Ibrahim Nablusi, leider van een cel van de Al Aqsa Martelarenbrigade in Nablus. Krediet: Twitte

Nederlands + English

Afgezien van Palestijnse propaganda, is het echte probleem dat de IDF de afgelopen twee jaar de veiligheidstroepen van de PA heeft vertrouwd om de terreur in het noorden van Samaria onder controle te houden, wat ertoe heeft geleid dat Jenin een ‘mini-Gaza’ is geworden, vertellen experts aan JNS..

Door JNS – DAVID ISAAC

Het was de tweede keer dat Ibrahim Nabulsi, de leider van een cel van de Al-Aqsa Martelarenbrigade, die Palestijnse bewonderaars de “Leeuw van Nablus” hebben genoemd, net nog kon ontsnappen. Tijdens een IDF-operatie in Nablus op 23 juli slaagde hij erin te vluchten toen Israëlische troepen zijn terroristische schuilplaats nabij de kasbah van de stad naderden. Nabulsi werd later gezien bij de begrafenis van twee terroristen die bij de operatie waren omgekomen.

Palestijnen beweren dat Nabulsi het doelwit was van de inval, maar de Israel Defense Forces, die de operatie samen met de Israel Security Agency (Shabak) en de Israel National Counter-Terrorism Unit (Yamam) hebben uitgevoerd, ontkent dit, aldus Channel 12.  In het rapport stond vermeld dat Nabulsi vier maanden geleden wist te ontsnappen aan een IDF-operatie overdag en sindsdien heeft deelgenomen aan verschillende aanvallen op Israëli’s.

“Hij slaagde erin twee keer te ontsnappen aan de IDF, maar hij zal zeker worden gedood”, vertelde Yoni Ben-Menachem aan JNS. Menachem is hoofdonderzoeker bij het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA). “De reden is dat Nabulsi niet het type is om zich over te geven,” voegde hij eraan toe.  ‘Vier van zijn cellen zijn al vermoord. Er zijn er nog een paar, waaronder enkele jonge jongeren, 13- tot 14-jarigen,” zei hij, en legde uit dat de jongeren worden begeleid om de volgende generatie terroristen te worden.

Palestijnse terroristen wonen de begrafenis bij van Mohammad Bashar Azizi en Abderrahman Jamal Soboh,
die zijn omgekomen bij botsingen met Israëlische veiligheidstroepen, in Nablus, op 24 juli 2022. Foto door Nasser.

Ben-Menachem verwierp Palestijnse pogingen om Nabulsi te verheerlijken als propaganda om rekrutering te stimuleren. “Niemand neemt het serieus. Alleen de jonge generatie, de 13- en 14-jarige kinderen die niets begrijpen, geloven dat deze mensen helden zijn,” zei hij. “Nabulsi maakt geen schijn van kans tegen de speciale eenheden van de IDF, die zeer goed zijn opgeleid en worden beschouwd als de beste ter wereld”, vervolgde hij.

De terroristen “moeten zich grote zorgen maken, omdat Israëls Shabak zeer nauwkeurige informatie heeft over hun verblijfplaats. Zij weten hen te bereiken, zelfs in het hart van Nablus”, voegde hij eraan toe.

De begrafenis van Jamil al-Kayyal, die omkwam bij botsingen met Israëlische troepen,
in de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever, 13 december 2021. Foto door Nasser Ishtayeh/Flash90.

Onder de Arabieren die in het noorden van Samaria wonen, is er altijd een ’traditie van gewapende strijd’ geweest, zei Ben-Menachem, vooral in Jenin, de ‘hoofdstad van het terrorisme’. Het echte probleem, zei hij, is dat Israël de afgelopen twee jaar het probleem daar heeft laten doorsudderen, waardoor de terroristen de tijd hebben gehad om hun infrastructuur weer op te bouwen. Ze zijn nu 500 tot 600 man sterk en de verschillende Palestijnse terroristische groeperingen werken samen, zei hij. Hij vervolgde: ” Bijvoorbeeld, toen de IDF zaterdag het huis in de oude stad Nablus omsingelde, begonnen de Palestijnse terroristen van de [Palestijnse] Islamitische Jihad in Jenin naar Nablus te gaan om hen te helpen.” Nabulsi is lid van de Al-Aqsa Martelarenbrigade.

