Ra’am Partijleider Mansour Abbas spreekt de Knesset toe, 13 juni 2021. (AP/Ariel Schalit)
Ra’am Party leader Mansour Abbas addresses the Knesset, June 13, 2021. (AP/Ariel Schalit)

Nederlands + English

De opmerkingen van MK Mansour Abbas zijn een belangrijke afwijking van de weigering van eerdere Arabische partijen om Israël als Joodse staat te erkennen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De voorzitter van de islamistische Ra’am partij, zei op dinsdag dat Israël ontegenzeggelijk een Joods land is, en dat het dat altijd zal blijven.

“Israël werd geboren als een Joodse staat, dat was de beslissing van het volk, en de vraag is niet wat de identiteit van de staat is – het werd zo geboren en het zal zo blijven,” zei MK Mansour Abbas op een Channel 12 mediaconferentie op dinsdagochtend.

“De vraag is wat de status is van de Arabische burger in de Joodse staat Israël,” vervolgde hij. “Dat is de vraag. En deze uitdaging staat niet alleen voor Mansour Abbas, maar voor de Joodse gemeenschap en de Joodse burger.”

De verklaring van Abbas is vooral opmerkelijk omdat het een belangrijke afwijking markeert van de Israëlische Arabische politieke partijen hun hardnekkige weigering om Israël te erkennen als een Joodse Staat en dat een dergelijke definitie inherent racistisch is.

In juni 2021 schreef Abbas geschiedenis door een coalitieakkoord te ondertekenen met de Yamina-partij van premier Naftali Bennett en de Yesh Atid-partij onder voorzitterschap van Yair Lapid, waarmee hij zijn rol als politieke machthebber versterkte en de eerste keer was dat een Arabische partij deel uitmaakte van een Israëlische regering.

Sommige rechtse Israëliërs hebben Bennett bekritiseerd voor de samenwerking met Ra’am, omdat er geruchten de ronde doen over mogelijke banden van de partij met de terreurgroep Hamas.

Abbas heeft meerdere verklaringen afgelegd die Ra’am hebben gepositioneerd als een alternatief voor de agressief antizionistische Arabische Gezamenlijke Lijst.

Vorige week sprong Abbas in de strijd en verdedigde hij inwoners van Judea en Samaria nadat de opmerkingen van minister van Binnenlandse Veiligheid Omer Bar Lev over geweld door kolonisten de woede hadden doen oplaaien.

“Het is verboden om generalisaties te maken over welke sector van het publiek dan ook”, zei hij tegen radiostation Kan Bet, “niet over kolonisten, niet over de ultra-orthodoxen en niet over Arabieren. Het discours in de Knesset is [te] gewelddadig, en MK’s denken geen twee keer na over het aanvallen van de andere kant.”

In april 2021 gebruikte een groep wetgevers van de Gezamenlijke Lijst de beëdigingsceremonie voor leden van de 24e Knesset van Israël als een gelegenheid om Israël een apartheidsstaat te noemen.

Toen het tijd was voor Samy Abu Shehadeh om de standaard “I pledge” belofte te reciteren, waarin wetgevers zweren hun plichten als verkozen ambtenaar van de staat Israël hoog te houden, gaf de toegewijde anti-Zionistische wetgever zijn eigen draai aan de tekst.

In plaats van te zweren Israël te dienen, zei Abu Shehadeh: “Ik zweer de bezetting te bestrijden” en “Ik zweer apartheid te bestrijden.” Verscheidene andere leden van de Gezamenlijke Lijst volgden dit voorbeeld.

 

ENGLISH

MK Mansour Abbas’ remarks are a significant departure from previous Arab parties’ refusal to recognize Israel as a Jewish state.

By Lauren Marcus, World Israel News

The chair of the Islamist Ra’am party, said on Tuesday that Israel is undeniably a Jewish country, and that it will always stay that way.

“Israel was born a Jewish state, that was the decision of the people, and the question is not what is the identity of the state — it was born this way and it will remain this way,” said MK Mansour Abbas at a Channel 12 media conference on Tuesday morning.

“The question is what is the status of the Arab citizen in the Jewish State of Israel,” he continued. “That is the question. And this challenge does not just stand in front of Mansour Abbas, but in front of the Jewish community and the Jewish citizen.”

Abbas’ statement is particularly notable because it marks a significant departure from Israeli Arab political parties’ staunch refusal to recognize Israel as a Jewish State and that such a definition is inherently racist.

In June 2021, Abbas made history by signing a coalition agreement with Prime Minister Naftali Bennett’s Yamina party and the Yesh Atid party chaired by Yair Lapid, cementing his role as a political kingmaker and marking the first time that an Arab party had served in an Israeli government.

Some on Israel’s right have criticized Bennett for partnering with Ra’am, as rumors swirl around the party’s possible links to the Hamas terror group.

Abbas has made multiple statements which have positioned Ra’am as an alternative to the aggressively anti-Zionist Arab Joint List.

Last week, Abbas jumped into the fray and defended residents of Judea and Samaria after Internal Security Minister Omer Bar Lev’s remarks about settler violence sparked ire.

“It’s forbidden to make generalizations about any sector of the public,” he told radio station Kan Bet, “not about settlers, not about the ultra-Orthodox, and not about Arabs. The discourse in the Knesset is [too] violent, and MKs don’t think twice about attacking the other side.”

In April 2021, a group of lawmakers from the Joint List used the swearing-in ceremony for members of Israel’s 24th Knesset as an opportunity to call Israel an apartheid state.

When it came time for Samy Abu Shehadeh to recite the standard “I pledge” promise, in which lawmakers swear to uphold their duties as an elected official of the state of Israel, the avowed anti-Zionist lawmaker put his own twist on the text.

Instead of pledging to serve Israel, Abu Shehadeh said, “I pledge to fight the occupation” and “I pledge to fight apartheid.” Several other members of the Joint List followed suit.