws holds immense significance for us,” he said in a statement. “This step represents our commitment to inclusivity and respect for diverse dietary needs, making our cultivated chicken meat accessible to audiences around the world.”

The company would also be seeking halal certification so that religious Muslims could eat it, too, he said.

While kosher, according to the OU the meat-substitute is not pareve, meaning that it cannot be eaten with milk products according to Jewish dietary restriction. This is because the process begins by taking stem cells from a fertilized chicken egg, meaning that its source is still an animal. It therefore is irrelevant that the cells grow into meat tissue by putting them into a special machine with a plant-based nutrient and adding heat and oxygen.

Another reason for maintaining that it is meat is that it looks exactly like the real thing. Any food that can confuse consumers into making kashruth mistakes is looked upon very cautiously by certification agencies.

The rules have yet to be universally set, though, as in January, Israeli Ashkenazic Chief Rabbi David Lau ruled that another Israeli company’s alternative meat product was pareve. He based his decision on the fact that despite the initial cells being taken from fertilised cattle embryo, Aleph Farms Cultured Steak did not come from a slaughtered animal and contains no blood, which is another taboo for religious Jews.

His caveat was that the product would have to be clearly marketed as a meat alternative, and could not be made to look or smell exactly like meat.

The cultured meat industry is still taking its first baby steps, but Israel is one of the countries that is leading the way. It is unknown whether its products will be either popular or affordable enough to take off as a valuable addition to the global food supply. Another one of its claims, besides stopping animal suffering, that it is more environmentally friendly than raising cows and chickens, also has yet to be proven since mass production has yet to begin.