Na de aanval van 7 april op een pub in Dizengoff Street in Tel Aviv door een 28-jarige terrorist uit Jenin, riepen verschillende hoge IDF-officieren, samen met een voormalig hoofd van Shabak, op tot een operatie in het noorden van Samaria om het gebied met terroristen schoon te vegen. Volgens Ben-Menachem, die deze aanpak heeft onderschreven, zal het opruimen van de terroristische infrastructuur in het gebied een maand of twee duren.

Israëlische soldaten zoeken naar een gewapende terrorist in de Dizengoff-straat in Tel Aviv op 7 april 2022.
De terrorist werd de volgende ochtend gevonden, verstopt in de buurt van een moskee in Jaffa,
en werd gedood tijdens een vuurgevecht met agenten van de Israëlische veiligheidsdienst. 
Foto door Noam Revkin Fenton/Flash90.

Het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël eerder deze maand stelde echter de mogelijkheid van een operatie uit.

“[Voormalig premier Naftali] Bennett wilde niet iets groots doen vanwege Amerikaanse druk”, zei Ben-Menachem. “Het komt erop neer dat er een grootschalige operatie nodig is om Jenin en alle dorpen eromheen opnieuw te bezetten. Er zijn vijf tot zes dorpen vol terroristische infrastructuur. Het duurt een maand of twee om ze opnieuw te bezetten en alles op te ruimen. Als de IDF dit zal doen, zal dat tot rust leiden. Maar dit is een politieke beslissing”, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Israëlische premier Yair Lapid beoordelen enkele van de Israëlische
luchtverdedigingssystemen na de aankomst van Biden op de luchthaven Ben-Gurion, op 13 juli 2022.
Foto door Marc Israel Sellem/POOL.

Amir Avivi, CEO en oprichter van het Israel Defense and Security Forum (IDSF), een Israëlische stichting bestaande uit duizenden voormalige veiligheidsfunctionarissen, vertelde JNS dat de IDF “tot op zekere hoogte de operaties in het noorden van Samaria verwaarloosde en te zwaar leunde op de Palestijnse Autoriteit” de afgelopen jaren.

Verwijzend naar recente Palestijnse aanvallen op IDF-troepen die actief zijn in Arabische steden in Judea en Samaria, zei hij: “Als je operaties in een gebied verwaarloost en er een toenemende hoeveelheid wapens is, wanneer je uiteindelijk besluit om het aan te pakken, zal het begin moeilijk zijn. Je moet keer op keer naar binnen totdat je een niveau van bewegingsvrijheid hebt bereikt, zonder al te veel weerstand.”

Het kostte Israël bijna zes jaar om Judea en Samaria te stabiliseren vanaf het moment dat het de regio binnenkwam om te strijden tegen terroristen in 2002’s ‘Operatie Defensief Schild’, merkte hij op.


IDF-soldaten in het vluchtelingenkamp Jenin tijdens “Operatie Defensief Schild”, 9 april 2002.

Bron: IDF Woordvoerderskantoor via Wikimedia Commons.

“Er is een prijs voor het niet dagelijks doen van dit soort werk terwijl er geprobeerd wordt een contract te sluiten met deze corrupte terroristische organisatie genaamd de Palestijnse Autoriteit. Ik denk dat we de prijs betalen. We moeten dit oplossen”, zei hij.

Avivi trok een directe lijn tussen de verslechtering van de veiligheidssituatie in het gebied en de evacuatie in 2006 van vier Israëlische steden, Ganim, Kadim, Sa-Nur en Homesh.

