Het in Londen gevestigde boorschip van Energean boort bij het Karish-aardgasveld voor de kust van Israël in het oostelijke Middellandse Zeegebied op 9 mei 2022. REUTERS/Ari Rabinovitch
London-based Energean’s drill ship begins drilling at the Karish natural gas field offshore Israel in the east Mediterranean May 9, 2022. REUTERS/Ari Rabinovitch

Nederlands + English

Premier Yair Lapid beloofde Israël te blijven verdedigen, een dag nadat de luchtmacht van het land een aanval van een onbemand luchtvaartuigen (UAV) door de terreurgroep Hezbollah op het betwiste Karish-gasveld in Israëlische economische wateren verijdelde.

Door: The Algemeiner

“De IDF onderschepte drie vijandige UAV’s die probeerden de Israëlische infrastructuur in de economische wateren van Israël te treffen,” verklaarde Lapid zondag, op zijn eerste wekelijkse kabinetsvergadering sinds hij het overnam als demissionair premier. “Hezbollah gaat door op het pad van terrorisme en schaadt Libanon’s kansen om een akkoord te bereiken over een maritieme grens.”

“Israël zal zichzelf, zijn burgers en zijn bezittingen blijven verdedigen”, waarschuwde hij.

Zaterdag onderschepten een straaljager van de Israëlische luchtmacht en een marineschip met raketten drie vijandige drones uit Libanon die in de richting vlogen van het Karish-gasplatform in de Middellandse Zee. Eén UAV werd onderschept door een F-16 Barak gevechtsvliegtuig dat ter plaatse was van het 109e Squadron in Ramat David. De twee andere drones werden onderschept door het INS Eilat marineschip, met Barak onderscheppingsraketten.

“De UAV’s werden in een vroeg stadium geïdentificeerd en onderschept op het optimale operationele punt,” zei de IDF. “Een eerste onderzoek suggereert dat de UAV’s geen onmiddellijke bedreiging vormden.”

De poging tot een Hezbollah aanval gebeurt te midden van een geschil tussen Libanon en Israël over gasvoorraden op zee. De spanningen concentreren zich rond het Karish-gasplatform, waarvan Israël heeft gezegd dat het stevig binnen zijn exclusieve economische zone ligt, terwijl Libanon heeft volgehouden dat het zich in betwist gebied bevindt.

In mei noemde Hassan Nasrallah, de leider van de door Iran gesteunde Libanese Hezbollah, de aardgasreserves een potentiële doorbraak voor de economie van het land en dreigde met actie om Israël het boren naar olie en gas in het betwiste gebied te beletten.

“Hezbollah’s provocatie op zaterdag kan worden gezien als een waarschuwing aan Israël en energiebedrijven dat het de mogelijkheid heeft om gas- en oliewinning in het betwiste gebied met militaire middelen te verstoren,” merkte Joe Truzman, een analist bij de Foundation for the Defense of Democracies (FDD), zondag op. “Hoewel de IDF succesvol was in het vernietigen van de drones voordat ze Israëls maritieme wateren bereikten, zal Hezbollah de operatie waarschijnlijk neerzetten als een propaganda-overwinning door te zeggen dat Nasrallah de waarschuwing uitvoerde die hij in mei deed.”

IDF-woordvoerder Ran Kochav vertelde de Israëlische omroep Kan dat het leger zich voorbereidt op verdere mogelijke UAV-lanceringen door Hezbollah in het gebied in de komende weken.

Lapid nam vrijdag om middernacht de rol van Israël’s interim-premier over en verving Naftali Bennett, toen het Israëlische parlement werd ontbonden met het oog op nieuwe verkiezingen in de herfst.

“Ons doel – dat van deze hele kabinetsformatie – in de komende maanden zal zijn om de regering te leiden alsof er geen verkiezingen worden gehouden,” vertelde Lapid de ministers tijdens de kabinetsvergadering van zondag. “De burgers van Israël hebben recht op een regering die constant functioneert.”

“De Iraniërs, Hamas en Hezbollah zullen niet wachten,” waarschuwde hij.

 

ENGLISH

Prime Minister Yair Lapid pledged to continue defend Israel a day after the country’s air force foiled an unmanned aerial vehicle (UAV) attack by the Hezbollah terror group on the disputed Karish gas field in Israeli economic waters.

By: The Algemeiner

“The IDF intercepted three hostile UAVs that tried to harm Israeli infrastructure in Israel’s economic waters,” Lapid stated Sunday, at his first weekly cabinet meeting since taking over as caretaker prime minister. “Hezbollah is continuing on the path of terrorism and is hurting Lebanon’s ability to reach an agreement on a maritime border.”

“Israel will continue to defend itself, its citizens and its assets,” he warned.

On Saturday, an Israel Air Force fighter jet and navy missile ship intercepted three hostile drones from Lebanon flying in the direction of the Karish gas rig over the Mediterranean Sea. One UAV was intercepted by an F-16 Barak fighter jet which was dispatched to the scene from the 109th Squadron in Ramat David. The two other drones were intercepted by the INS Eilat missile ship, using Barak interceptors.

“The UAVs were identified at an early stage and intercepted at the optimal operational point,” the IDF said. “An initial inquiry suggests that the UAVs did not pose an imminent threat.”

The attempted Hezbollah attack comes amid a dispute between Lebanon and Israel over maritime gas resources. The tensions center around the Karish gas rig, which Israel has said is firmly within its exclusive economic zone, as Lebanon has maintained that it is located in disputed territory.

In May, Hassan Nasrallah, leader of Lebanon’s Iran-backed Hezbollah, touted the natural gas reserves as a potential game changer for the country’s economy, threatening action if Israel prevented drilling oil and gas in the disputed area.

“Hezbollah’s provocation on Saturday can be viewed as a warning to Israel and energy companies that it has the capability of disrupting gas and oil extractions in the disputed area by military means,” Joe Truzman, an analyst at the Foundation for the Defense of Democracies (FDD), commented Sunday. “While the IDF was successful in destroying the drones before they reached Israel’s maritime waters, Hezbollah will likely market the operation as a propaganda victory by saying Nasrallah carried out the warning he made in May.”

IDF spokesman Ran Kochav told Israeli broadcaster Kan that the military is preparing for further possible UAV launches by Hezbollah in the area over the coming weeks.

Lapid took over as Israel’s interim prime minister at midnight on Friday, replacing Naftali Bennett, as the Israeli parliament disbanded ahead of new elections in the fall.

“Our goal – that of this entire table – in the coming months will be to manage the government as if elections were not being held,” Lapid told ministers at Sunday’s cabinet meeting. “The citizens of Israel are entitled to a government that constantly functions.”

“The Iranians, Hamas and Hezbollah will not wait,” he cautioned.