Nederlands + English

Naar aanleiding van de Israëlische verkiezingsuitslag publiceerde het Algemeen Dagblad een artikel met als titel: “Vredesplan met Palestijnen nóg verder weg door winst extreemrechtse en ultraorthodoxe partijen”.

Bron: Likoed Nederland

Het AD is daar onnodig pessimistisch. Het was juist de (rechtse) Likoed die vrede sloot met Egypte en de Sinaï teruggaf. Likoedleider Netanyahu normaliseerde als premier de betrekkingen van Israël met Bahrein, Marokko, Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten. Vrede bereik je vanuit kracht, niet vanuit zwakte. Het was ook premier Netanyahu die zich in 2009 bereid verklaarde tot onderhandelingen die zouden kunnen leiden tot een zelfstandige Palestijnse staat.

Het Algemeen Dagblad draait hier overduidelijk oorzaak en gevolg om. De Israëlische kiezer koos onder andere voor rechts omdat de Palestijnen dit jaar de terreur hebben geïntensiveerd en vrede daardoor verder uit beeld raakt. Daarover publiceerden we twee weken geleden het artikel: ‘Israëli’s worden afgeslacht door hun ‘vredespartner’’. 

De partijen die het Palestijnse bestuur vormen, Hamas en Fatah, moedigen die terreur aan en zijn erbij betrokken. In een recent officieel filmpje van Fatah – zie helemaal onderaan – werd erover opgeschept dat Fatah in 2022 maar liefst 7.200 terreuraanslagen heeft uitgevoerd – veel meer dan Hamas.
Door die aanslagen vielen in het halve jaar voorafgaand aan de verkiezingen 13 Israëlische doden en 62 gewonden. De dreiging is enorm. Iets dergelijks zou in Nederland ook niet zonder gevolgen blijven bij verkiezingen.

Het past in de Palestijnse denkwijze dat Israël geen bestaansrecht heeft – en dus bestreden en vernietigd moet worden. In de recente woorden van Mahmoud Al-Habbash – naaste adviseur van Mahmoud Abbas en voorzitter van de Palestijnse Opperste Sharia Raad (zie helemaal onderaan): “Het bestaan van Israël is in strijd met het internationaal recht”.
Het is een boodschap die steeds herhaald wordt, zie ook het derde filmpje helemaal onderaan.
In de Palestijnse media worden terreur en terroristen verheerlijkt.

Dus over welk vredesproces heeft het AD het? In Israël wacht men al bijna dertig jaar (!) op het moment dat de Palestijnen hun belangrijkste verplichtingen uit de vorige vredesakkoorden gaan naleven.
Iets wat niet op korte termijn lijkt te gebeuren, gezien het voorgaande. Die afspraken in de Oslo-akkoorden van 1993 zijn:

  1. Het bestaansrecht van Israël erkennen.
  2. De terreur stoppen.
  3. Alle terreurorganisaties ontmantelen.
  4. De Palestijnse bevolking bijbrengen dat het conflict vreedzaam dient te worden opgelost.
  5. Rechtstreeks met Israël onderhandelen over een definitief vredesverdrag (dit weigeren de Palestijnen al tien jaar).

Het is jammer dat het Algemeen Dagblad deze uiterst relevante context niet vermeldt.

Deze anti-vredes-houding van de Palestijnen leidt ertoe dat ze de steun van de Arabische wereld aan het verliezen zijn.
Wanneer gaat Europa en Nederland de Palestijnen verantwoordelijk houden voor de huidige impasse?

ENGLISH

In response to the Israeli election results, the Algemeen Dagblad (Dutch Newspaper) published an article entitled: “Peace plan with Palestinians even further away due to gains by far-right and ultra-Orthodox parties.”

Source: Likoed Nederland

The AD is unnecessarily pessimistic there. It was precisely the (right-wing) Likud that made peace with Egypt and gave back the Sinai. Likud leader Netanyahu, as prime minister, normalized Israel’s relations with Bahrain, Morocco, Sudan and the United Arab Emirates. Peace is achieved from strength, not weakness. It was also Prime Minister Netanyahu who in 2009 declared his willingness to enter into negotiations that could lead to an independent Palestinian state.

The Algemeen Dagblad (Dutch  Newspaper) blatantly reverses cause and effect here. The Israeli voter chose the right in part because the Palestinians have intensified terror this year, putting peace further out of the picture. We published the article on this two weeks ago, “Israelis are being slaughtered by their ‘peace partner.’

The parties that make up the Palestinian leadership, Hamas and Fatah, encourage and are involved in that terror. A recent official Fatah video – see below – boasted that Fatah had carried out as many as 7,200 terror attacks in 2022 – far more than Hamas.
Those attacks caused 13 Israeli deaths and 62 injuries in the half year leading up to the elections. The threat is enormous. Something similar in the Netherlands would not be without consequences in elections either.

It fits the Palestinian mindset that Israel has no right to exist – and thus must be fought and destroyed. In the recent words of Mahmoud Al-Habbash – close adviser to Mahmoud Abbas and chairman of the Palestinian Supreme Sharia Council (see below), “Israel’s existence is contrary to international law.”
It is a message that is repeated again and again, see also the third clip below.
In the Palestinian media, terror and terrorists are glorified.

So what peace process is the AD talking about? In Israel, people have been waiting for almost 30 years (!) for the Palestinians to start fulfilling their main obligations from the previous peace agreements.
Something that does not seem to be happening anytime soon, given the above. Those commitments in the 1993 Oslo Accords are:

  1. Recognize Israel’s right to exist.
  2. Stopping terror.
  3. Dismantle all terror organizations.
  4. Teaching the Palestinian people that the conflict should be resolved peacefully.
  5. Negotiate a final peace treaty directly with Israel (the Palestinians have been refusing to do this for ten years).

It is unfortunate that the Algemeen Dagblad does not mention this highly relevant context.

This anti-peace attitude of the Palestinians is causing them to lose the support of the Arab world.
When is Europe going to hold the Palestinians responsible for the current impasse?