Beiroet, Libanon 21 juli 2021: Een panoramisch uitzicht op de haven van Beiroet waar de enorme ontploffing van 4 augustus plaatsvond
Beirut, Lebanon July 21 2021: A panoramic view of Beirut’s Port where the August 4 massive blast happened (Shutterstock)

Het zal een droogplaats voor sleepnetten worden, midden in de zee, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. Het zal een buit voor de heidenvolken worden. Ezechiël 26:5 (HSV)

Bron: Israel365 News

Libanon’s vice-premier, Saadeh al-Shami heeft maandag een officiële aankondiging gedaan waarin hij verklaart dat Libanon failliet is. Deze ontwikkeling lijkt te zijn voorspeld in de Bijbel door Ezechiël.

In een gesprek met Al-Arabiya zei Saadeh dat de verliezen zullen worden verdeeld onder de regering, de centrale Banque du Liban, de banken en de spaarders. “Er is geen meningsverschil over de verdeling van de verliezen,” zei hij.

“Helaas is de staat failliet, net als de Banque du Liban. Onze regering wilde met een oplossing komen, het verlies is ontstaan door beleid gedurende tientallen jaren, maar als we niets zouden doen, zou het verlies veel groter zijn.”

Saadeh vervolgde: “Dit is een feit dat niet kan worden ontkend, en we kunnen niet in een staat van ontkenning leven, en we kunnen de (bank)opnames niet voor iedereen openstellen. Ik wou dat onze situatie normaal was.”

Ezechiël’s profetie

In hoofdstuk 26 in het boek Ezechiël voorziet de profeet dat Libanon een plaats zal worden van “droogvallende netten” en een “buit voor de naties”. Het hoofdstuk spreekt over Tyrus, dat in die tijd de Phoneciaanse hoofdstad van Libanon was.

Het zal een droogplaats voor sleepnetten worden, midden in de zee, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. Het zal een buit voor de heidenvolken worden. Ezechiël 26:5 (HSV)

Nebukadnezar’s plundering van Tyrus

Hoewel de profetie verwijst naar Nebukadnezar’s plundering van Tyrus als straf voor de inwoners van de stad die zich verkneukelden over Jeruzalem’s tegenspoed, lijkt de profetie vandaag de dag nog even relevant als altijd. Zo waarschuwde Hezbollah-chef Hassan Nasrallah, die Libanon leidt, in een recente toespraak dat elke “schending” van Jeruzalem zou leiden tot een regionale oorlog waarbij pro-Iraanse groeperingen uit verschillende landen betrokken zouden kunnen zijn. Hij zei ook dat zijn “As van Verzet” belooft Jeruzalem te “verdedigen”. Dit soort leedvermaak zou precies geweest kunnen zijn waar Ezechiël op doelde. Een ander voorbeeld van dit soort ‘leedvermaak’ gebeurde in mei toen Nasrallah Israël waarschuwde met betrekking tot hun laatste Gaza-operatie, ‘Wachters op de Muur’, om “Libanon niet verkeerd te beoordelen, zoals jullie deden met Gaza, wetende dat onze situatie anders is.”

De profetie dat Libanon een ‘buit voor de naties’ zou worden, lijkt vandaag te kloppen. Dat komt omdat China, na de beruchte ontploffing in Beiroet in 2020, de noordelijke haven van Tripoli als kritieke schakel voor Pekings “Belt and Road”-initiatief (BRI) heeft gekozen. Libanon is naar verluidt ook een Chinees zakelijk doelwit.

Hiernaar zou ook kunnen worden verwezen in de 12e passage:

Zij zullen uw rijkdommen plunderen en uw handelswaar roven. (Ezechiël 26:12)

Effectief faillissement

Door een tekort aan brandstoffen als gevolg van een deviezencrisis is Libanon in een daadwerkelijk bankroet gestort. Het dagelijks leven is vrijwel verlamd nu de brandstof opdroogt omdat het land niet over de dollars beschikt om ervoor te betalen…inderdaad een “plaats voor droognetten”.

***************************************

**************************************

ENGLISH:

Beirut, Lebanon July 21 2021: A panoramic view of Beirut’s Port where the August 4 massive blast happened (Shutterstock)

She shall be in the heart of the sea A place for drying nets; For I have spoken it —declares Hashem. She shall become spoil for the nations Ezekiel 26:5 (The Israel BibleTM)

Lebanon’s Deputy Prime Minister, Saadeh al-Shami made an official announcement on Monday declaring that Lebanon is bankrupt. This development appears to have been prophesied in the Bible by Ezekiel.

Speaking to Al-Arabiya, Saadeh said that the losses will be distributed to the government, the central Banque du Liban, banks, and depositors. “There is no conflict of views about the distribution of losses,” he said.

“Unfortunately, the state is bankrupt, as is the Banque du Liban. Our Government wanted to come up with a solution, and the loss occurred due to policies for decades, but if we did nothing, the loss would be much greater.”

Saadeh continued, “This is a fact that cannot be ignored, and we cannot live in a state of denial, and we cannot open (bank) withdrawals to everyone. I wish that our situation was normal.”

Ezekiel’s prophecy

In chapter 26 in the Book of Ezekiel, the prophet foresees that Lebanon will become a place of “drying nets” and a “spoil for the nations.” The chapter speaks of Tyre, which was the Phonecian capital of Lebanon at that time.

She shall be in the heart of the sea A place for drying nets; For I have spoken it —declares Hashem. She shall become spoil for the nations (Ezekiel 26:5)

Nebuchadnezzar’s plundering of Tyre

Although the prophecy refers to Nebuchadnezzar’s plundering of Tyre as punishment for the city’s inhabitants gloating over Jerusalem’s misfortunes, the prophecy seems as relevant today as ever. For example, Hezbollah chief Hassan Nasrallah, who runs Lebanon warned in a recent speech that any “violation” of Jerusalem would result in a regional war that could include pro-Iranian groups from several countries. He also said his “Axis of Resistance” promises to “defend Jerusalem.” This type of gloating could have been precisely what Ezekiel was referring to. Another example of this type of ‘gloating’ happened in May when Nasrallah warned Israel regarding their latest Gaza operation, ‘Guardians on the Wall,’ to “not misjudge Lebanon, as you did with Gaza, knowing that our situation is different.”

The prophecy about Lebanon becoming a ‘spoil for the nations’ seems to have merit today. That’s because, following the infamous Beirut blast of 2020, China has targeted the northern port of Tripoli as a critical link for Beijing’s Belt and Road Initiative (BRI). Lebanon has also been reported to be a Chinese business target.

This might also be referenced in the 12th passage:

They shall plunder your wealth And loot your merchandise. (Ezekiel 26:12)

Effective bankruptcy

Fuel shortages triggered by a foreign exchange crisis forced Lebanon into effective bankruptcy. Daily life has been virtually paralyzed as fuel dries up because the country lacks the dollars to pay for it..a “place for drying nets” indeed.