Arabische studenten houden een Nakba Dag demonstratie op de Universiteit van Tel Aviv terwijl Joodse studenten een tegendemonstratie houden, 15 mei 2022. (Eitan Elhadz /TPS)
Arab students hold a Nakba Day demonstration at Tel Aviv University while Jewish students held a counter-demonstration, May 15, 2022. (Eitan Elhadz /TPS)

Nederlands + English

De wetgevers merkten op dat de Palestijnse Autoriteit het voeren van de Israëlische vlag verbiedt.

Door Aryeh Savir – TPS

Een meerderheid van de leden van het Ministerieel Comité voor Wetgeving stemde zondag voor een wetsvoorstel dat het hijsen van de vlag van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie op Israëlische universiteiten zou verbieden.

Het wetsvoorstel dat het hijsen van een vijandelijke vlag, met inbegrip van die van de PLO, verbiedt op plaatsen die door de staat worden gefinancierd of gesteund, werd ingediend door oppositie MK Eli Cohen (Likud).

Het wetsvoorstel werd ingediend na een reeks recente gebeurtenissen waarbij Israëlische campussen werden overspoeld door studenten die met PLO-vlaggen marcheerden. De manifestaties klaagden het bestaan van Israël aan door de Nakba te herdenken en omvatten marsen met PLO-vlaggen, oproepen tot terrorisme tijdens studentenprotesten, oproepen tot wraak en oproepen tot een nieuwe Intifada.

Een meerderheid van zeven ministers stemde voor het voorstel, en twee ministers, Tamar Zandberg van Meretz en Nachman Shai van Labor, stemden tegen.

Minister Zeev Elkin, de voorzitter van de commissie, merkte op dat terreurslachtoffers en anderen door de vlag worden beledigd of geïntimideerd. Hij merkte op dat slachtoffers van terreur beledigd zijn door de vlag omdat de PLO studiebeurzen uitdeelt aan terroristen die aanslagen tegen Israëli’s plegen.

Hij merkte ook op dat het in de Palestijnse Autoriteit illegaal is om een Israëlische vlag te laten wapperen.

Het wetsvoorstel zal later deze week in eerste lezing aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.

De Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport van de Knesset hield afgelopen maandag een verhit debat over het onderwerp “Vrijheid van meningsuiting, opruiing en geweld op campussen”, naar aanleiding van de laatste pro-Palestijnse en anti-Israëlische gebeurtenissen op universiteiten.

Een student van de Universiteit van Tel Aviv, Orit Eliyahu, vertelde de deelnemers aan de bijeenkomst dat Joodse studenten “een zeer moeilijke periode doormaken. Er zijn mensen die bij mij in de slaapzalen wonen en besloten hebben weer bij hun ouders te gaan wonen omdat ze bang zijn.”

“Het hijsen van een PLO-vlag, een vijandelijke vlag, is een routinezaak geworden, maar het is beangstigend om een Israëlische vlag te hijsen. Op Yom KaZikaron (herdenkingsdag) lachten de Arabische studenten ons uit omdat we stilstonden tijdens de [herdenkings] sirene. Arabische studenten die bij ons in colleges zitten, vertellen ons dat ze ons willen vermoorden, en een dag later zitten ze naast ons in de collegezaal. We trillen van angst,” deelde ze mee.

 

ENGLISH

Lawmakers noted that the Palestinian Authority bans flying the Israeli flag.

By Aryeh Savir, TPS

A majority of the members of the Ministerial Committee for Legislation voted on Sunday in favor of a proposed bill that would ban the hoisting of the Palestine Liberation Organization flag in Israeli universities.

The bill banning the hoisting of an enemy flag, including that of the PLO, in places budgeted or supported by the state, was put forward by opposition MK Eli Cohen (Likud).

The bill was presented following a series of recent events in which Israeli campuses were overwhelmed by students marching with PLO flags. The events lamented Israel’s existence by marking the Nakba and included marches with PLO flags, calls for terrorism during student protests, calls for revenge, and calls for another Intifada.

A majority of seven ministers voted in favor of the proposal, and two ministers, Tamar Zandberg from Meretz and Nachman Shai from Labor, voted against it.

Minister Zeev Elkin, the committee’s chair, noted that terror victims and others are offended or intimidated by the flag. He noted that terror victims were offended by the flag because the PLO transfers stipends to terrorists who committed attacks against Israelis.

He also noted that in the Palestinian Authority, it is illegal to fly an Israeli flag.

The bill will pass on the plenum for its first reading later this week.

The Knesset’s Education, Culture, and Sports Committee held a heated debate last Monday on the topic of “Freedom of expression, incitement and violence on campuses,” following the latest pro-Palestinian and anti-Israel events at universities.

A student from Tel Aviv University, Orit Eliyahu, told the meeting’s participants that Jewish students “are going through a very difficult period. There are people who live with me in the dormitories and decided to return to living with their parents because they’re afraid.”

“Raising a PLO flag, an enemy flag, has become a routine thing, but it’s frightening to raise an Israeli flag. On Yom KaZikaron (Memorial Day), the Arab students laughed at us for standing still during the [memorial] siren. Arab students who sit with us in lectures tell us that they want to murder us, and a day afterward they sit next to us in the lecture hall. We’re trembling with fear,” she shared.