Nederlands + English

Geschied- en Oudheidkundige kring De Aldenborgh organiseert op 7 februari a.s. de lezing “750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg” door mr. dr. Hein van der Bruggen.

De heer Hein van der Bruggen uit Roermond, een goede bekende van de Aldenborgh, heeft zich bereid verklaard om in Weert een lezing over een zeer interessant onderwerp te willen verzorgen. Hein van der Bruggen, voormalig advocaat, is altijd zeer gefascineerd door het Joodse verleden in Limburg. Dat heeft geresulteerd in een proefschrift dat hij op 28 oktober 2021 met succes aan de universiteit Leiden verdedigd heeft en dat hem de doctorstitel heeft opgeleverd. In de lezing zal hij de aanwezigen een beeld schetsen van 750 jaar Joods leven in Roermond en Midden-Limburg.

In Roermond en Midden-Limburg hebben nooit spectaculair veel Joden gewoond. Toch hebben de stad en haar omgeving al vroeg contacten met Joden gehad en zijn er Joodse inwoners geweest. De geschiedenis van hun verblijf in deze regio tijdens de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd is echter slechts fragmentarisch bekend. Toch is er sprake van een zekere continuïteit, zelfs in de periode van ruim twee eeuwen waarin het Joden verboden was in de stad te verblijven, anders dan een beperkt aantal uren. Pas na de komst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 kwamen er voor het eerst grotere groepen Joden voor langere tijd of zelfs definitief in de stad wonen.

Lees verder op Weertdegekste.nl

ENGLISH

On February 7 the Aldenborgh Circle of History and Antiquity will organize a lecture entitled “Jewish Life in Roermond and Middle Limburg 750 Years” by Dr. Hein van der Bruggen.

Mr. Hein van der Bruggen from Roermond, a good acquaintance of the Aldenborgh, has expressed his willingness to give a lecture in Weert on a very interesting subject. Hein van der Bruggen, former lawyer, has always been very fascinated by the Jewish past in Limburg. This resulted in a dissertation which he successfully defended at Leiden University on October 28, 2021, earning him the doctoral title. In the lecture he will paint a picture for those present of 750 years of Jewish life in Roermond and Central Limburg.

Roermond and Central Limburg have never been home to a spectacular number of Jews. Nevertheless, the city and its surroundings had early contacts with Jews and had Jewish residents. The history of their stay in this region during the Middle Ages and early modern period, however, is known only fragmentarily. Still, there is some continuity, even during the period of over two centuries when Jews were forbidden to stay in the city other than for a limited number of hours. It was only after the arrival of the United Kingdom of the Netherlands in 1815 that larger groups of Jews first came to live in the city for longer periods of time or even permanently.

Read more on Weertdegekste.nl