De Libische minister van Buitenlandse Zaken Najla Mangoush (links) en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen
Libyan Foreign Minister Najla Mangoush (left) and Israeli Foreign Minister Eli Cohen
(photo credit: MAXIM SHIPENKOV/POOL VIA REUTERS/FILE PHOTO, YONATAN SINDEL/FLASH90)

Nederlands + English

De Libische minister van Buitenlandse Zaken Najla Mangoush werd aanvankelijk geschorst en doorverwezen voor onderzoek naar aanleiding van haar ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen.

Door: The Jerusalem Post

De Libische minister van Buitenlandse Zaken Najla Mangoush werd maandag ontslagen vanwege haar ontmoeting vorige week in Rome met haar Israëlische ambtgenoot Eli Cohen,. De gebeurtenis, die als historisch werd aangekondigd, zorgde voor opschudding in Tripoli en een diplomatiek drama in Jeruzalem.

Het ging niet om de ontmoeting zelf, die in het geheim plaatsvond, maar om een besluit van Cohen op zondagavond om te publiceren dat ze een persoonlijk gesprek hadden gehad met het oog op het normaliseren van de banden tussen de twee naties, die geen diplomatieke betrekkingen hebben.

Mangoush werd gedwongen naar Turkije te vluchten om aan de publieke woede te ontsnappen.

Frustratie dat Israël een geheime ontmoeting openbaar maakte.
De Verenigde Staten, die achter de schermen hadden gewerkt om de banden tussen de twee landen te versterken, waren gefrustreerd over Cohen omdat hij de ontmoeting openbaar had gemaakt.

Stephanie Hallett, zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, bracht de kwestie ter sprake tijdens een vergadering met Cohen op maandag in het ministerie van Buitenlandse Zaken, en vertelde hem een manier te vinden om “de zaken te sussen”, aldus een diplomatieke bron.

Een lid van het veiligheidspersoneel verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken beveiligt de straat na de gevechten tussen gewapende facties gisteren in Tripoli, Libië, 16 augustus 2023. (credit: REUTERS/HAZEM AHMED)

Cohen kwam onder vuur te liggen door de bezorgdheid dat de te vroege publicatie van een dergelijke ontmoeting een impact zou hebben op het vermogen van Israël om achter de schermen te werken, zoals het heeft gedaan, om inspanningen te bevorderen om de banden met andere Arabische landen te normaliseren.

Israël zei dat het een overeenkomst met de Libische regering had om details van de bijeenkomst te publiceren, eraan toevoegend dat er geen datum was vastgesteld voor een dergelijke publicatie.

Het besloot de informatie over de ontmoeting op zondagavond naar de media te sturen nadat het had begrepen dat het verhaal al was uitgelekt. Israël zei dat het de Libiërs had geïnformeerd dat het de informatie zou vrijgeven.

De bijeenkomst die vorige week in Rome plaatsvond, werd gefaciliteerd door de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani. De bijeenkomst duurde meer dan een uur en omvatte gesprekken over samenwerking op een groot aantal gebieden, waaronder landbouw en watertechnologie.

“Libië heeft belang bij de betrekkingen met Israël naarmate het de betrekkingen met het Westen bevordert,” zei het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het kantoor van Mangoush zei dat de Libische premier Abdulhamid al-Dbeibah de ontmoeting had goedgekeurd, eraan toevoegend dat Mangoush documenten had om dit te bewijzen, meldde de in Beiroet gevestigde nieuwszender Al Mayadeen. Mangoush’s kantoor verklaarde dat Mangoush zich niet tot zondebok zou laten maken voor de gebeurtenissen, aldus het rapport.

Dbeibah stond positief tegenover toenadering tot Israël, maar in het licht van de publieke gewelddadigheden op de straten, distantieerde hij zich van de kwestie en ontsloeg Mangoush.

Een Libische functionaris zei dat Dbeibah Italië had gevraagd om de ontmoeting te organiseren in de hoop op meer steun van de VS en andere internationale regeringen voor zijn interim-regering.

