Shlomi Amsalem / Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanklagers uit verschillende landen bezochten Israël om onderzoeken en vervolgingen tegen Hamas en zijn functionarissen te bevorderen.
Shlomi Amsalem / Ministry of Foreign AffairsProsecutors from several nations visited Israel to promote investigations and prosecutions against Hamas and its officials.

Nederlands + English

Hoge functionarissen uit Oostenrijk, Duitsland, Argentinië, Frankrijk en de VS bezochten Israël om onderzoek naar de terroristische organisatie Hamas te bevorderen.

Door: i24News

Aanklagers uit verschillende landen bezochten Israël om onderzoeken en vervolgingen tegen Hamas en zijn functionarissen te bevorderen, om zo de druk op de terroristische organisatie op juridisch vlak te vergroten, aldus een verklaring die zondagochtend werd vrijgegeven.

De delegatie bestond uit de hoofdaanklager van Argentinië, plaatsvervangende procureurs-generaals uit Duitsland en Oostenrijk, hoofden van antiterrorismeafdelingen uit de VS en Frankrijk, en de procureur-generaal van de staat Virginia, evenals andere hoge vertegenwoordigers.

Uit alle bovengenoemde landen zijn burgers vermoord of ontvoerd door Hamas op 7 oktober. De hoge aanklagers toerden door de gemeenschappen die in het zuiden van Israël werden afgeslacht, en ontmoetten families van de ontvoerde en vermoorde mensen.

“De gruwelijke misdaden van Hamas zijn niet alleen gericht tegen Israëli’s, maar tegen de hele mensheid. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om de organisatie en haar mensen te bestrijden, waar ze zich ook bevinden”, aldus de procureur-generaal van de staat Virginia Jason Miyares Dit zei hij na een ontmoeting met de families van de ontvoerde en vermoorde mensen.

Het initiatief met de titel “Laat de wereld met eigen ogen oordelen” werd gestart door de Israëlische Ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken. De bezoekende hoofdaanklagers ontvingen briefings van de Israëlische staatsadvocaat Amit Eisman, maar ook van de Israëlische politie, de interne veiligheidsdienst Shin Bet, het Israëlische leger (IDF) en meer.

Eisman deelde enkele van de uitdagingen en acties van het advocatenkantoor na het onderzoek naar de terroristen. De delegatie ontving ook een overzicht van de Hamas-organisatie en de misdaden gepleegd door haar agenten.

Shlomi Amsalem / Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Aanklagers uit verschillende landen worden geïnformeerd door IDF-functionarissen in een kibboets in het zuiden van Israël, als onderdeel van het initiatief ‘Laat de wereld met eigen ogen oordelen’.

Bovendien bekeek de delegatie van hoge aanklagers een film samengesteld door de IDF-woordvoerderseenheid, waarin de wreedheden werden gedocumenteerd die Hamas op 7 oktober had begaan. De terroristen legden hun eigen daden vast met behulp van Go-Pro-camera’s, bodycams en zelfs de persoonlijke telefoons van hun slachtoffers.

 

********************************************

********************************************

ENGLISH

Senior officials from Austria, Germany, Argentina, France, and the U.S. visited Israel to promote investigations into the terrorist organization Hamas

By: i24News

Prosecutors from several nations visited Israel to promote investigations and prosecutions against Hamas and its officials, in order to increase the pressure on the terrorist organization on the legal front, according to a statement released Sunday morning.

The delegation included the chief prosecutor of Argentina, deputy attorney generals from Germany and Austria, antiterrorism department heads from the U.S. and France, and the attorney general of the state of Virginia, as well as other senior representatives.

All of the aforementioned countries have citizens who were murdered or kidnapped by Hamas on October 7. The senior prosecutors toured the communities that were massacred in the south of Israel, and met families of the abducted and murdered.

“The heinous crimes of Hamas are not directed only against Israelis, but against all of humanity. We will do everything in our power to fight the organization and its people, wherever it is that they are located,” the State of Virginia’s Attorney General, Jason Miyares, said after meeting with the families of the abducted and murdered.

The initiative titled “Let the world judge with its own eyes” was started by the Israeli Justice Ministry and Foreign Affairs Ministry. The visiting senior prosecutors received briefings by Israel’s state attorney Amit Eisman, as well as from the Israel Police, Shin Bet internal security agency, the Israel Defense Forces (IDF), and more.

Eisman shared some of the challenges and actions of the attorney’s office following the investigation of the terrorists. The delegation also received an overview of the Hamas organization and the crimes committed by its operatives.

Shlomi Amsalem / Ministry of Foreign AffairsProsecutors from several nations receive briefing by IDF official at a Kibbutz in southern Israel, as part of the ‘Let the world judge with its own eyes’ initiative.

In addition, the delegation of senior prosecutors watched a film compiled by the IDF Spokesperson’s Unit, documenting the atrocities committed by Hamas on October 7. The terrorists recorded their own actions using Go-Pro cameras, body cams, and even the personal phones of their victims.