“Homesh is bijvoorbeeld een cruciale heuvel voor het beheersen van de omgeving”, zei hij. “Wanneer je deze constante Joodse aanwezigheid verwijdert, heeft dit invloed op het vermogen van de IDF om te manoeuvreren … Dit is precies het verschil tussen Gaza en Samaria. Om iemand in Gaza te arresteren, heb je een volledige oorlog nodig, en daarom zijn er in de afgelopen 15 tot 16 jaar sinds Hamas de macht overnam nul arrestaties geweest”, zei hij.

Met betrekking tot Nabulsi zei Avivi, in tegenstelling tot Ben-Menachem, dat het aan de terrorist was of hij zou worden gedood of gevangengenomen.

‘Als hij op onze troepen schiet, zullen ze terugschieten. Dit is hoe het werkt. Het is duidelijk dat de IDF hem uiteindelijk zal op weten te sporen’, zei hij.

Volgens Avivi zouden Palestijnse pogingen om van Nabulsi een populaire held te maken indruk kunnen maken op Palestijnse jongeren, maar het zou geen invloed hebben op het denken van de IDF over deze kwestie.

‘Ik heb in mijn 30-jarige diensttijd met eindeloze aantallen arrestaties er nooit aan gedacht om populariteit te koppelen aan de manier waarop we onze militaire missies uitvoeren. Zo werkt het gewoon niet”, zegt hij.

**********************************

Ibrahim Nablusi, leader of an Al Aqsa Martyrs’ Brigade cell in Nablus. Credit: Twitter

ENGLISH

Palestinian propaganda aside, the real issue is that the IDF has for the past two years trusted P.A. security forces to keep terror in check in northern Samaria, which has resulted in Jenin becoming a “mini-Gaza,” experts tell JNS.

By JNS – DAVID ISAAC

It was the second narrow escape for Ibrahim Nabulsi, the leader of an Al-Aqsa Martyrs Brigade cell, whom Palestinian admirers have dubbed “The Lion of Nablus.” During an IDF operation in Nablus on July 23, he managed to flee as Israeli forces closed in on his terrorist hideout near the city’s kasbah. Nabulsi was later seen at the funeral for two terrorists who were killed in the operation.

Palestinians claim that Nabulsi was the target of the raid, but the Israel Defense Forces, which carried out the operation together with the Israel Security Agency (Shabak) and the Israel National Counter-Terrorism Unit (Yamam), denies it, according to Channel 12. The report noted that Nabulsi managed to escape an IDF daytime operation four months ago and has since participated in several attacks on Israelis.

“He managed to escape twice from the IDF, but he definitely will be killed,” Yoni Ben-Menachem, a senior researcher at the Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), told JNS, adding that the reason is that Nabulsi is not the type to surrender. “Four of his cell have already been killed. There are a few more, including some young juveniles, 13- to 14-year-olds,” he said, explaining that the youth are being mentored to become the next generation of terrorists.

Palestinian terrorists attend the funerals of Mohammad Bashar Azizi and Abderrahman Jamal Soboh,
who were killed in clashes with Israeli security forces, in Nablus, on July 24, 2022. Photo by Nasser.

Ben-Menachem dismissed Palestinian attempts to lionize Nabulsi as propaganda to drive recruitment. “Nobody takes it seriously. Only the young generation, the 13- and 14-year-old kids who don’t understand anything, believe these people are heroes,” he said. “Nabulsi doesn’t stand a chance against the special units of the IDF, who are very well trained and considered the best in the world,” he continued.

The terrorists “should be very worried, because Israel’s Shabak has very accurate information about their whereabouts. It knows how to reach them, even in the heart of Nablus,” he added.

The funeral of Jamil al-Kayyal, who was killed in clashes with Israeli forces,
in the West Bank city of Nablus, Dec.13, 2021. Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90.