“De regering is bang dat de internationale steun zwakker zal worden en zal wegvallen,” zei de ambtenaar.

Een diplomatieke bron in Italië zei dat de ministeries van Buitenlandse Zaken van Libië en Israël “al enige tijd” contact hadden gehad voor de ontmoeting, zonder betrokkenheid van Italië, maar dat de twee hadden gevraagd om de hulp van Italië bij het regelen van een locatie voor de ontmoeting.

Het Libische Ministerie van Buitenlandse Zaken had aanvankelijk gemeld dat Mangoush’s ontmoeting met Cohen ongepland en informeel was in een poging om de publieke verontwaardiging te temperen.

Om te laten zien dat hij de Palestijnse zaak steunde, bezocht Dbeibah de Palestijnse ambassade in Tripoli, volgens het Palestijnse persagentschap WAFA.

Het geschil over de bijeenkomst heeft de interne politieke crisis van Libië gevoed en munitie gegeven aan de interne critici van Dbeibah op een moment dat de toekomst van zijn interim-regering al ter discussie staat.

Libië heeft geen stabiele centrale regering meer sinds de omverwerping van Muammar Kadhafi in 2011. De interim-regering van Dbeibah, die sinds 2021 in functie is, wordt niet erkend door sommige grote partijen en er is een groeiend politiek momentum om de regering te vervangen door een nieuw verenigd bestuur en nationale verkiezingen te houden.

Demonstranten demonstreerden zondag laat voor het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken en richtten daarbij schade aan buiten het gebouw, waarop maandag vroeg een grote veiligheidsmacht zichtbaar was. Protesten vonden plaats in andere delen van Tripoli en andere steden.

Brandende banden blokkeerden maandag enkele hoofdwegen in Tripoli en in het centrum van Benghazi werd de Palestijnse vlag gehesen, maar er waren geen tekenen van geweld.

De regering van nationale eenheid (GNU) van Dbeibah, die werd geïnstalleerd, via een door de VN gesteund proces, heeft aangedrongen op sterkere banden met alle landen te zoeken,die betrokken zijn bij Libië, waaronder de VAE en de belangrijkste bondgenoot van Israël, de VS.

Het parlement van Libië, dat in het oosten is gevestigd en de GNU verwerpt, zei zondag dat er hoorzittingen zouden worden gehouden over de ontmoeting met de Israëlische minister. De presidentiële raad in Tripoli heeft Dbeibah om opheldering gevraagd over de ontmoeting en de Hoge Staatsraad, een ander belangrijk orgaan, heeft de ontmoeting veroordeeld.

Na de gevechten in Tripoli deze maand zullen veel Libiërs in de gaten worden gehouden en gewapende milities die tegen Dbeibah zijn en het geschil gebruiken als voorwendsel om zich tegen hem te keren.

De diplomatie heeft zich gericht op nationale verkiezingen om het interne conflict op te lossen. Vorige week zei de VN-gezant voor Libië dat er een nieuwe verenigde regering nodig was om te kunnen stemmen, wat vragen opriep over de internationale steun voor Dbeibah.

Italië heeft een klein militair contingent in Libië, olie- en gascontracten in het land en heeft er belang bij de migratie vanuit Libië naar zijn kusten te stoppen.

**************************************

 

ENGLISH

Libyan Foreign Minister Najla Mangoush was initially suspended and referred for investigation after meeting with Foreign Minister Eli Cohen.

By: The Jerusalem Post

Libyan Foreign Minister Najla Mangoush was fired on Monday for meeting last week with her Israeli counterpart, Eli Cohen,, in Rome. The event, which had been billed as historic, created an uproar in Tripoli and a diplomatic debacle in Jerusalem.

At issue was not the meeting itself, which was held in secret, but a decision by Cohen on Sunday evening to publicize that they had held a face-to-face conversation with an eye toward normalizing ties between the two nations, which have no diplomatic relations.

Mangoush was forced to flee to Turkey to escape public ire.

