Hezbollah RocketsHezbollah rockets in Lebanon. (Credit: Screenshot)

Nederlands + English

Het Europees Parlement heeft vrijdag met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen waarin de door Iran gesteunde terroristische organisatie Hezbollah wordt verweten een van de oorzaken te zijn van een gedestabiliseerd en corrupt Libanon.

Bron: Israel365 News

In paragraaf “S” van de resolutie wordt opgemerkt dat Hezbollah, die door verscheidene leden van de Europese Unie op de lijst van terroristische organisaties is geplaatst, nog steeds de controle heeft over belangrijke ministeries in de Libanese regering, ondanks het feit dat er een nieuwe regering is gevormd nadat de vorige regering was afgetreden naar aanleiding van een explosie in de haven van Beiroet waarbij op 4 augustus 2020 meer dan 217 mensen omkwamen, duizenden gewond raakten en een groot deel van de hoofdstad werd verwoest.

In de resolutie wordt ook opgemerkt dat Hezbollah heeft aangetoond dat het een sterke “ideologische loyaliteit” aan Iran heeft en de Libanese regering destabiliseert.

De lange resolutie bevat een lange lijst van de problemen van het land in de hoop dat de nieuwe Libanese regering onder premier Najib Mikati- die op 10 september werd gevormd na een impasse van meer dan een jaar – haar democratische beloften zal nakomen. Zo niet, dan dreigt de resolutie met gerichte sancties tegen Libanon wegens “het hinderen en ondermijnen van het democratische politieke proces”.

Ook wordt opgemerkt dat de verantwoordelijken voor de catastrofe van meer dan een jaar geleden als gevolg van corruptie niet voor de rechter zijn gebracht.

De resolutie legt ook de schuld bij Hezbollah voor het onderdrukken van Libanon’s volksbeweging van 2019 en voor de politieke en economische crisis, en roept alle externe machten op zich niet te mengen in de binnenlandse aangelegenheden en de soevereiniteit van het land, en de politieke onafhankelijkheid te respecteren.

De resolutie werd door het Europees Parlement aangenomen met 575 stemmen voor, 71 tegen en 39 onthoudingen.
Het E.U. kantoor van het Amerikaans Joods Comité, het AJC Transatlantisch Instituut, verwelkomde de goedkeuring van de resolutie in een nieuwsbericht op dezelfde dag.

“Dit moet de sterkste veroordeling tot nu toe zijn van Iran en hun terreur proxy Hezbollah voor het ondermijnen van de stabiliteit van Libanon,” zei de directeur, Daniel Schwammenthal. “De Europese wetgevers hebben het regime in Teheran en hun sjiitische terreurgroep hiermee een duidelijke waarschuwing gegeven dat het niet langer business as usual is. Het Libanese volk verdient vrijheid, democratie en welvaart, die niet haalbaar zijn zolang Hezbollah en Iran het land kunnen blijven meeslepen in corruptie, misdaad en oorlog.”

 

************************************
ENGLISH:

The European Parliament overwhelmingly adopted a resolution on Friday that blamed the Iran-backed terrorist organization Hezbollah as one of the causes contributing to a destabilized and corrupt Lebanon.

Source: Israel365 News

Paragraph “S” of the resolution notes that Hezbollah, which is listed as a terrorist organization by several members of the European Union, remains in control of key ministries in the Lebanese government despite a new government being formed after its previous government resigned in the wake of an explosion in the Beirut port that killed more than 217 people, injured thousands and destroyed a swath of the capital city on Aug. 4. 2020.

It also notes that Hezbollah has shown that it has a strong “ideological allegiance” to Iran and is destabilizing the Lebanese government.

The lengthy resolution provides a long list of the nation’s woes in the hopes that Lebanon’s new government under Prime Minister Najib Mikati—formed on Sept. 10 after more than a year of deadlock—will live up to its democratic promises. Otherwise, the resolution threatens targeted sanctions on Lebanon for “obstructing and undermining the democratic political process.”

It also notes that due to corruption, those responsible for the catastrophe more than a year ago have not been brought to justice.

The resolution also places blame on Hezbollah for repressing Lebanon’s 2019 popular movement and for its political and economic crisis, calling on all external powers to refrain from meddling in the country’s internal affairs and its sovereignty, and for political independence to be respected.

The resolution was adopted by the European Parliament with 575 voting in favor, 71 against and 39 abstentions.

The American Jewish Committee’s E.U. office, the AJC Transatlantic Institute, welcomed the resolution’s adoption in a news release on the same day.

“This must be the European Parliament’s strongest condemnation yet of Iran and their terror proxy Hezbollah for undermining the stability of Lebanon,” said its director, Daniel Schwammenthal. “European lawmakers have thus sent a clear warning to the regime in Tehran and their Shi’ite terror group that it is no longer business as usual. The Lebanese people deserve freedom, democracy and prosperity, which will be attainable as long as Hezbollah and Iran can continue to drag the country into corruption, crime and war.”