Among Arabs living in northern Samaria there has always been a “tradition of armed struggle,” said Ben-Menachem, especially in Jenin, the “capital of terrorism.” The real issue, he said, is that for the past two years Israel has allowed the problem there to fester, giving the terrorists time to rebuild their infrastructure. They are now 500 to 600 strong, and the various Palestinian terrorist groups work together, he said. For example, he continued, “When the IDF surrounded the house in the old city of Nablus on Saturday, the Palestinian terrorists from [Palestinian] Islamic Jihad in Jenin started going to Nablus to help them.” Nabulsi is a member of the Al-Aqsa Martyrs’ Brigades.

After the April 7 attack on a Dizengoff Street pub in Tel Aviv by a 28-year-old terrorist from Jenin, several senior IDF officers, along with a former head of Shabak, called for an operation in northern Samaria to clear the area of terrorists. According to Ben-Menachem, who has endorsed this approach, clearing the terrorist infrastructure in the area will require a month or two.

Israeli soldiers search for an armed terrorist on Dizengoff Street in Tel Aviv on April 7, 2022.
The terrorist was located the following morning hiding near a mosque in Jaffa,
and was killed in a shootout with Israel Security Agency officers.
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90.

However, U.S. President Joe Biden’s visit to Israel earlier this month put off the possibility of an operation.

“[Former Prime Minister Naftali] Bennett didn’t want to do something big because of American pressure,” said Ben-Menachem. “The bottom line is what is needed is a large-scale operation to reoccupy Jenin and all the villages around it—there are five to six villages full of terrorist infrastructure—to reoccupy them for a month or two and clean everything up. This will lead to quiet—if the IDF will do it. But this is a political decision,” he added.

U.S. President Joe Biden and Israeli Prime Minister Yair Lapid review some of Israel’s air-defense systems after
Biden’s arrival at Ben-Gurion Airport, on July 13, 2022. Photo by Marc Israel Sellem/POOL.

Amir Avivi, CEO and founder of the Israel Defense and Security Forum (IDSF), an Israeli NGO comprising thousands of former security officers, told JNS that the IDF “to some extent neglected operations in northern Samaria and relied too heavily on the Palestinian Authority” over the past few years.

Referring to recent Palestinian attacks on IDF forces operating in Arab towns and cities in Judea and Samaria, he said, “If you neglect operations in an area and there is an increasing amount of weaponry, when you finally decide to deal with it, at the beginning it will be hard. You have to go in again and again until you reach a level of freedom of operation, without too much resistance.”

It took Israel almost six years to stabilize Judea and Samaria from when it entered the region to contend with terrorists in 2002’s “Operation Defensive Shield,” he noted.

IDF soldiers in the Jenin refugee camp during “Operation Defensive Shield,” April 9, 2002.
Credit: IDF Spokesperson’s Office via Wikimedia Commons.

“There is a price for not doing the work on an everyday basis and trying to contract with this corrupt terrorist organization called the Palestinian Authority, and I think we are paying the price, and we have to fix this,” he said.

Avivi drew a direct line between the deterioration of the security situation in the area and the 2006 evacuation of four Israeli towns, Ganim, Kadim, Sa-Nur and Homesh.

“Homesh, for example, is a crucial hill for controlling the surrounding area,” he said. “When you remove this constant Jewish presence, it affects the ability of the IDF to maneuver … This is exactly the difference between Gaza and Samaria. In Gaza, to arrest somebody you need a full-scale war, and, therefore, there have been zero arrests in the last 15 to 16 years since Hamas took over,” he said.

With regard to Nabulsi, unlike Ben-Menachem Avivi said it was up to the terrorist whether he would be killed or captured.

“If he shoots at our forces, they will shoot back. This is how it works. It’s clear that eventually the IDF will catch up with him,” he said.

According to Avivi, while Palestinian efforts to turn Nabulsi into a popular hero might impress Palestinian youths, it wouldn’t affect IDF thinking on the matter.

“I’ve never in my 30 years of service dealing with endless numbers of arrests ever thought about connecting popularity to the way we conduct our military missions. It simply doesn’t work like that,” he said.