Frustration that Israel publicized a clandestine meeting.
The United States, which had worked behind the scenes to strengthen ties between the two countries, was reportedly frustrated with Cohen for publicizing the meeting.

US Embassy in Jerusalem Chargé d’Affaires Stephanie Hallett brought the matter up in a meeting with Cohen on Monday in the Foreign Ministry, telling him to find a way to “calm things down,” according to a diplomatic source.

A member of the Security personnel affiliated with the Ministry of Interior secures the street after yesterday’s clashes between armed factions in Tripoli, Libya, August 16, 2023. (credit: REUTERS/HAZEM AHMED)

Cohen came under attack amid concern that the premature publication of such a meeting would impact Israel’s ability to work behind the scenes, as it has been doing, to advance efforts to normalize ties with other Arab countries.

Israel said it had an agreement with the Libyan government to publish details of the meeting, adding that no date had been set for such a release.

It decided to send information about the meeting to the media on Sunday evening after it understood that the story had already been leaked. Israel said it had notified the Libyans that it would be releasing the information.

The meeting that took place last week in Rome was facilitated by Italian Foreign Minister Antonio Tajani. It lasted for over an hour and included discussions on cooperation in a wide array of arenas, including agriculture and water technology.

“Libya has an interest in relations with Israel as it advances relations with the West,” the Foreign Ministry said.

Mangoush’s office said Libyan Prime Minister Abdulhamid al-Dbeibah had approved the meeting, adding that Mangoush had documents to prove it, Beirut-based Al Mayadeen news channel reported. Mangoush’s office said Mangoush would not allow herself to be made into a scapegoat for the matter, the report said.

Dbeibah has been positive toward rapprochement with Israel, but in light of the violent public streets, he distanced himself from the issue and fired Mangoush.

A Libyan official said Dbeibah had asked Italy to arrange the meeting in the hopes of gaining stronger US and other international backing for his interim government.

“The government is afraid that international support will get weaker and disappear,” the official said.

A diplomatic source in Italy said Libya’s and Israel’s foreign ministries had been in contact “for some time” before the meeting, without Italy’s involvement, but that the two had asked for Italy’s help in providing a location to meet.

Libya’s Foreign Ministry had initially reported that Mangoush’s meeting with Cohen was unplanned and informal in an attempt to dampen the public outcry.

To show that he supported the Palestinian cause, Dbeibah visited the Palestinian Embassy in Tripoli, according to the Palestinian news agency WAFA.

The dispute over the meeting has fed into Libya’s internal political crisis, giving ammunition to Dbeibah’s internal critics at a moment when the future of his interim government is already in question.

Libya has been without a stable central government since the overthrow of Muammar Gaddafi in 2011. Dbeibah’s interim government, which has been in office since 2021, is not recognized by some major factions, and there is growing political momentum to replace it with a new unified administration and to hold national elections.

Protesters demonstrated in front of Libya’s Foreign Ministry late on Sunday, causing some damage outside the building, where a large security presence was visible early on Monday. Protests took place in other parts of Tripoli and other cities.

Burning tires blocked some major roads in Tripoli on Monday, and the Palestinian flag was raised in central Benghazi, but there was no sign of violence.

Dbeibah’s Government of National Unity (GNU), which was installed through a UN-backed process, has pushed for stronger ties with all countries involved in Libya, including the UAE and Israel’s main ally, the US.
Libya’s parliament is based in the east, which rejects the GNU, on Sunday said it would hold hearings about the meeting with the Israeli minister. The Tripoli-based Presidency Council has asked Dbeibah for clarification about the meeting, and the High State Council, another important body, condemned it.

After fighting in Tripoli this month, many Libyans will be watching whether armed factions opposed to Dbeibah use the dispute as a pretext to move against him.

Diplomacy has focused on national elections to resolve the internal conflict. Last week, the UN envoy to Libya said a new unified government was needed for a vote to take place, raising questions about international backing for Dbeibah.

Italy has a small military contingent in Libya, oil and gas contracts in the country, and an interest in stemming migration from Libya to its shores.